No 2 (2014)

Spis treści

Tradycje geografii historycznej

Geografi a historyczna (uwagi wstępne Mirosław Filipowicz, opracowanie Joanna Napierała)
Władysław Semkowicz
PDF
7-20
Kartografi a tematyczna a rozwój szczegółowych nauk o Ziemi (uwagi wstępne Beata Konopska)
Józef Babicz
PDF
21-30

Artykuły

Irena Wodzianowska
PDF
31-42
Michael Weisenberger
PDF
43-56
Matylda Gierszewska-Noszczyńska, Piotr Noszczyński
PDF
57-84
Elżbieta Kowalczyk-Heyman
PDF
85-98
Piotr Eberhardt
PDF
99-106
Jacek Chachaj
PDF
107-117
Tomasz Związek
PDF
118-142
Michał Gochna
PDF
143-150
Grzegorz Strauchold
PDF
151-164
Teresa Bogacz, Beata Konopska
PDF
165-177

Recenzje i omówienia

Galicyjskie drogi i bezdroża. Studium infrastruktury, organizacji i kultury podróżowania, red. J. Kamińska-Kwak, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2013, ss. 292 (Arkadiusz Borek)
Jolanta Kamińska-Kwak
PDF
178-182
Atlas historyczny (archi)diecezji lubelskiej 1805–2010 (The Historical Atlas of the Lublin (Arch)Diocese 1805–2010), praca zespołowa pod red. H. Gapskiego, Lublin 2011, Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, ss. 297 (w tym 119 map i 19 wykresów) (Artur Hamryszczak)
Henryk Gapski
PDF
183-186
Nazwy miejscowe Polski. Historia – pochodzenie – zmiany, [t.] 9: Po–Q, red. K. Rymut, B. Czopek-Kopciuch, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 2013, ss. 415 + VIII (Elżbieta Kowalczyk-Heyman)
Kazimierz Rymut, Barbara Czopek-Kopciuch
PDF
187-190
Die Vermessung Bayerns. 450 Jahre Philipp Apians Große Karte. Eine Aussteellung mit der Bayerischen Staatsbibliothek, Herausgegeber: Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat, Abteilung VII, Bayerische Vermessungsverwaltung, Informations- und Kommunikationstechnik. Redaktion und Gestaltung: Landesamt für Vermessung und Geoinformation, Referat Öffentlichkeitsarbeit, München 2013, ss. 246, ilustr. (Jan Ptak)
Jan Ptak
PDF
191-195
Michael Ritter: Die Welt aus Augsburg. Landkarten von Tobias Conrad Lotter (1717–1777) und Seine Nachfolgern, Deutscher Kunstverlag, Berlin 2014, ss. 264 (Radosław Skrycki)
Michael Ritter
PDF
196-198
Ondřej Felcman a kol.: Území východních Čech od středověku po raný novověk. Kapitoly k územně správním dějinám regionu, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2011, 213 s. (Robert Šimůnek)
Ondřej Felcman
PDF
199-200
Słownik historyczno-geografi czny ziemi warszawskiej w średniowieczu, oprac. A. Wolff, K. Pacuski, do druku podały M. Piber-Zbieranowska, A. Salina, pod red. T. Jurka (Słownik historyczno-geografi czny ziem polskich w średniowieczu, pod red. T. Jurka, t. II: Mazowsze – województwo mazowieckie, cz. II), Instytut Historii PAN, Warszawa 2013, s. 348 + XV, 1. nlb. (Michał Słomski)
Tomasz Jurek
PDF
201-203
Radosław Skrycki: Prace kartografi czne w dolinach Odry, Warty i Noteci w okresie fryderycjańskim. Goswien Othmar Schultze i jego wkład w rozwój kartografi i pruskiej, „Minerwa” Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Zespół Historii Kartografi i przy Instytucie Historii Nauki PAN, Szczecin 2013, ss. 200 (Grzegorz Strauchold)
Radosław Skrycki
PDF
204-207
Eilharda Lubinusa podróż przez Pomorze. Eilhard Lubinus Reise durch Pommern, red. R. Skrycki, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Szczecin 2013, ss. 408, 3 repr. map, 85 ilustr. (Lucyna Szaniawska)
Radosław Skrycki
PDF
208-212
Janina Mirosława Stoksik: Geometrzy małopolscy do końca XVIII wieku. Z dziejów geodezji i kartografii wielkoskalowej w Polsce, Archiwum Narodowe w Krakowie, Kraków 2013, ss. 259, 44 repr. map kolor. (Lucyna Szaniawska)
Janina Mirosława Stoksik
213-217
Wojciech Walczak: Unicka eparchia turowsko-pińska w XVII–XVIII wieku. Struktura organizacyjna, Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, Białystok 2012, ss. 296 (Dorota Wereda)
Wojciech Walczak
PDF
218-220

Komunikaty i sprawozdania

Czterechsetletnie rękopisy w wydaniu hi-tech. Atlas historyczny Wielkopolski XVI wieku w postaci interaktywnej aplikacji przestrzennej (GIS)”. Promocja projektu Warszawa, 13 czerwca 2013 r.
Michał Gochna
PDF
221-221
Sprawozdanie z konferencji „GIS w nauce” Lublin, 24–26 czerwca 2013 r.
Michał Gochna
PDF
222-222
„Dawne mapy jako źródła w badaniach geografi cznych i historycznych”. XXVII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii Lublin, 19–21 września 2013 r.
Jerzy Ostrowski
PDF
223-226
Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Geografii Historycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego Warszawa, 7 XI 2013 r.
Arkadiusz Borek
PDF
226-228

Pro Memoria

Mariusz Kulesza (1950–2014)
Marek Sobczyński
PDF
229-233


Partnerzy platformy czasopism