The Theological Message of the Fourth Servant Song (Isa 52:13–53:12) in Light of Its Structure

Wojciech Pikor

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTH.2019.022

Abstrakt


Orędzie teologiczne czwartej pieśni o Słudze Pańskim (Iz 52,13–53,12) w świetle jej struktury

Autor podejmuje się zbadania struktury Iz 52,13–53,12 na podstawie metodologii semickiej i biblijnej retoryki wypracowanej przez Rolanda Meynet. Po zaprezentowaniu dotychczasowych propozycji strukturyzacji czwartej pieśni o Słudze Pańskim, również tej pochodzącej od Meynet, i ich ocenie, następuje analiza retoryczna pieśni w jej całości i poszczególnych jednostkach retorycznych. Na bazie analizy relacji retorycznej pomiędzy poszczególnymi częściami tworzącymi pieśń zostaje ukazane jej przesłanie teologiczne, w którego centrum jest soteriologiczna wizja cierpienia i śmierci, stanowiąca novum wewnątrz Starego Testamentu.


Słowa kluczowe


Deutero-Izajasz; czwarta pieśń o Słudze Pańskim; analiza retoryczna; soteriologia; cierpienie

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Baltzer, K., Deutero-Jesaja (KAT 10/2), Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 1999.

Barré, M.L., Textual and Rhetorical-Critical Observations on the Last Servant Song (Isaiah 52,13–53,12), CBQ 62 (2000) 1–27.

Barthélemy D., Critique textuelle de l’Ancien Testament. 2. Isaïe, Jérémie, Lamentations (OBO 50/2), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1986.

Berges U., Jesaja 49–54 (HThKAT), Freiburg–Basel–Wien 2015.

Blenkinsopp, J., Isaiah 40–55. A New Translation with Introduction and Commentary (AB 19), New York: Doubleday, 2000.

Bonnard, P.-E., Le Second Isaïe, son disciple et leur éditeurs. Isaïe 40–60 (Études bibliques), Paris: J. Gabalda, 1972.

Brzegowy, T., Prorocy Izraela, I, Tarnów: Biblos, 1994.

Cazelles, H., Les Poèmes du Serviteur. Leur place, leur structure, leur théologie, RSR 43 (1955) 5-51.

Ceresko, A.R., The Rhetorical Strategy of the Fourth Servant Song (Isaiah 52,13–53,12). Poetry and the Exodus-New Exodus, CBQ 56 (1994) 42–55.

Childs, B.S., Isaiah (OTL), London–Leiden: Westminster John Knox, 2001.

Conroy, C., The ‘Four Servant Poems’ in Second Isaiah in the Light of Recent Redaction-Historical Studies in Biblical and Near Eastern Essays. Studies in Honour of Kevin J. Cathcart, ed. C. McCarthy and J.F. Healey (JSOTSup 375), London: T & T Clark, 2004, 80–94.

Coppens, J., Le Messianisme et sa relève prophétique. Le anticipations propétiques, leur accomplissement en Jésus, Gembloux: Duculot, 1974.

Duhm, B., Das Buch Jesaja (HAT 3/1) Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1892.

Freedman D.N., Lundbom J., dôr, in TDOT, III, 169–181.

Grelot, P., I canti del servo del Signore. Dalla lettura critica all’ermeneutica (Studi Biblici 9), Bologna: EDB, 1983.

Marconcini, B., Księga Izajasza (Rozumieć Stary Testament), Kraków: Wydawnictwo M, 2000.

Meynet, R., Le quatrième chant du Serviteur Is 52,13–53,12, Gregorianum 80 (1999) 407–440.

Meynet, R., Wprowadzenie do hebrajskiej retoryki biblijnej (Myśl Teologiczna 30), Kraków: WAM, 2001.

Orlinski, H.M., The so-called ‘Servant of the Lord’ and ‘Suffering Servant’ in Second Isaiah in Studies on the Second Part of the Book of Isaiah (VTSup 14), Leiden: Brill, 1977, 3-133.

Oswalt, J.N., The Book of Isaiah. Chapters 40–66 (NICOT), Grand Rapids: Eerdmans, 1998.

Orlinski, H.M., The so-called ‘Servant of the Lord’ and ‘Suffering Servant’ in Second Isaiah in Studies on the Second Part of the Book of Isaiah (VTSup 14), Leiden: Brill, 1977, 3-133.

Paściak, J., Izajasz wieszczem Chrystusa (Attende Lectioni 12), Katowice: Wydawnictwo św. Jacka, 1987.

Raabe, P.R., The Effect of Repetition in the Suffering Servant Song, JBL 103 (1984) 77–84.

Schenker, A., Knecht und Lamm Gottes (Jesaja 53). Übernahme von Schuld an Horizont der Gottesknechtslieder (SBS 190), Stuttgart: Verlag Katholisches Bibelwerk, 2001.

Snaith, N.H., Isaiah 40–66. A Study of the Teaching of the Second Isaiah and Its Consequences in Studies on the Second Part of the Book of Isaiah (VTSup 14), Leiden: Brill, 1977, 139-146.

Stachowiak, L., Księga Izajasza II–III (40–60). Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – ekskursy (PŚST 11/2), Poznań: Pallottinum, 1996.

Westermann, C., Isaiah 40–66. A Commentary (OTL), London: SCM, 1969.

Whybray, R.N., Isaiah 40–66 (NCBC), Grand Rapids: Eerdmans, 1975, 169–170.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism