Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Profil czasopisma oparty jest na długoletniej tradycji naukowo-badawczej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, integrującej analizy i metody nauk humanistycznych (nauki o sztuce, nauki o kulturze i religii) oraz ścisłych i przyrodniczych w zakresie badań i konserwacji-restauracji zabytków kultury materialnej, a także rozważania teoretyczne w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego oraz muzeologii i krytyki artystycznej.

Zakres problemowy czasopisma uwzględnia opracowania naukowe dotyczące:

 • historii i teorii sztuki oraz zabytkoznawstwa (w tym m. in.: badań strukturalnych, proweniencyjnych, technologicznych, konserwatorskich), 
 • ochrony zabytków (w aspekcie historycznym, teoretycznym, prawnym a także – w wymiarze aktualnej problematyki konserwatorskiej),
 • muzealnictwa i muzeologii oraz kolekcjonerstwa
 • wyników badań konserwatorskich służących datowaniu, ocenie autentyczności dzieła sztuki lub opracowaniu projektu konserwatorskiego,
 • techniki i technologii oraz materiałoznawstwa obiektów dziedzictwa kulturowego (w tym – badań warsztatu artysty z uwzględnieniem ich roli dla postępu badań nad dziedzictwem materialnym),
 • rozwoju metodologii badań technologiczno-konserwatorskich, technik i narzędzi badawczych.

 

 

Działy

Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

 • Wszystkie teksty przesłane do redakcji (poza artykułami recenzyjnymi) podlegają procedurze recenzowania, każdorazowo przez dwóch niezależnych recenzentów; fakt ich przesłania jest równoznaczny ze zgodą autora na przyjęte przez redakcję zasady recenzowania. Wstępnej oceny merytorycznej tekstów i kawalifikacji do dalszej procedury recenzowania dokonuje zespół redakcyjny. 
 • Zespół redakcyjny tworzy listę recenzentów, rokrocznie aktualizowaną.
 • Recenzenci każdego tekstu są wyznaczani przez redaktorów naukowych w zgodzie z ich własnymi kompetencjami.
 • Procedura recenzyjna ma charakter dwustronnie anonimowy.
 • Sporządzenie recenzji powierza się specjalistom w dziedzinie, której dotyczy recenzowany artykuł.Recenzenci dobierani są w taki sposób, aby nie zachodził pomiędzy autorem i recenzentem konflikt interesów; zachodzi on wówczas, gdy istnieją: bezpośrednie relacje osobiste między autorem i recenzentem (pokrewieństwo, związki prawne), relacje podległości zawodowej, bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat.
 • Recenzenci są zobowiązani do zachowania poufności, w tym szczególnie do nieujawniania osobom trzecim całości lub fragmentów złożonych artykułów, a także prezentowanych w nich tez i ustaleń.
 • Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznaczną konkluzją. 
 • Autorzy otrzymują recenzję wraz z uwagami Redakcji.
 • Ostateczną decyzję o kwalifikacji tekstu do druku podejmują redaktorzy naukowi czasopisma na podstawie recenzji. 

 

Polityka Open Access

Periodyk oferuje dostęp do zawartości w systemie Open Access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma//public/site/images/greg/cc_by-nd_3_0_88

 

Rada Naukowa

prof. dr Arnold Bartetzky, GWZO / Institut für Kunstgeschichte, Universität Leipzig

prof. dr hab. Adam S. Labuda, Instytut Historii Sztuki UAM / Humbolt-Universität Berlin (prof. emeritus)

prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska, Instytut Historii Sztuki UG / Instytut Sztuki PAN

dr Beate Störtkuhl, Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Oldenburg

prof. dr hab. Stanisław Waltoś, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie / Katedra Postępowania Karnego UJ / Muzeum UJ (prof. emeritus)

 

 

Recenzenci

Vol. 52 / Rok 2021

_________________

Vol. 51 / Rok 2020

dr hab. Jakub Adamski, Instytut Historii Sztuki UW

dr Grażyna Bastek, Muzeum Narodowe w Warszawie  

ks. prof. dr hab. Anastazy Nadolny, Archiwum Diecezjalne w Pelplinie

prof. dr hab. Waldemar Okoń, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

dr hab. Piotr Oliński prof. UMK, Instytut Historii i Archiwistyki UMKw Toruniu

dr hab. Paweł Pencakowski prof. ASP, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie

dr hab. Tomasz F. de Rosset prof. UMK, Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu

dr hab. Jacek Soszyński prof. PAN, Instytut Historii Nauki PAN w Warszawie 

ks. dr Szymon Tracz, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

_________________

Vol. 50 / Rok 2019 

dr hab. Zbigniew Bania prof. UŁ, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego

prof. dr hab. Krzysztof Chmielewski, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie

prof. dr hab. Irena Dżurkowa-Kossowska, Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu

dr hab. Piotr Gryglewski prof. UŁ, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego

dr hab. Magdalena Iwanicka prof. UMK, Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu

dr hab. Małgorzata Jankowska, Zakład Historii i Teorii Sztuki ASP w Gdańsku

prof. dr hab. Zofia Kaszowska, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie

prof. dr hab. Grażyna Korpal, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie

prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrcoławskiego

prof. dr hab. Lechosław Lameński, Instytut Nauk o Sztuce KUL

prof. dr hab. Marta Lempart-Geratowska, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie

prof. dr hab. Jadwiga Łukaszewicz, Instytut Archeologii UMK w Toruniu

prof. dr hab. Jacek Martusewicz, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie

dr hab. Piotr Niemcewicz prof. UMK, Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu

_________________

Vol. 49 / Rok 2018

dr hab. Zbigniew Bania prof. UŁ, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego

prof. dr hab. Krzysztof Chmielewski, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie

prof. dr hab. Józef Flik, professor emeritus Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Karol Guttmejer (Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą  „POLONIKA”)

prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

dr Jacek Kriegseisen, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego

dr Andrzej Kusztelski, Instytut Sztuki PAN, Poznań

prof. dr hab. Lechosław Lameński, Instytut Historii Sztuki KUL

dr hab. Ewa Letkiewicz prof. UMCS, Instytut Nauk o Kulturze UMCS w Lublinie

prof. dr hab. Iwona Łakomska, Wydział Chemii UMK w Toruniu

dr hab. Rafał Makała, prof. UG, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego / Muzeum Narodowe w Szczecinie

prof. dr hab. Ireneusz Płuska, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie

dr hab. Józef Poklewski prof. UMK, professor emeritus Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  

prof. dr hab. Krzysztof Stefański, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego

dr hab. Danuta Stępień prof. ASP, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP

_________________

Vol. 48 / Rok 2017

dr Arnold Bartetzky, GWZO / Institut für Kunstgeschichte, Universität Leipzig

dr Grażyna Bastek, Muzeum Narodowe w Warszawie 

dr hab. Christofer Herrmann prof. UG, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Krzysztof Chmielewski, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie

dr hab. Rafał Eysymontt prof. UWr, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

prof. dr hab. Andrzej Kadłuczka, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

prof. dr hab. Zofia Kaszowska, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie

prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński, Instytut Archeologii UKSW W Warszawie

dr Liliana Kranz-Domasłowska, Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu (prof. emeritus)

dr Jacek Kriegseisen, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Lechosław Lameński, Instytut Historii Sztuki KUL

dr hab. Rafał Makała, prof. UG, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Andrzej Pieńkos, Instytut Historii Sztuki UW

prof. dr hab. Ireneusz Płuska, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie

dr hab. Jacek Tylicki prof. UMK, Katedra Historii Sztuki i Kultury UMK w Toruniu

dr hab. Marcin Wiewióra prof. UMK, Instytut Archeologii UMK w Toruniu

dr Izabela Zając, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie

_________________

Vol. 47 / Rok 2016

prof. Marian Arszyński

prof. Krzysztof Chmielewski

prof. Waldemar Deluga

prof. Zofia Kaszowska

prof. Anna Markowska

prof. Barbara Ochędowska-Grzelak

prof. Ireneusz Płuska

prof. Józef Poklewski

prof. Jakub Sito

prof. Jacek Tylicki

_________________

Vol. 46 / Rok 2015

_________________

Vol. 45 / Rok 2014

_________________

Vol. 44 / Rok 2013

dr hab. Zbigniew Bania prof. UŁ, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego

dr hab. Ewa Roznerska-Świerczyńska, Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu 

_________________

Rok 2012

prof. dr hab. Jadwiga Łukaszewicz

prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz

 

Polityka nieodpłatnego publikowania

Czasopismo nie pobiera żadnych opłat za przyjęcie tekstu do recenzji, redakcję, przygotowanie do druku oraz publikację.

 

Bazy indeksowe i abstraktowe

Czasopismo Acta Univeristatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo jest uwzględnione w nastepujących serwisach indeksujących: 

SHERPA/ROMEO >>

Index Copernicus >>

BazHum >>

 

Polityka archiwizacyjna

Czasopismo jest archiwizowane na serwerach UMK: UCI.

Numery archiwalne są dostępne w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej >>

 Partnerzy platformy czasopism