Przemoc domowa w Księdze Ezechiela?

Wojciech Pikor

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2015.009

Abstrakt


Autor stawia pytanie o właściwą hermeneutykę tekstów Ez 16 i 23. Czyni to w kontekście egzegezy feministycznej tych proroctw, która odczytuje je w trzech kluczach: prorockiej pornografii (J.C. Exum), przemocy domowej (L. Day), odwrócenia płci (S.T. Kamionkowski). Krytyczna ocena tych propozycji prowadzi do wskazania pewnych zasad hermeneutycznych do zastosowania w lekturze (także feministycznej) Ez 16 i 23: w interpretacji tych tekstów jest konieczna krytyka tradycji oraz analiza literacka metafory małżeńskiej; należy uwzględnić pierwotny kontekst komunikacyjny obecny w tych proroctwach oraz kontekst historiozbawczy, którym jest przymierze.


Słowa kluczowe


Księga Ezechiela; egzegeza feministyczna; przemoc domowa; pornografia; metafora małżeńska; przymierze; Ezechiel

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Allen L.C., Ezekiel 20–48 (WBC 29), Dallas, TX 1990.

Block D.I., The Book of Ezekiel. Chapters 1–24 (NICOT), Grand Rapids, MI – Cambridge 1997.

Bodi D., The Book of Ezekiel and the Poem of Erra (OBO 104), Göttingen 1991.

Chavalas M.W. (red.), The Ancient Near East. Historical Sources in Translation, Malden, MA – Oxford 2006.

Chrostowski W., Prorok wobec dziejów. Interpretacje dziejów Izraela w Księdze Ezechiela 16, 20 i 23 oraz ich reinterpretacja w Septuagincie, Warszawa 1991.

Day L., Rhetoric and Domestic Violence in Ezekiel 16, BInterp 8 (2000) 205–230.

van Dijk-Hemmes F., The Metaphorization of Woman in Prophetic Speech. An Analysis of Ezekiel XXIII, VT 43 (1993) 162–170.

Eichrodt W., Ezekiel. A Commentary (OTL), London 51996.

Exum J.C., Plotted, Shot and Painted. Cultural Representations of Biblical Women (JSOT.S 215; Gender, Culture, Theory 3), Shieffield 1996.

Friebel K.G., Jeremiah’s and Ezekiel’s Sign-Acts (JSOT.S 283), Sheffield 1999.

Galambush J., Jerusalem in the Book of Ezekiel. The City as Yahweh’s Wife (SBL.DissS 130), Atlanta, GA 1992.

Greenberg M., Ezekiel 1–20. A New Translation with Introduction and Commentary (AB 22), New York i in. 1983.

Greenberg M., Ezekiel 20–37. A New Translation with Introduction and Commentary (AB 22A), New York i in. 1997.

Hieronim, Epistola beati Hieronimi presbiteri ad Paulinum presbiterum de omnibus divine historie libris incipit, [http://glossae.net/sites/default/files/GLOSSAE%201%20Frater%20ambrosius_0.pdf; dostęp: 8.05.2015].

Joyce P.M., The Prophets and Psychological Interpretation, w: J. Day (red.), Prophecy and Prophets in Ancient Israel. Proceedings of the Oxford Old Testament Seminar (LHB/OTS 531), New York – London 2010, 133–148.

Kamionkowski S.T., Gender Reversal and Cosmic Chaos. A Study on the Book of Ezekiel (JSOT.S 368), Sheffield 2003.

Kruger P.A., The Hem of the Garment in Marriage. The Meaning of the Symbolic Gesture in Ruth 3,9 and Ezek 16,8, JNSL 12 (1984) 79–86.

Malul M., Adoption of Foundlings in the Bible and Mesopotamian Documents. A Study of Some Legal Metaphors in Ezekiel 16,1–7, JSOT 46 (1990) 97–126.

Neusner J., Eliezer Ben Hyrcanus. The Tradition and the Man. I. The Tradition, Eugene, OR 2003.

Papieska Komisja Biblijna, Interpretacja Biblii w Kościele; pol. wyd. R. Rubinkiewicz (tłum. i red.), Interpretacja Biblii w Kościele. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej w komentarzem biblistów polskich (RSB 4), Warszawa 1999.

Pettigiani O., «Ma io ricorderò la mia alleanza con te». La procedura del rîb come chiave interpretativa di Ez 16 (AnBib 207), Roma 2015.

Pikor W., «I będziesz niemy» (Ez 3,26). Milczenie Ezechiela jako Boże Słowo, CT 72/1 (2002) 57–68.

Pikor W., La comunicazione profetica alla luce di Ez 2–3 (Tesi Gregoriana. Serie Teologia 88), Roma 2002.

Pikor W., W poszukiwaniu asyryjskiej diaspory Izraelitów w Księdze Ezechiela, BibAn 2 (2012) 27–74.

Renz T., The Rhetorical Function of the Book of Ezekiel (VT.S 76), Lieden–Boston–Köln 1999.

Smith-Christopher D.L., A Biblical Theology of Exile (OBT), Minneapolis, MN 2002.

Zimmerli W., Ezekiel 1. A Commentary on the Book of the Prophet Ezekiel. Chapters 1−24 (Hermeneia), Philadelphia1979).


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism