“And his disciples remembered …” (Jn 2:17,22; 12:16). The Role of Memory in the Scriptural and Paschal (Re) interpretation of the Words and Actions of Jesus

Paweł Adam Podeszwa

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTH.2019.026

Abstrakt


„I przypomnieli sobie uczniowie…” (J 2,17.22; 12,16). Rola pamięci w skrypturystycznej i paschalnej (re)interpretacji słów i czynów Jezusa

Artykuł zawiera analizę trzech tekstów z Czwartej Ewangelii, w których pojawia się czasownik mimnh,|skomai „przypominać sobie” (2,17.22; 12,16). Wszystkie one stanowią swoistego rodzaju komentarz Ewangelisty do opowiadanych wydarzeń o oczyszczeniu świątyni (J 2,13-22) oraz uroczystym wjeździe do Jerozolimy (12,12-19) , gdzie wyraźnie zostało zaznaczone odwołanie się uczniów do pamięci, która pozwala jednoznacznie zinterpretować opisywane epizody. „Pamięć Jezusa” stoi w centrum zainteresowania ewangelicznego przekazu, a „pamięć Pism” i „pamięć Paschy” stają się kluczami interpretacyjnymi zapamiętanej historii. W jej centrum pozostaje zawsze Jezus historyczny, o którym świadczą „Prawo i Prorocy”. W Nim wypełnia się Boży plan zbawienia, zapowiedziany przez Pisma i otwiera się nowa perspektywa (nowa historia), zapoczątkowana przez Jego zmartwychwstanie. Ewangelia zatem jest jednocześnie „pamięcią Jezusa”  oraz „pamięcią o Jezusie”, czego świadomość jest konieczna do poprawnej jej interpretacji.


Słowa kluczowe


Ewangelia według św. Jana; pamięć; Pascha; reinterpretacja; Duch Święty

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bonnard P., “L’anamnèse, structure fondamentale de la théologie du Nouveau Testament,” in: idem, Anamnesis. Recherches sur le Nouveau Testament, (Cahiers Revue de Théologie et de Philosophie 3), Genève-Lausanne-Neuchatel 1980, pp. 1–11.

Cothenet É., Exégèse et liturgie, vol. II, Paris 1999.

Cothenet É., “Témoignage de l’Esprit et interprétation de l’Écriture dans le corpus johannique,” in: La Vie de la Parole. De l’Ancien au Nouveau Testament: études d’exégèse et d’herméneutique biblique offertes à Pierre Grelot, Paris 1987, pp. 367–380.

Fabris R., Giovanni, Roma 2003.

Fausti S., Rozważaj i głoś Ewangelię. Wspólnota czyta Ewangelię wg św. Jana, vol. I, Kraków 2004.

Francis, Lumen Fidei. O wierze, Kraków [b.r.w.].

Gargano I., Lectio Divina do Ewangelii św. Jana (2), Kraków 2001.

Giesel P., “La mémoire comme structure théologique,” Revue de Théologie et de Philosophie 125 (1993), pp. 65–76.

Grasso S., Il Vangelo di Giovanni. Commento esegetico e teologico, Roma 2008.

Jankowski A., Jedno z doniosłych zadań Ducha Parakleta – „upominać”, http://www.jadwizanki.pl/2016/05/13/formacja-liturgiczna-jedno-z-donioslych-zadan-ducha-parakleta-upominac/ [retrieved on April 4, 2019].

Léon-Dufour X., Lecture de l’Évangile selon Jean, vol. I (chapitres 1–4), Paris 1988.

Marguerat D., Vie et destin de Jésus de Nazareth, Paris 2019.

Mateos J., Barreto J., Il Vangelo di Giovanni. Analisi linguistica e commento esegetico, Assisi 2000.

Mędala S., Ewangelia według świętego Jana, Part I, Częstochowa 2010.

Oepke A., egeirō, in: Grande Lessico del Nuovo Testamento, G. Kittel, G. Friedrich (eds.), vol. III, Brescia 1967, col. 22–30.

Piekarz D., “ ‘Zburzcie tę świątynię…’ (J 2,13–22 i par.),” in: Miłość wytrwa do końca. Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Stanisława Pisarka w 50. rocznicę święceń kapłańskich i 75. rocznicę urodzin, W. Chrostowski (ed.), Warszawa 2004, pp. 317–329.

Podeszwa P., “ ‘Ewangelia Boga obiecana od dawna przez proroków w Pismach Świętych’ (Rz 1,2). Stary Testament w interpretacji Apostoła Pawła,” Biblica et Patristica Thoruniensia 7 (2014) 3, pp. 55–71.

Podeszwa P., “ ‘Nie róbcie targowiska z domu mego Ojca!’ (J 2,16),” in: Credidimus caritati. Księga pamiątkowa dedykowana księżom profesorom Ryszardowi Figlowi i Tadeuszowi Haneltowi w 70. rocznicę urodzin, M. Olczyk, P. Podeszwa (eds.), Gniezno 2010, pp. 361–379.

Podeszwa P., Paschalna pamięć o Jezusie. Studium egzegetyczno-teologiczne wyrażenia hē martyria Iēsou w Apokalipsie św. Jana, Poznań 2011.

Popowski R., Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu wydanie z pełną lokalizacją haseł, kluczem polsko-greckim oraz indeksem form czasownikowych, Warszawa 1995.

Segalla G., “Il Quarto Vangelo, memoria storica fondata e fondante,” in: Scrittura e memoria canonica. All’incrocio tra ontologia, storia e teologia. Atti del VII Seminario in onore di Mons. Giuseppe Segalla, R. Vignolo (ed.), Milano 22 maggio 2006, pp. 87–120.

Segalla G., Teologia biblica del Nuovo Testamento, Torino 2006.

Witczyk H., “Pamiątka Jezusa – holistyczny model teologii biblijnej Nowego Testamentu,” Roczniki Biblijne 56 (2009) 1, pp. 201–227.

Zumstein J., “Intratextualité et intertextualité dans la littérature johannique,” in: Écritures et réécritures. Texte imprimé: la reprise interprétative des traditions fondatrices par la littérature biblique et extra-bibliques: cinquième Colloque international du RRENAB, Universités de Genève et Lausanne, 10–12 juin 2010, C. Clivaz, C. Combet-Galland, J.-D. Macchi, Ch. Nihan (eds.), Leuven 2012, pp. 331–344.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism