Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Szeroka formuła czasopisma pozwala na umieszczenie artykułów zarówno z historii sztuki, jak i technologii oraz konserwacji i restauracji dzieł sztuki. Połączenie w jednym czasopiśmie tak różnorodnego materiału pozwala na ukazanie dużego spektrum badawczego zarówno teoretyków jak i praktyków zajmujących się historią sztuki, techniką i technologią oraz szeroko rozumianą ochroną zabytków.
Publikacje związane z teorią historii sztuki, poruszają ważne zagadnienia badawcze zarówno w sztuce polskiej jak i światowej, artykuły poświęcone technice i technologii dzieł sztuki, w tym i tej najnowszej, prezentują współczesne metody badawcze oraz wyniki szczegółowych badań fizyko-chemicznych ukazujące złożoność budowy dzieł sztuki. Opracowania związane z zagadnieniami konserwacji i restauracji dzieł sztuki poruszają problematykę ich stanu zachowania i przyczyn zniszczeń oraz wyboru metod i środków konserwatorskich. Omawiają również aspekty prawne ochrony zabytków, prezentują projekty konserwatorskie i  praktyczny przebieg prac konserwatorsko-restauratorskich. 

Działy

Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Wszystkie teksty przesłane do redakcji (poza artykułami recenzyjnymi) podlegają procedurze recenzowania, każdorazowo przez dwóch niezależnych recenzentów; fakt ich przesłania jest równoznaczny ze zgodą autora na przyjęte przez redakcję zasady recenzowania

Komitet Redakcyjny tworzy listę recenzentów, rokrocznie aktualizowaną

Recenzenci każdego tekstu są wyznaczani przez Redaktorów Naukowych w zgodzie z ich własnymi kompetencjami

Sporządzenie recenzji powierza się specjalistom w dziedzinie, której dotyczy recenzowany artykuł

Recenzenci dobierani są w taki sposób, aby nie zachodził pomiędzy autorem i recenzentem konflikt interesów; zachodzi on wówczas, gdy istnieją: bezpośrednie relacje osobiste między autorem i recenzentem (pokrewieństwo, związki prawne), relacje podległości zawodowej, bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat

Recenzenci są zobowiązani do zachowania poufności, w tym szczególnie do nieujawniania osobom trzecim całości lub fragmentów złożonych artykułów, a także prezentowanych w nich tez i ustaleń

Procedura recenzyjna ma charakter dwustronnie anonimowy

Recenzja ma formę pisemną

Autorzy otrzymują recenzję wraz z uwagami Redakcji

Ostateczną decyzję o kwalifikacji tekstu do druku podejmują redaktorzy naukowi czasopisma na podstawie recenzji 

 

Polityka Open Access

Periodyk oferuje dostęp do zawartości w systemie Open Access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma//public/site/images/greg/cc_by-nd_3_0_88

 

Komitet redakcyjny

dr hab. Michał Woźniak, prof. UMK (redaktor naczelny)

dr hab. Justyna Olszewska-Świetlik, prof. UMK

dr hab. Robert Rogal, prof. UMK

dr Franciszek Skibiński (sekretarz redakcji)

 

 

Recenzenci

Rok 2017

dr Arnold Bartetzky

dr Grażyna Bastek

prof. Christofer Herrmann

prof. Krzysztof Chmielewski

prof. Rafał Eysymontt

prof. Andrzej Kadłuczka

prof. Zofia Kaszowska

prof. Zbigniew Kobyliński

dr Liliana Kranz-Domasłowska

dr Jacek Kriegseisen

prof. Lechosław Lameński

prof. Rafał Makała

prof. Andrzej Pieńkos

prof. Ireneusz Płuska

prof. Jacek Tylicki

prof. Marcin Wiewióra

dr Izabela Zając

 

Rok 2016

prof. Marian Arszyński

prof. Krzysztof Chmielewski

prof. Waldemar Deluga

prof. Zofia Kaszowska

prof. Anna Markowska

prof. Barbara Ochędowska-Grzelak

prof. Ireneusz Płuska

prof. Józef Poklewski

prof. Jakub Sito

prof. Jacek Tylicki

 

 

Rok 2013

prof. Zbigniew Bania

dr hab. Ewa Roznerska-Świerczyńska

 

Rok 2012

prof. dr hab. Jadwiga Łukaszewicz

prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz

 

 Partnerzy platformy czasopism