Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Biblica et Patristica Thoruniensia?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

1. Wskazówki dla autorów

Redakcja „Biblistica et Patristica Thoruniensia” prosi o przysyłanie tekstów w postaci elektronicznej na adres e-mail: dkotecki@umk.pl, w programie edytorskim (najlepiej Word). Teksty nie powinny przekraczać 30 tys. znaków ze spacjami (łącznie z przypisami, bibliografią, streszczeniami i słowami kluczowymi. Prosimy o podanie adresu e-mailowego, afiliacji, dołączenie streszczeń w języku polskim i angielskim oraz słów kluczowych w obu tych językach.

Tekst nie powinien być sformatowany w żaden specjalny sposób. Zaznaczenia wymagają jedynie kolejne akapity. Krótkie cytaty winny być zaznaczone cudzysłowem. Długie cytaty mogą być zaznaczone przez wyodrębniony tekst zblokowany.

Przypisy powinny być umieszczone na dole strony od razu w formie skróconej (inicjał imienia, nazwisko, początek tytułu artykułu kursywą, strona wraz ze skrótem „s.” lub w wersji angielskiej „p.” lub „pp.”.

Bibliografia załącznikowa powinna być przygotowana według następującej konwencji:

  • książka: nazwisko autora i inicjał imienia, Tytuł, miejsce i rok wydania;
  • artykuł w czasopiśmie: nazwisko autora i inicjał imienia, Tytuł, Tytuł czasopisma (bez cudzysłowów) tom, rok, ewentualnie numer, strony;
  • artykuł w pracy zbiorowej: nazwisko autora i inicjał imienia, Tytuł, w: (w wersji ang. „in:”) Tytuł pracy zbiorowej, inicjał imienia i nazwisko redaktora/ów (red.), miejsce i rok wydania, ewentualnie tom, s.;
  • archiwalia: nazwa archiwum, nazwa zespołu, numer sygnatury, tytuł dokumentu, numer karty.

W opisie bibliograficznym prosimy stosować opis w języku polskim lub angielskim, lub w języku artykułu (red., wyd., tłum., t., cz., nr, z., s. oraz ibidem, idem, eadem, skrótu „op. cit.” nie stosujemy, a w zamian dajemy początek tytułu). Przy kolejnych cytowaniach należy zastosować po inicjale imienia i nazwisku skrócony zapis tytułu (zapis ten powinien być możliwie krótki, ale w sposób niebudzący wątpliwości odróżniający od innych pozycji tegoż autora). W przypadku dwóch przypisów występujących bezpośrednio jeden pod drugim, z odwołaniem do tej samej pozycji, w przypisie kolejnym należy zastosować zapis: ibidem, s. W przypadku dwóch przypisów występujących bezpośrednio jeden pod drugim, z odwołaniem do innej pozycji tego samego autora/ki, w przypisie kolejnym należy zastosować zapis: idem lub eadem zamiast inicjału imienia i nazwiska autora/ki.

 Przykładowe zapisy:

Przypisy:        

C. Kościelniak, J. Makowski, Uniwersytet na rozdrożu, s. 9.

Ibidem, s. 11.

D.J.A. Clines, Learning, Teaching, and Researching, s. 8.

H.-G. Gadamer, Prawda i metoda, s. 257.

M. Bockmuehl, Reason, Wisdom and, s. 62.

F. Drączkowski, Miłość syntezą, s. 42.

Idem, Poza Kościołem, s. 22.

 

Bibliografia:               

Bockmuehl M., Reason, Wisdom and the Implied Disciple of Scripture, w: Reading Texts, Seeking Wisdom, D.F. Ford, G. Stanton (eds.), London 2003, s. 53–68.

Clines D.J.A., Learning, Teaching, and Researching. Biblical Studies, Today and Tomorrow, Journal of Biblical Literature 129/1 (2010), s. 5–29.

Drączkowski F., Miłość syntezą chrześcijaństwa, Lublin 1991.

Drączkowski F., Poza Kościołem nie ma zbawienia, Pelplin 2008.

Gadamer H.-G., Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, Kraków 1993.

Kościelniak C., Makowski J., Uniwersytet na rozdrożu, w: Wolność, równość, uniwersytet, C. Kościelniak, J. Makowski (red.), Warszawa 2011, s. 9–18.2.    Wskazówki edytorskie dla autorów

Artykuły złożone do  "Biblica et Patristica Thoruniensia" powinny być oryginalnymi, niepublikowanymi pracami i nie mogą uczestniczyć aktualnie w innym postępowaniu wydawniczym. Przesłane materiały nie będą zwracane autorom. 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  1. Tekst nie został wcześniej opublikowany oraz nie został złożony do druku w innym wydawnictwie.
  2. Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc) lub RTF.
  3. Tekst publikacji złożony jest czcionką Times New Roman (12 pkt), interlinia 1,5 (przy dłuższych wyodrębnionych cytatach: Times New Roman 11 oraz interlinia 1,0).
  4. Ewentualne źródła finansowania pracy zostały wymienione w zgłaszanej publikacji w miejscu zgodnym z wymogami redakcyjnymi. W zgłaszanym utworze nie występują zjawiska "ghostwriting", guest-autorship" oraz konflikt interesów. Autor zapoznał się z obowiązującymi w czasopiśmie procedurami recenzowania tekstów.
  5. Autor wyraża zgodę na warunki i zapisy umowy licencyjnej z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, której treść dostępna jest TUTAJ. W przypadku pracy zbiorowej autor zgłaszający artykuł do publikacji wypełnił oświadczenie o wkładzie procentowym, w którym podał wkład pracy poszczególnych współautorów w zgłaszany artykuł. Treść pracy znana jest wszystkim jej współautorom i wyrażają oni zgodę na jej publikację. Wypełnione oświadczenie należy wgrać jako plik dodatkowy wraz z artykułem.
 

Polityka prywatności

Zakładając konto w profilu czasopisma, jednocześnie wyrażam zgodę na otrzymywanie powiadomień drogą mejlową. Newslettery będą informowały o ukazaniu się nowych  numerów czasopisma lub innych spraw związanych z działalnością czasopisma.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych autorów.
Dane autorów nie są wykorzystywane w celach handlowych i marketingowych.

 


Partnerzy platformy czasopism