Figura Smoka w Ap 12

Liliana Lewandowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2016.002

Abstrakt


Artykuł analizuje rozdział 12 Apokalipsy św. Jana, stanowiący syntezę demonologii biblijnej. Przedstawiony jest obraz Szatana, jego atrybuty, funkcje i działanie, a także wpisana w ten kontekst historia ostatecznego triumfu Boga nad złem. W publikacji są omówione również trzy sceny konfliktu ukazanego w Ap 12, odnoszące się do poszczególnych etapów w historii Kościoła.


Słowa kluczowe


Apokalipsa św. Jana 12; symbolika Smoka; Niewiasty; demonologia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Allo E.B., Saint Jean. L’Apocalypse, Paris 31933.

Aune D.E., Revelation 6–16, World Biblical Commentary 52b, Nashville 1998, s. 661–662.

Bauckham R., The Climax of Prophecy. Studies on the Book of Revelation, Edinburgh 1993, s. 185–186.

Beale G.K., The Book of Revelation. A Commentary on the Greek Text, Michigan 1999.

Braun H., plana,w, [...] w: Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, red. G. Kittel – G. Friederich, t. VI, Stuttgart–Berlin–Köln 1990, s. 230–254.

Bruns J.E., The Contrasted Woman of Apocalypse 12 and 17, „The Catholic Biblical Quarterly” 26 (1964), s. 459–463.

Collins J.J., Introduction: Towards the Morphology of a Genre, “Semeia” 14 (1979), s. 1–20.

Feuillet R., Leon-Dufour, X., Noc, w: Słownik teologii biblijnej, red. X. Leon-Dufour, Poznań 1990, s. 558–560.

Forstner D., Pustynia, w: D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej. Leksykon, Warszawa 2001, s. 82–83.

Frey J., The relevance of the Roman Imperial cult for the Book of Revelation: Exegetical and Hermeneutical Reflections on the Relation between the Seven Letters and the Visionary Main Part of the Book, w: The New Testament and Early Christian literature in Greco-Roman context: Studies in honor of David E. Aune, red. J. Fotopoulos, Leiden 2006, s. 231–255.

Friesen S.J., Satan’s Throne, Imperial Cults and the Social Settings of Revelation, „Journal for the Study of the New Testament” 27.3 (2005), s. 351–373.

Gądecki S., Wstęp do Pism Janowych, Gniezno 1996.

Gryglewicz F., Interpretacja Apokalipsy św. Jana, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 18

(1965), s. 346–356.

Harrington W.J., Klucz do Biblii, tłum. J. Marzęcki, Warszawa 1982.

Harris G.H., Can Satan Raise the Dead? Toward a Biblical View of the Beast’s Wound, “The Master’s Seminary Journal” 18:1 (2007), s. 23–41.

Jan Paweł II rozważa: Apokalipsa św. Jana, wprowadzenie ks. prof. W. Chrostowski, Tarnów 2005.

Jankowski A., Apokalipsa św. Jana. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, t. 12, Poznań 1959, w: E. Dąbrowski, Pismo Święte w 12 tomach. Wstęp – komentarz, Poznań 1959, s. 202.

Jelonek T., Niewiasta i Smok [Ap 12], „Revue Mabillon. Archives de la France monastique” 51 (1995) nr 7–8, s. 35–39.

Jelonek T., Pozostałe osoby apokaliptycznego dramatu, „Revue Mabillon. Archives de la France monastique” 50 (1994) nr 10, s. 31–34.

Jürgen R., Die Offenbarung des Johannes, Zürich 1984.

Karczewski M., Dynamika symbolu w Ap 12,3–4a, „Studia Elbląskie” IV (2002), s. 203–223.

Karczewski M., L’altro segno (Ap 12,3). La figura del drago in Ap 12,3–17 e sue implicazioni teologico-bibliche, Roma 1999.

Karczewski M., Teologiczna wizja Szatana, „Studia Warmińskie” XLI–XLII (2004–2005), s. 233–246.

Keener C.S., Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, Warszawa 2000.

Kelly H.A., The Devil in the Desert, „The Catholic Biblical Quarterly” 26 (1964), s. 190–220.

Kotecki D., „Niewiasta obleczona w słońce” (Ap 12) – przyczynek do eklezjologii Apokalipsy św. Jana, „Teologia i Człowiek” 6 (2005), s. 268–269.

Kotecki D., Duch Święty w zgromadzeniu liturgicznym w świetle Apokalipsy św. Jana, Warszawa 2006.

Kotecki D., Szatan a Kościół w ujęciu Ap 12, w: „Bóg jest miłością” (1 J 4,16). Studia dla Księdza Profesora Józefa Kudasiewicza w 80. rocznicę urodzin, red. W. Chrostowski, Warszawa 2006, s. 227, 248–250.

Läpple A., L’Apocalisse. Un libro vivo per il cristiano di oggi, Roma 1980.

Loenertz P., The Apocalypse of St. John, London 1947.

Lohmeyer E., Die Offenbarung des Johannes, Tübingen 1926.

MacDonald W., Kommentar zum Neuen Testament, Bielefeld 2013.

Metzger B.M., A Textual Commentary on the Greek New Testament, Stuttgart 2000.

Nicklas T., Der „Pantokrator”: Die Inszenierung von Gottes Macht in der Offenbarung des Johannes, „HTS Theologiese Studies / Theological Studies” 68:1 (2012), s. 7.

Poniży B., Niewiasta – wizja autora Protoewangelii (Rdz 3,15) i autora Apokalipsy (Ap 12), w: Duch i oblubienica mówią: Przyjdź, Księga Pamiątkowa dla Ojca Profesora Augustyna Jankowskiego OSB w 85. rocznicę urodzin, red. W. Chrostowski, Warszawa 2001, s. 346–364.

Rienecker F., Maier G., Leksykon biblijny, Warszawa 2001.

Romaniuk K., Jankowski A., Stachowiak L., Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu, t. 2, Poznań, Kraków 1999.

Schüssler Fiorenza E., Composition and Structure of the Book of Revelation, „The Catholic Biblical Quarterly” 39 (1977), s. 344–366.

Słownik symboliki biblijnej, red. nauk. W. Chrostowski, Warszawa 1998.

Stefaniak L., „Mulier amicta sole” (Apok 12,1–17) w świetle współczesnej egzegezy biblijnej, RBL 9 (1956), s. 262–283.

Szuppe P., Szatan w Biblii, „Collectanea Theologica” 75 (2005) nr 1, s. 47–67.

The Greek New Testament, wyd. K. Aland – M. Black – C.M. Martini – B.M. Metzger – A. Wikgren, Stuttgart 1994.

Vanni U., La struttura letteraria dell’Apocalisse, Roma 1971.

Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, red. ks. R. Popowski, Warszawa 1997.

Yarbro Collins A., Apokalipsa św. Jana, w: Katolicki komentarz biblijny, red. R. Brown, Fitzmeyer J.A., Murphy R.E., Warszawa 2001, s. 1560.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism