Studia Geohistorica https://apcz.umk.pl/AZMDDP <p align="justify">Powołanie czasopisma „Studia Geohistorica” jest odpowiedzią na zgłaszaną wielokrotnie w polskich środowiskach naukowych potrzebę specjalistycznego periodyku prezentującego badania z pogranicza geografii i historii. Bardzo długa tradycja naukowa związana z geografią historyczną oraz historią geografii i kartografii ulega w ostatnim czasie wyjątkowo szybkim przemianom związanym z rozwojem takich subdyscyplin, jak geografia człowieka, geografia kultury czy też geografia humanistyczna, które odwołują się zarówno do metod historycznych, jak i geograficznych.</p><p align="justify">Rocznik „Studia Geohistorica” jest skierowany zarówno do przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych, jak też dyscyplin geograficznych, którzy prowadzą swoje badania w paradygmacie przestrzennego ujęcia przeszłości. Nie chodzi więc o zawężanie lub dookreślanie pól badawczych i stosowanych metod, ale stworzenie platformy do wymiany doświadczeń i wyników badań, a także przedstawiania zróżnicowanych lub uzupełniających się w zakresie przedmiotu i warsztatu ujęć badawczych. W propozycji tej geografia historyczna przestaje być dyscypliną, subdyscypliną, nauką pomocniczą historii lub geografii. Staje się natomiast metodą, a nawet więcej, paradygmatem badawczym odpowiadającym „powrotowi do przestrzeni” we współczesnych naukach społecznych oraz humanistycznych.</p><p align="justify">Oprócz tekstów z zakresu geografii historycznej, kartografii historycznej, historii kartografii, historii geografii i horyzontu geograficznego, czasopismo przedstawiać będzie prace dotyczące geografii człowieka, w których metody genetyczne są podstawą badań. Niemniej ważne miejsce zajmie w nim dyskusja metodologiczna o badaniach dotychczasowych i ich nowych propozycjach oraz problematyka związana z zastosowaniem systemów informacji przestrzennej i czasowo-przestrzennych baz danych (Historical GIS). W czasopiśmie będą prezentowane polskie osiągnięcia w tej dziedzinie oraz wyniki europejskich i światowych projektów związanych ze „spatial humanities”.</p><p>Bogumił Szady, Beata Konopska, Radosław Skrycki<br />(ze wstępu do pierwszego numeru, 2013)</p> pl-PL <p><strong>Licencja</strong></p><p>Autor/współautor upoważniony przez pozostałych współautorów do ich reprezentowania (autor korespondencyjny) zgłoszonego „utworu” oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa do utworu, które nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszym oświadczeniem. Utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza praw autorskich innych osób, ani nie jest ograniczony prawami na rzecz osób trzecich. Utwór nie był wcześniej publikowany pod tym samym lub innym tytułem, nie stanowi również części innej publikacji. Utwór nie jest obecnie przedmiotem postępowania w innym wydawnictwie.<br /><br />Autor/Współautor zgłasza utwór do publikacji w czasopiśmie „Studia Geohistorica” i tym samym potwierdza, że:</p><ol><li>Utwór został przygotowany zgodnie z zasadami edytorskimi obowiązującymi w czasopiśmie.</li><li>Utwór zawiera informacje o źródłach finansowania badań, które stanowiły podstawę jego opracowania.</li><li>Wyraża zgodę na przekazanie utworu do podwójnej recenzji, na podstawie której redakcja podejmie decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu utworu do publikacji.</li><li>Wyraża zgodę na dokonanie przez redakcję koniecznych zmian utworu wynikających z opracowania redakcyjnego.</li><li>Zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania korekty autorskiej utworu, po jego akceptacji przez redakcję. Niedokonanie korekty autorskiej w terminie 14 dni od daty otrzymania materiałów, traktowane będzie za zgodę na wydanie utworu w postaci przekazanej do korekty.</li></ol><p>Autor/Współautor udziela Instytutowi Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN i Polskiemu Towarzystwu Historycznemu nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z utworu pod warunkiem jego przyjęcia do opublikowania w czasopiśmie „Studia Geohistorica”, na następujących polach eksploatacji:</p><ol><li>Utrwalanie, zwielokrotnianie i wytwarzanie egzemplarzy utworu techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową i zapisu elektronicznego.</li><li>Obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono: wprowadzanie do obrotu, sprzedaż, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, publiczne wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, również w sieci Internet.</li><li>Włączenie utworu w skład utworu zbiorowego.</li><li>Tłumaczenia na inne języki i rozpowszechniania tych tłumaczeń.</li></ol><p>Autor/Współautor wyraża zgodę na udzielanie udostępnianie utworu przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN i Polskie Towarzystwo Historyczne na licencji: <br /><strong>Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe</strong>, <br />której pełny tekst dostępny jest na stronie internetowej: <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode" target="_blank">https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode</a></p> studia.geohistorica@ihpan.edu.pl (Tomasz Panecki) greg@umk.pl (Grzegorz Kopcewicz) Sun, 16 Jan 2022 18:56:03 +0100 OJS 3.3.0.11 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Aplikacja INDXR jako narzędzie udostępniania treści Metryki Koronnej – przykład księgi MK 126 z czasów Stefana Batorego https://apcz.umk.pl/AZMDDP/article/view/37175 <p>Artykuł omawia nowe możliwości udostępniania zawartości ksiąg Metryki Koronnej przy wykorzystaniu aplikacji INDXR. Narzędzie to zostało z powodzeniem implementowane w projektach wykorzystujących różnego typu źródła o charakterze masowym. Pozwala ono w prosty sposób połączyć formę opisową i charakterystykę treści źródła z jego skanami. Odpowiada potrzebom i wymaganiom związanym z udostępnianiem zawartości Metryki Koronnej, którą przybliżały dotąd serie <em>Matricularum Regni Poloniae Summaria </em>czy <em>Sumariusz Metryki Koronnej. Seria nowa. </em>Tekst zawiera pewne propozycje dotyczące struktury informacji źródłowych, bazujące na doświadczeniach związanych z wykorzystaniem aplikacji INDXR w opracowaniu księgi MK 126 z czasów panowania Stefana Batorego.</p> Patrycja Szwedo-Kiełczewska Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/AZMDDP/article/view/37175 Sat, 15 Jan 2022 00:00:00 +0100 Schematy zakwaterowania Korpusu Kadetów. Opracowanie i cyfrowa edycja https://apcz.umk.pl/AZMDDP/article/view/37176 <p>W artykule omówiono zagadnienia dotyczące przestrzeni tzw. koszar kazimierzowskich należących do Szkoły Rycerskiej. Jego celem jest opracowanie cyfrowej edycji <em>Schematów zakwaterowania Korpusu Kadetów </em>(Muzeum Wojska Polskiego, sygn. 7634/c–7636/c). Źródła dają nowe perspektywy w zrozumieniu funkcjonowania i życia codziennego tej instytucji. W edycji wykorzystano narzędzia typowe dla źródeł pisanych (transliteracja, modernizacja, budowa aparatu krytycznego) i za pomocą wektoryzacji uzupełniono aplikację internetową.</p> Joanna Ziółkowska-Krzywda Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/AZMDDP/article/view/37176 Sat, 15 Jan 2022 00:00:00 +0100 Wokół dyskusji o dokumencie z 1358 roku https://apcz.umk.pl/AZMDDP/article/view/37173 <p>Wokół dyskusji o dokumencie z 1358 roku</p> Przemysław Sianko Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/AZMDDP/article/view/37173 Sat, 15 Jan 2022 00:00:00 +0100 Odpowiedź Henryka Rutkowskiego https://apcz.umk.pl/AZMDDP/article/view/37174 <p>Odpowiedź Henryka Rutkowskiego</p> Henryk Rutkowski Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/AZMDDP/article/view/37174 Sat, 15 Jan 2022 00:00:00 +0100 XXXIII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Supraśl, 16–18 września 2020 roku https://apcz.umk.pl/AZMDDP/article/view/37185 <p>XXXIII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Supraśl, 16–18 września 2020 roku</p> Jerzy Ostrowski Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/AZMDDP/article/view/37185 Sat, 15 Jan 2022 00:00:00 +0100 Historyczna Ontologia Przestrzeni Miejskiej. Komunikat o przebiegu i realizacji projektu https://apcz.umk.pl/AZMDDP/article/view/37186 <p>Historyczna Ontologia Przestrzeni Miejskiej. Komunikat o przebiegu i realizacji projektu</p> Wiesława Duży Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/AZMDDP/article/view/37186 Sat, 15 Jan 2022 00:00:00 +0100 European Social Science History Conference (2020) – online (Lejda, Niderlandy), 24–27 marca 2021 r. https://apcz.umk.pl/AZMDDP/article/view/37187 <p>European Social Science History Conference (2020) – online (Lejda, Niderlandy), 24–27 marca 2021 r.</p> Michał Gochna Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/AZMDDP/article/view/37187 Sat, 15 Jan 2022 00:00:00 +0100 Toponomastyka w warsztacie badawczym geografii historycznej https://apcz.umk.pl/AZMDDP/article/view/37172 <p>Artykuł, pierwotnie planowany jako rozdział w podręczniku z geografii historycznej, przeznaczony jest głównie dla historyków i archeologów zajmujących się osadnictwem. Autorka przypomina dzieje badań toponomastycznych w Polsce oraz istniejące klasyfikacje nazw miejscowych, wodnych i terenowych. Zwraca uwagę na pułapki nazewnicze, które czyhają na badaczy, przywołując jednocześnie przykłady poprawnych, ale i z gruntu błędnych interpretacji nazw, np. w badaniach nad obronnością ziem polskich, zasięgiem osadnictwa plemiennego czy odtwarzaniem sieci drogowej.</p> Elżbieta Kowalczyk-Heyman Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/AZMDDP/article/view/37172 Sat, 15 Jan 2022 00:00:00 +0100 Od historycznej do etnicznej Polski. Od wizji Oskara Żebrowskiego do projektu Czesława Jankowskiego https://apcz.umk.pl/AZMDDP/article/view/37164 <p>W artykule przedstawiono i porównano ze sobą dwa projekty granic politycznych potencjalnego państwa polskiego. Pierwszy z nich to wizja autorstwa Oskara Żebrowskiego powstała w Paryżu w 1847 r., drugi zaś zaprojektował Czesław Jankowski w 1914 r. Oba przedstawiały oryginalne koncepcje hipotetycznych przyszłych granic Polski, zostały zilustrowane mapami, opisane i zinterpretowane. Wizja Żebrowskiego nawiązywała do zaszłości historycznych, Jankowskiego zaś oparta była o kryteria etniczne, wyznaczył on przyszłe granice Polski, biorąc pod uwagę migracje, umiejscowienie ludności i zasięg języka polskiego. Oba projekty różniły się znacznie położeniem i kształtem granic, co wynikało z odmiennego podejścia autorów. Analiza obu map i porównanie z rzeczywistymi powojennymi granicami Polski umożliwia weryfikację dokładności i realizmu każdej z koncepcji.</p> Piotr Eberhardt Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/AZMDDP/article/view/37164 Sat, 15 Jan 2022 00:00:00 +0100 Burmistrz Słupska Fryderyk Pałubicki i jego wkład w sporządzenie przeróbki atlasowej wersji mapy Pomorza Eilharda Lubinusa https://apcz.umk.pl/AZMDDP/article/view/37165 <p>Celem artykułu jest omówienie okoliczności i czasu powstania znanej siedemnastowiecznej przeróbki mapy Księstwa Pomorskiego, a także jej źródeł kartograficznych i roli, jaką odegrała w kartografii pomorskiej. Do tej pory osoba wskazana na mapie jako <em>Frid. Palbitzke </em>nie była zidentyfikowana. Artykuł omawia jej tożsamość, wkład w opracowanie przeróbki mapy oraz cel jej sporządzenia.</p> Roch Pałubicki Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/AZMDDP/article/view/37165 Sat, 15 Jan 2022 00:00:00 +0100 Rola mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych w kształtowaniu dziedzictwa kulturowego na obszarze wschodniego pogranicza województwa podkarpackiego https://apcz.umk.pl/AZMDDP/article/view/37166 <p>Celem artykułu jest przedstawienie roli mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych w kształtowaniu dziedzictwa kulturowego oraz obecnego znaczenia ich spuścizny dla turystyki kulturowej. Na początku artykułu przedstawione zostały historyczne i geograficzne uwarunkowania osadnictwa poszczególnych grup narodowościowych i etnicznych na badanym obszarze. Następnie zarysowano problematykę zmian w jego strukturze ludnościowej po drugiej wojnie światowej oraz wpływ tych zmian i polityki państwa na stan zachowania wielokulturowego dziedzictwa. Ostatnią część artykułu poświęcono roli, jaką pełnią obecnie obiekty świadczące o różnorodnym dziedzictwie kulturowym, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków kulturowych. Zasadnicza część tekstu oparta została na badaniach terenowych, które autorka prowadzi w tym regionie od kilku lat.</p> Małgorzata Skulimowska Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/AZMDDP/article/view/37166 Sat, 15 Jan 2022 00:00:00 +0100 Miniaturowy globus Johannesa Deura z kolekcji Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego https://apcz.umk.pl/AZMDDP/article/view/37167 <p>Globus autorstwa Johannesa Deura (1667–1734) z Amsterdamu, znajdujący się w kolekcji Muzeum UJ jest egzemplarzem unikatowym. Na świecie zachowały się tylko trzy takie dzieła. Powstał na przełomie wieków XVII i XVIII w Amsterdamie. Jest przykładem globusa kieszonkowego, zaliczanego do miniaturowych. Analizowano stan zachowania obiektu, jego konstrukcję, mapę nieba i mapę Ziemi. Pozwoliło to na zadatowanie obiektu na lata 1699–1707.</p> Małgorzata Taborska Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/AZMDDP/article/view/37167 Sat, 15 Jan 2022 00:00:00 +0100 Przegląd metod wizualizacji wiarygodności dawnych map pod względem dokładności geometrycznej na przykładzie mapy Śląska Cieszyńskiego https://apcz.umk.pl/AZMDDP/article/view/37168 <p>W artykule dokonano przeglądu sposobów wizualizacji wyników oceny wiarygodności dawnych map pod kątem możliwości ich zautomatyzowania. Badanie wykonano na przykładzie mapy <em>Le Duche de Cieszyn (Teschen) Silesie</em>, z zasobu pozostałego po konferencji pokojowej kończącej pierwszą wojnę światową. Oceniono formy prezentacji wyników, oferowane przez twórców aplikacji MapAnalyst, QGIS oraz ArcMap i ArcScene z pakietu ArcGIS. Otrzymane obrazy oceniono pod kątem możliwości interpretacyjnych, tj. wyobrażenia sobie na ich podstawie stopnia deformacji powierzchni i odległości na mapie przez odbiorców niekorzystających na co dzień z kartograficznych metod prezentacji. Wskazano siatkę zniekształceń i wizualizację 3D sumy błędów odległości jako najbardziej użyteczne.</p> Maria Kuźma Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/AZMDDP/article/view/37168 Sat, 15 Jan 2022 00:00:00 +0100 Księstwo Mazowieckie u progu inkorporacji. Charakterystyka obszaru około 1526 r. (część południowa) https://apcz.umk.pl/AZMDDP/article/view/37169 <p>Artykuł jest pierwszą z dwóch części przeglądu dziesięciu ziem Księstwa Mazowieckiego i tworzących je powiatów w przededniu włączenia ich do Królestwa Polskiego we wrześniu 1526 r. Przedstawiono w nim cztery południowe ziemie: czerską i warszawską, stanowiące trzon polityczny władztwa ostatnich Piastów, oraz wyodrębnione z nich w ciągu XV w. – liwską i nurską. W sumie obszar ten obejmował dziesięć powiatów. Wszystkie ziemie księstwa mazowieckiego scharakteryzowano według jednolitego schematu, w obowiązującym ówcześnie układzie starszeństwa. Poszczególne ziemie zaprezentowano pod kątem podziałów administracyjnych (państwowych i kościelnych), procesów osadniczych i stanu sieci miejskiej, typów i rozmieszczenia własności ziemskiej oraz pozycji danej ziemi w strukturach politycznych księstwa, wyrażającej się m.in. funkcjonowaniem pełnej bądź niepełnej hierarchii urzędów oraz udziale szlachty danej ziemi w sprawowaniu władzy. Starano się pokazać zróżnicowanie stopnia zagospodarowania ziem mazowieckich i wskazać jego genezę.</p> Marta Piber-Zbieranowska Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/AZMDDP/article/view/37169 Sat, 15 Jan 2022 00:00:00 +0100 O powiatach i folwarkach. Kulturowe i lingwistyczne uwarunkowania przekładu wybranych terminów historycznych na język angielski https://apcz.umk.pl/AZMDDP/article/view/37170 <p>Celem artykułu jest prezentacja i analiza licznych problemów, jakie pociąga za sobą przekład tekstów dotyczących historii i geografii danego regionu. Tekst zilustrowany jest przykładami powiązanymi z podziałami struktury administracyjnej i społecznej w Polsce, do których należą: województwo, powiat, wójt, miasto, folwark, zagrodnik i komornik. Analiza ma charakter dwutorowy i obejmuje metodologiczne aspekty procesu tłumaczenia oraz status ontologiczny słów i przedmiotów, do których słowa te się odnoszą. Analizowane są trzy główne zagadnienia:</p> <p>1) rozbieżność i nakładanie się kategorii związanych z lokalnymi systemami administracyjnymi,</p> <p>2) zróżnicowanie słów w zależności od lokalizacji oraz 3) ich ewolucja w czasie. Na koniec zaproponowano i omówiono jednolity sposób prezentacji wszystkich cech i zastrzeżeń, jakie należałoby uwzględnić przy wyborze najwłaściwszego odpowiednika. Przedstawiono to w formie tabeli, która uwzględnia wszystkie argumenty wymienione w tekście.</p> Paulina Wacławik Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/AZMDDP/article/view/37170 Sat, 15 Jan 2022 00:00:00 +0100 The cartographic perspective of the sports geography. Football players in the pre- and post-war Polish football league https://apcz.umk.pl/AZMDDP/article/view/37171 <p>Football, like any sport and most phenomena, has its spatial dimension. And due to its popularity, it also reflects social and demographic changes. The paper presents qualitative and quantitative characteristics of selected football clubs, with a focus on the spatial-demographic features of players. Three pre-war seasons and one of the first post-war seasons have been analysed. The result is the proposition of a methodological approach to visualise multi-attribute sports data and an insight into the influence of migration, geopolitics, border changes and history on Polish football.</p> Kamil Nieścioruk Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/AZMDDP/article/view/37171 Sat, 15 Jan 2022 00:00:00 +0100 Marek Wrede: Itinerarium Zygmunta III 1587–1632, Semper, Warszawa 2019, ss. 388 https://apcz.umk.pl/AZMDDP/article/view/37178 <p>Marek Wrede: Itinerarium Zygmunta III 1587–1632, Semper, Warszawa 2019, ss. 388</p> Magdalena Jakubowska Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/AZMDDP/article/view/37178 Sat, 15 Jan 2022 00:00:00 +0100 Dagmara Adamska: Wieś – miasteczko – miasto. Średniowieczne osadnictwo w dorzeczu górnej i środkowej Oławy, Wydawnictwo LTW, Łomianki 2019, ss. 566 https://apcz.umk.pl/AZMDDP/article/view/37179 <p>Dagmara Adamska: Wieś – miasteczko – miasto. Średniowieczne osadnictwo w dorzeczu górnej i środkowej Oławy, Wydawnictwo LTW, Łomianki 2019, ss. 566</p> Krzysztof Fokt Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/AZMDDP/article/view/37179 Sat, 15 Jan 2022 00:00:00 +0100 Bart Holtermann: The Fish Lands. German trade with Iceland, Shetland and the Faroe Islands in the late 15th and 16th Century, De Gruyter, Oldenburg 2020, 512 pp. https://apcz.umk.pl/AZMDDP/article/view/37180 <p>Bart Holtermann: The Fish Lands. German trade with Iceland, Shetland and the Faroe Islands in the late 15th and 16th Century, De Gruyter, Oldenburg 2020, 512 pp.</p> Tapio Salminen Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/AZMDDP/article/view/37180 Sat, 15 Jan 2022 00:00:00 +0100 Social and Cultural Relations in the Grand Duchy of Lithuania. Microhistories, ed. by Richard Butterwick, Wioletta Pawlikowska, Routledge Research in Early Modern History, Routledge, New York–Abingdon, 2019, xii + 257 pp., 5 tables https://apcz.umk.pl/AZMDDP/article/view/37181 <p>Social and Cultural Relations in the Grand Duchy of Lithuania. Microhistories, ed. by Richard Butterwick, Wioletta Pawlikowska, Routledge Research in Early Modern History, Routledge, New York–Abingdon, 2019, xii + 257 pp., 5 tables</p> Robert Frost Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/AZMDDP/article/view/37181 Sat, 15 Jan 2022 00:00:00 +0100 Franciszek Faluszczak: Podstawy geografii i kartografii historycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2019, ss. 210 https://apcz.umk.pl/AZMDDP/article/view/37182 <p>Franciszek Faluszczak: Podstawy geografii i kartografii historycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2019, ss. 210</p> Katarzyna Słomska-Przech Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/AZMDDP/article/view/37182 Sat, 15 Jan 2022 00:00:00 +0100 Forest Cover Changes and Landscape Sustainability – A Retrospective Study in Cultural Borderland, ed. by Jan Marek Matuszkiewicz, Institute of Geography and Spatial Organisation, Polish Academy of Sciences, Warsaw 2020, 397 pp. https://apcz.umk.pl/AZMDDP/article/view/37183 <p>Forest Cover Changes and Landscape Sustainability – A Retrospective Study in Cultural Borderland, ed. by Jan Marek Matuszkiewicz, Institute of Geography and Spatial Organisation, Polish Academy of Sciences, Warsaw 2020, 397 pp.</p> Péter Szabó Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/AZMDDP/article/view/37183 Sat, 15 Jan 2022 00:00:00 +0100 Atlas Wyszehradzki – Visegrad Atlas, red. Przemysław Śleszyński, Konrad Czapiewski, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Warszawa 2021, ss. 303 https://apcz.umk.pl/AZMDDP/article/view/37184 <p>Atlas Wyszehradzki – Visegrad Atlas, red. Przemysław Śleszyński, Konrad Czapiewski, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Warszawa 2021, ss. 303</p> Kamil Nieścioruk Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/AZMDDP/article/view/37184 Sat, 15 Jan 2022 00:00:00 +0100