Prorok Jeremiasz i Ewangelista Mateusz świadkami wiary zagrożonej anihilacją

Zdzisław Żywica

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2014.015

Abstrakt


Przedstawione powyżej dane i argumenty pozwalają uznać proroka Jeremiasz i ewangelistę Mateusza za wielkich bohaterów broniących wyznawaną, przez nich samych i im współczesnych, wiarę przed totalną anihilacją. Jeremiasz jako wielki bohater wiary Izraela czyni to zapowiadając Nowe Przymierze jakie Bóg zawrze z narodem udającym się do niewoli bez Jerozolimy, świątyni i jej kultu. Zabiera jednak ze sobą Prawo Boże wypisane w ich jestestwach i na sercach, i to ono ocali wiarę na wrogiej obczyźnie i pozwoli ją wskrzesić do życia na nowo, gdy jako Reszta Izraela powróci do zrujnowanej ojczyzny po upływie lat niewoli. Mateusz natomiast ratuje od anihilacji judeochrześcijański Kościół Jezusa i jego wiarę w Jezusa jako Mesjasza i Syna Boga Żywego, podejmując decyzję o opuszczeniu Judei i jej faryzejsko-rabinicznej Synagogi z centralą w Jabne oraz udając się do ludów całej zamieszkałej ziemi z Nowym Przymierzem zawartym we Krwi Jezusa i Jego Ewangelią królestwa, ucząc je zachowywać wszystkiego, co zostało w niej zapisane i przekazane Kościołowi przez Mateusza na wszystkie wieki aż do Paruzji i Sądu Syna Człowieczego (Mt 25,31–46).


Słowa kluczowe


Jeremiasz; Mateusz; Izrael; Kościół; wiara; anihilacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alon G., The Jews in their Land in the Talmudic Age (70–640 C.E), Jerusalem 1980.

Broer I., Redaktiongeschichtliche Aspekte von Mt 24,1–28, NT 35 (1993), s. 209–233.

Coggins R.J., Haggai, Zechariah, Malachi, Scheffield 1996.

Daube D., Judas, California Law Review 82 (1994), 95–108.

Davies W.D., Allison D.C., The Gospel according to Saint Matthew (CEC III), London–New York 20043.

Guillet J., Jezus w wierze pierwszych uczniów, Kraków 2000.

Jocz J., Jesus and the Law, Judaica 26 (1970), s. 105–124.

Légasse S., Le refroidisment de’amour avant la fin (Mt 24,12), SNTU.A 8 (1983), s. 91–102.

Luz U., Das Evangelium nach Matthäus (EKK IV), Neukirchen–Vluyn 2002.

Moo D.J., Tradition and Old Testament in Mt 27,3–10, in: R.T. France, R.T. France, D. Wenham (ed.), Gospel Perspectives III, Sheffield 1983, s. 157–175.

Moore J.F., Judaism in the First Centuries of the Christian Era. The Age of the Tannaim I–II, New York 18712.

Neusner J., Das Pharisäische und Talmudische Judentum, TSAJ 4 (1984), s. 25–95.

Neusner J, Judentum in frühchristlicher Zeit, Stuttgart 1988.

Neusner J., The Formation of Rabbinic Judaism: Yavneh (Jamnia) from A.D. 70–100, ANRW 192 (1979), s. 3–42.

Neusner J., The Rabbinic Traditions about the Pharisees before 70, III, Leiden 1971.

Paciorek A., Ewangelia według świętego Mateusza 1–13. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz (NKB I.1), Częstochowa 2005.

Schürer E., Vermes G., The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ (175 – B.C. – A.D. 135) I–III, Edinburg 1973–1987.

Senior D., The Fate of the Betrayer: A Redactional Study of Mt 27,3–10, EThL 48 (1972), s. 372–426.

Spicq C., L`amour de charité se refroidera (Mt 24,12), in: L. Lucchesi, H.D. Saffrey, Mémorial A.J. Festugiere, Geneve 1984, s. 113–117.

Spitzer S., Modły Izraelitów na dni powszednie i święta, uroczystości i posty oraz obrządki i ceremonie religijne, Kraków 1926 (przedruk: Warszawa 1991).

Stemberger G., Die sogenannte „Synode von Jabne“ und das frühe Christentum, Kairos 19 (1977), s. 14–21.

Taylor J., „The Love of Many will Grow Cold”: Mt 24,9–13 and the Neronian Persecution, RB 96 (1989), s. 352–357.

Thompson W.G., A Historical Perspective in the Gospel of Matthew, JBL 93 (1974), s. 243–262.

Tilborg van S., Mt 27,3–10: An Intertextual Reading, in: S. Draisma (ed.), Intertextuality in Biblical Writings, Kampten 1989, s. 159–174.

Zeitlin S., Beginnings of Christianity and Judaism, JQR 27 (1936/37), s. 385–398.

Zeitlin S., The Rise and Fall of the Judean State. A Political, Social and Religious History of the Second Commonwealth III (66–120), Philadelphia 1978.

Wehelan C.E., Suicide in the Ancient World: A Re-Examination of Mt 27,3–10, LTP 49 (1993), s. 505–522.

Żywica Z., Kościół Jezusa a judaizm i poganie według ewangelisty Mateusza. Teologia narratywna, Olsztyn 2006.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism