Baranek – Lew z pokolenia Judy Chrystocentryczna reinterpretacja Rdz 49,9 w Ap 5,5

Marek Karczewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2011.007

Abstrakt


The title of presentation – Lamb – Lion of tribe of Judah. A christocentric reinterpretation of Gen 49,9 in Rev 5,5 suggests the object of study – the intertextuality of biblical texts of Gen and Rev. In the methodological part we find questions of methodological problems in the theological contact between Rev – Gen. In the second part we study problem of reinterpretation Gen 49,9 in Rev 5,5. During the analysis sought to take account of the original character of the theological texts in Genesis Book, so its essential scheme is based on three points; the first- an analysis of the text of Gen 49,9. The second is to determine the context of the text in Rev 5,5 and is an attempt to theological interpretation, with particular emphasis on the intensity and contrast, or allusion to the continuation of the content of the Genesis Book. The last steep is interpretation of title “Lion of tribe of Judah” on the light of the Christology of Rev.


Słowa kluczowe


Baranek jako Lew; Stary Testament w Nowym Testamencie; reinterpretacja; Rdz 49,9 i Ap 5,5; chrystologia Ap

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Beale G. K., The Use of Daniel in Jewish Apocalyptic Literature and in Revelation of St. John, Lanham 1984.

Benedykt XVI, Adhortacja po- synodalna Verbum Domini. O Słowie Bożym w życiu misji Kościoła, Kraków 2010.

Böcher O., Niebiańskie Jeruzalem. Spostrzeżenie na temat eklezjologii Apoklipsy św. Jana, RBL 41 (1988), s. 330-337.

Commentary on the New Testament Use of the Old Testament, red. G. K. Beale, D. A. Carson, Grand Rapids - Nottingham 2007.

Czajkowski M., Apokalipsa jako księga profetycznego orędzia, Wrocław 1987.

Fekkes J., His Bride Has Prepared Herself. Revelation 19-21 and Isaian Nuptial, JBL 109 (1990), s. 269-287.

Fekkes J., Isaiah and Prophetic Traditions in the Book of Revelation: Visionary Antecedents and Their Development, JSNTSupp 93, Sheffield 1994.

Haręzga S., Błogosławieństwa Apokalipsy, Katowice 1982.

Jankowski A., De Ecclesia multiformi et una secundum Apocalipsim Joannis, w: Commision Biblique Pontificale. Unité et diversité dans l'Église, Roma 1989, s. 285-295.

Jauhisinen M., The Use of Zechariah in Revelation, Tübingen 2003.

Karczewski M., Reinterpretacja Księgi Rodzaju w Apokalipsie św. Jana, Biblioteka Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 55, Olsztyn 2010.

Kiejza A., Hermeneutyka Apokalipsy; tenże, Bóg jako Ojciec według Apokalipsy św. Jana, RT XLIX, 1 (2002), s. 129-145.

Kotecki D., Duch Święty w zgromadzeniu liturgicznym w świetle Apokalipsy św. Jana, Rozprawy i Studia Biblijne 26, Warszawa 2006.

Kotecki D., Kościół w świetle Apokalipsy św. Jana, Studia Biblica Paulina 26, Częstochowa 2008.

Kowalski B., Die Rezeption des Propheten Ezechiel in der Offenbarung des Johannes, SBB 52, Stuttgart 2004.

Lancelotti A., L'utilizzazione del Deutero-Isaia nell'Apocalisse di Giovanni, „Euntes Docete" 27 (1974), s. 109-144.311-339.

Lancelotti A., L'utilizzazione del TM nelle citazioni isaiane dell'Apocalisse, RivB 24 (1976), s. 113-136.

Linke W., Księga Ezechiela w Apokalipsie św. Jana, CT 77, 4 (2007), s. 79-101.

Popielewski W., „Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę godów Baranka" (Ap 19,9). Kościół w Księdze Apokalipsy, „Verbum Vitae" 6 (2004), s. 169-181.

Ruiz J. P., Ezekiel in the Apocalypse: The Transformation of Prophetic Language in Revelation 16,17-19,10, Frankfurt 1989.

Sieg F., Określenia chrześcijan w Apokalipsie św. Jana 4-22, „Bobolanum" 1 (1990), s. 88-101.

Strand K. A., An Overlooked Old-Testament Background to Revelation 11,1, AUSS 22 (1984), s. 317-325.

Vanhoye A., L'utilisation du livre d'Ézechiel dans l'Apocalypse, Bib 43 (1962), s. 436-476.

Vogelsang J. L., The Interpretation of Ezekiel in the Book of Revelation, Harvard 1985.

Vögtle A., Das Buch mit sieben Siegeln, Freiburg-Basel-Wien 1981.

Wojciechowski M., Kościół jako Izrael według Apokalipsy, STV 26,1 (1988), s. 221-234.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism