WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTW Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ NA PRZYKŁADZIE SŁUŻBY CELNEJ

Bartosz Stelter

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2015.018

Abstrakt


Wyzwaniem stojącym nie tylko przed administracją celną, ale także przed każdą inna administracją w państwie jest podążanie oraz często potrzeba wyprzedzania rzeczywistości gospodarczej. Polska Służba Celna podejmuje działania mające na celu wspieranie legalnej działalności gospodarczej oraz wprowadza różnego rodzaju ułatwienia i uproszczenia dla przedsiębiorców. Implementacja ułatwień dotyczy wszelkich obszarów jej działalności do których możemy zaliczyć: przepisy prawa, wytyczne i instrukcje, systemy informatyczne, ułatwienia organizacyjne, bezpośrednie kontakty z przedsiębiorcami. Artykuł w znacznej części jest poświecony przybliżeniu programów informatycznych, które są wykorzystywane przez przedsiębiorców. Na treść rozważań ujętych w niniejszej pracy składają się również, poza podstawowymi informacjami o Służbie Celnej w Polsce, jej misja i wizja w ujęciu strategicznym oraz prezentacja administracji celnej w kontekście międzynarodowym.

Słowa kluczowe


Służba Celna; administracja publiczna; strategia; przedsiębiorcy; handel międzynarodowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Figiel Sz., Kożuch A. J. (red.), (2012), Nowy paradygmat funkcjonowania administracji publicznej, Wydawnictwo IDEICO, Olsztyn.

Gołębiewski S. (2005), Obsługa celna w przepływie towarów, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Hensel P. (2012), Sektor publiczny - specyfika i metody zarządzania, [w:] Glinka B., Kostera M., (red.) Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu : organizacje, konteksty, procesy zarządzania, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.

Kożuch B. (2004), Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji, Wydawnictwo PLACET, Warszawa.

Laszuk M., Współpraca administracji celnej z organami administracji państwowej, samorządowej

oraz samorządem gospodarczym, „Ekonomia i Prawo”, Polszakiewicz B., Boehlke J. (red.),

Tom XII, nr 1/2013.

Łuszczyk J. (2007), Podstawowe zasady organizacji i funkcjonowania Służby Celnej, [w:] Sikorski J. (red.), Sprawność administracji państwowej i samorządowej, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce.

Modzelewski P. (2009), Systemy zarządzania jakością a skuteczność i efektywność administracji samorządowej, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.

Smogorzewski G. (2008), Informatyzacja administracji celnej, [w:] Jura J. (red.), Podstawy celnictwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki, Warszawa.

Struzik A. (2008), Polska administracja celna, [w:] Jura J. (red.), Podstawy celnictwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki, Warszawa.

Witkowski P. (2006), Zarządzanie jakością w polskiej Służbie Celnej - wybrane aspekty praktyczne na przykładzie Izby Celnej w Białej Podlaskiej, [w:] Borowski J., Sikorski J. (red.), Organizacja, zarządzanie i finansowanie administracji publicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.

Zalewski A. (red.), (2007), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.

Źródła internetowe:

Elastyczność dokonywania odpraw celnych

http://www.mf.gov.pl/documents/764034/928139/elestycznosc+odpraw.pdf [05.05.2015]

Filipiuk J., New Public Management – nowa filozofia zarządzania sektorem publicznym,

http://www.aglomeracja.holdikom.com.pl/LinkClick.aspx?fileticket=DpphbwsNErQ%3D&tabid=354 [05.05.2015]

Grottel M., Polska służba celna w procesie podwyższania jakości usług biznesowych, Biznes międzynarodowy w gospodarce globalnej 2014, nr 33

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171323045 [05.05.2015]

Laszuk M., Działania Służby Celnej w zakresie wspierania przedsiębiorczości wynikające ze Strategii działania Służby Celnej na lata 2014-2020

http://www.zneiz.pb.edu.pl/data/magazine/article/423/pl/1.6_laszuk.pdf [11.05.2015]

Newsletter 1, nr 01/2014

http://www.iph.rzeszow.pl/celneNL.pdf [05.05.2015]

Niedźwiecki J., Funkcjonowanie Polskiej Służby Celnej we współczesnej gospodarce, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych I Zarządzania Nr 27, Uniwersytet Szczeciński

http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip27-2012/SiP-27-29.pdf [15.05.2015]

Rejestr EORI

http://www.e-clo.pl/files/eori/informacje_ogolne.html [05.05.2015]

Służba Celna 3i od modernizacji do innowacji

http://www.mf.gov.pl/documents/764034/928139/inicjatywa_3i_od_modernizacji_do_innowacji.pdf [05.05.2015]

Strategia działania Służby Celnej na lata 2014-2020

http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1161637/strategia+działania+SC+na+lata+2014_2020.pdf [05.05.2015]

Szmyd K., Kryteria oceny efektywności polskich służb celnych w odprawie celnej w obrotach handlu zagranicznego, Contemporary Economy, Electronic Scientific Journal.

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-52c68046-3cbd-4657-a0b6-7ef65cd5af79 [05.05.2015]

THE ELECTRONIC CUSTOMS IMPLEMENTATION IN THE EU REPORT, Flash Eurobarometer 399, Fieldwork: April-May 2014 Publication: October 2014

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_399_en.pdf [15.05.2015]

Wiadomości Celne nr 8-9/2012

http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1395261/wiadomosci_celne_8-9_2012.pdf [05.05.2015]

Wiadomości Celne nr 10/2013

http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1395261/Wiadomosci+celne+nt.+stategii+działania+SC+na+lata+2014+-+2020 [05.05.2015]

http://unpan3.un.org/egovkb/Reports/UN-E-Government-Survey-2014 [05.05.2015]

http://www.customs.go.kr/kcshome/site/index.do?layoutSiteId=english [05.05.2015]

http://www.egov.pl/wizualizacja/poziom-rozwoju-e-government-na-mapie-europy [05.05.2015]

http://www.mg.gov.pl/node/21162 [05.05.2015]


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism