Aramejska wersja Księgi Jonasza

Anna Kuśmirek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2009.004

Abstrakt


Anna Kusmirek analizuje aramejską wersję Księgi Jonasza i dochodzi do ogólnego wniosku, iż w zestawieniu z hebrajskim oryginałem widać wyraźne znamiona przeredagowania, które są dziełem tłumacza aramejskiego. Ów proces odbył się przy zastosowaniu zmian gramatycznych, parafrazy i uzupełnień. Jednym z najbardziej widocznych przykładów mógłby tu być obraz Boga, który najwidoczniej wydał się tłumaczowi zbyt antropomorficzny i dlatego został przez niego zmodyfikowany w aramejskiej wersji tekstu Księgi Jonasza.

Aramaic version of Jonah like another Targums testifi es, the targum was expected to reconcile the two functions of translation and interpretation. Extant targum texts witness to a Bible version that was heard and assimilated by the populace during centuries of literary and linguistic evolution. For the Targum of Jonah assumes the authorship of a meturgeman or targumist who composed this targum for performance in the synagogue on Yom Kippur, for a community that would supposedly be able to understand all the implicit references to various rabbinic traditions. In the Targum of Jonah refl ect the infl uence of jewish Ideology concerns of three aspects: 1) polemical with Christian exegesis; 2) liturgical – Yom Kippur worhisp; 3) doctrinal – attribute of God.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alexander P. S., Jewish Aramaic Translations of Hebrew Scriptures, w: Mikra. Text, Translation, Reading & Interpretation of the Hebrew Bible in Ancient Judaism & Early Christianity, red. M.J. Mulder, Assen-Philadelphia 1988.

Bissoli G., La Bibbia in Aramaico. Verso una mutual definizione di Gudaismo e Cristianesimo, LA 50 (2000), s. 167-180.

Brzegowy T., Prorocy Izraela. Cz. II, Tarnów 1994.

Cathcart K. J., Gordon R. P., The Targum of the Minor Prophets, AB 14, Edinburgh 1989.

Chrostowski W., Ewolucja sensu Tekstu Świętego na przykładzie targumicznej wersji Ez 16, CTh 61 (1991), s. 63-80.

Chrostowski W., Natura i geneza zjawiska targumizmu, PP 4 (1988), s. 82-96.

Edwards R. A., The Sign of Jonah in the Theology of the Evangelists and Q, London 1971.

Fitzmyer J., The Languages of Palestine in the First Century A.D., CBQ 32 (1970), s. 501-531.

Levey S. H., The Date of Targum Jonathan to the Prophets, VT 21 (1971), s. 186-196.

Levine E., The Aramaic Version of the Bible. Contents and Context, Berlin 1988.

Levine E., The Aramaic Version of Jonah, New York 1981.

McNamara M., Interpretation of Scripture in the Targumim, w: A History of the Biblical Interpretation, t. 1: The Ancient Period, red. A.J. Hauser, D.F. Watson, Grand Rapids, Michigan 2003.

Mędala S., Wprowadzenie do literatury międzytestamentalnej, Kraków 1994.

Shinan A., The Aggada in the Aramaic Targums, Jerusalem 1979.

Smelik W., The Rabbinic Reception of Early Bible Translations as Holy Writings and Oral Torah, JAB 1 (1999), s. 249-272.

Smelik W., Translation and Commentary in One: The Interplay of Pluses and Sub- stitutions in the Targum of the Prophets, JSJ 29 (1998), s. 245-260.

Smolar L., Aberbach M., Studies in Targum Jonathan to the Prophets, New York 1983.

York A. D., The Dating of Targumic Literature, JSJ 5 (1974), s. 49-62.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism