“The Name of YHWH Comes from Afar” (Isa 30:27) in the Light of Rhetorical Analysis of Isa 30:27–33: an Attempt at Identification

Bartłomiej Sobierajski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTH.2019.023

Abstrakt


Próba identyfikacji „imienia JHWH, które przybywa z daleka” (Iz 30,27), w świetle analizy retorycznej Iz 30,27-33

Celem niniejszego artykułu jest wyjaśnienie znaczenia otwierającej proroctwo Iz 30,27-33 frazy: הִנֵּה שֵׁם־יְהוָה בָּא מִמֶּרְחָק. Trudności interpretacyjne związane są przede wszystkim z występującym tu rzeczownikiem שֵׁם oraz okolicznikiem miejsca מִמֶּרְחָק. Artykuł przedstawia dotychczasowe próby rozumienia całego wyrażenia, a następnie proponuje jego nowe odczytanie, które jednoznacznie wiąże „imię JHWH” z imperium asyryjskim. Taka identyfikacja wynika zarówno z egzegezy wspomnianego zdania, analizy kontekstu proroctwa, a także jest poparta przez najnowsze osiągnięcia hebrajskiej retoryki biblijnej. Naświetlone w tym duchu przesłanie proroctwa odsłania postać Izajasza jako przenikliwego i uważnego obserwatora politycznych wydarzeń, a jednocześnie wysokiej klasy teologa wrażliwego na subtelność Bożego orędzia. Proroctwo Iz 30,27-33, będące częścią najbardziej dojrzałych wypowiedzi proroka z ostatniego etapu jego działalności (705-701 przed Chr.), wpisuje się zatem w ducha tychże wyroczni, w których niedopowiedzenia i dwuznaczne sformułowania odgrywają rolę zasadniczą.


Słowa kluczowe


Izajasz; imię JHWH; Asyria; Iz 30,27-33

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Alonso Schökel L., Sicre Diaz J.L., I Profeti, Roma 1996.

Barth H., Die Jesaja-Worte in der Josiazeit, Neukirchen 1977.

Beuken W.A.M., Isaiah 30: A Prophetic Oracle Transmitted in Two Successive Paradigms, w: Writing and Reading the Scroll of Isaiah: Studies of an Interpretive Tradition, C.C. Broyles, C.A. Evans (red.), Leiden 1997, s. 369–397.

Beuken W.A.M., Isaiah II. Chapters 28-39, Leuven 2000.

Blenkinsopp J., Isaiah 1–39. A New Translation with Introduction and Commentary, New Haven – London 2000.

Brzegowy T., Księga Izajasza. Rozdziały 13–39. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, Częstochowa 2014.

Childs B.S., Isaiah, Louisville 2001.

Clements R.E., Jerusalem and the Nations. Studies in the Book of Isaiah, Sheffield 2011.

de Jong M.J., Isaiah among the Ancient Near Eastern Prophets. A Comparative Study of the Earliest Stages of the Isaiah Tradition and the Neo-Assyrian Prophecies, Leiden 2007.

Freedman D.N., Willoughby B.E., Fabry H.J. i in., nāśāʾ, TDOT X, s. 24–40.

Hom M.K.Y.H., The Characterisation of the Assyrians in Isaiah. Synchronic and Diachronic Perspectives, New York–London 2012.

Kaiser O., Isaiah 13–39. A Commentary, Philadelphia 1974.

Motyer J.A., Isaiah. An Introduction and Commentary, Leicester 1999.

Oswalt J.N., The Book of Isaiah. Chapters 1–39, Grand Rapids 1986.

Pikor W., The Dynamism of Salvation according to Isa 12:1-6, Biblical Annals 1 (2011), s. 39–56.

Reiterer F.V., Fabry H.J., Ringgren H., s̆ēm, TDOT XV, s. 128–176.

Seitz C.R., Isaiah 1–39, Louisville 1993.

Sobierajski B., Antropologiczny wymiar proroctw o pysze Judy i Asyrii (Iz 1-39). Studium egzegetyczno-teologiczne, Lublin 2018.

Stansell G., Isaiah: 28–33: Blest Be the Tie that Binds (Isaiah Together), w: New Visions of Isaiah, R.F. Melugin, M.A. Sweeney (red.), Sheffield 1996, s. 68–103.

Sweeney M.A., Isaiah 1–39. With an Introduction to Prophetic Literature, Grand Rapids 1996.

Watts J.D.W., Isaiah 1–33, Nashville 2005.

Wildberger H., Isaiah 28–39. A Continental Commentary, Minneapolis 2002.

Zimmerli W., Old Testament Theology in Outline, Edinburgh 1978.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism