Wolność w Chrystusie. Aktualność nauczania św. Tomasza z Akwinu o wolności chrześcijańskiej na podstawie piątego rozdziału "Super Epistolam S. Pauli Apostoli ad Galatas Lectura"

Bartosz Adamski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2015.014

Abstrakt


Wezwanie św. Pawła z pierwszego wersetu piątego rozdziału Listu do Galatów skłania wszystkich chrześcijan do nieustannego wpatrywania się w Chrystusa – zwłaszcza ukrzyżowanego, który objawia autentyczny sens wolności, będącej owocem zbawczego działania Boga. Św. Tomasz z Akwinu, komentując ten list, zaznacza, że wolność ludzka jest urzeczywistniona przez zjednoczenie z Chrystusem. Ponadto zauważa on, że nauka płynąca z chrześcijaństwa prezentuje wierzącemu perspektywę życia w relacji miłości z Bogiem i drugim człowiekiem. Jest to wyjątkowe wyniesienie godności stworzenia i doskonałe objawienie miłosierdzia Bożego. Przez łaskę i przekraczające ścisłą miarę sprawiedliwości miłosierdzie grzesznicy są zdolni do relacji z innym na wzór Boga.

Św. Paweł pisał: „Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. [...] miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie” (Ga 5, 13). Św. Tomasz we wspomnianym komentarzu podkreśla bardzo mocno, że to właśnie miłość jest wspomnianym darem z siebie urzeczywistniającym wolność. Tę prawdę objawia szczególnie Chrystus na krzyżu, który z miłości (służąc Bogu i ludziom) wziął na siebie grzechy całego świata (por. Flp 2, 6–11) i w swej niewinności dał się z ich powodu zabić, aby grzesznicy mogli żyć w wolności.

Artykuł przedstawia zarys nauczania św. Tomasza z Akwinu na temat wolności chrześcijańskiej na podstawie jego komentarza Listu św. Pawła do Galatów. W ten sposób pokazuje on nieprzemijającą aktualność myśli Akwinaty, prezentując ją na tle niektórych filozoficznych nurtów myślowych, które zaistniały w historii po śmierci Doktora Anielskiego, oraz zestawiając ją z nauką Kościoła zawartą w encyklikach papieskich końca XX w.


Słowa kluczowe


św. Tomasz z Akwinu; Jezus Chrystus; List do Galatów; komentarz; wolność; miłość; prawo Boże; łaska; zbawienie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Giertych W., Jak żyć łaską?, Kraków 2006.

Jan Paweł II, enc. Dives in misericordia, Kraków 2011.

Jan Paweł II, enc. Veritatis splendor, Kraków 2011.

Kiernikowski Z., Chrzest w życiu i misji Kościoła, część I, Siedlce 2005.

Regodón J. N., Wykład wygłoszony z okazji inauguracji roku akademickiego 2013/2014 Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (1 października 2013 r.) Ewangelia, wiara i wolność – ku integralnej lekturze Listu do Galatów.

Szymanek E., List do Galatów. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, Poznań–Warszawa 1978.

Thomas Aquinas, Commentary on the Letter of Saint Paul to the Galatians and Ephesians, transl. by F. R. Larcher, M. L. Lamb, Lander, Wyoming: The Aquinas Institute for the Study of Sacred Doctrine, 2012.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism