Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie https://apcz.umk.pl/AUNC_ZARZ <p>Kwartalnik wydawany przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, prezentujący aktualną problematykę mieszczącą się w ramach nauk o zarządzaniu.</p><p>Bazy indeksacyjne:</p><p>- Index Copernicus<br />- RePec<br />- ProQuest<br />- Google Scholar<br />- BazEkon<br />- Erih Plus</p><p> </p> Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu pl-PL Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie 1689-8966 MANAGING SUPPLY NETWORKS BASED ON THE SMART CITY CONCEPT – A REVIEW OF GOOD PRACTICES https://apcz.umk.pl/AUNC_ZARZ/article/view/35602 <p>The aim of the article was to present solutions of the Smart City concept, which can also have a real impact on the management of supply networks. One of the two main grounds that make up the Smart City concept are human potential and technological potential, whose components are divided into six functional dimensions. Effective and reliable city management and supply network management depends on a well-chosen strategy and methods used. Benefits and effects of city management based on the Smart City concept can be seen in the ranking of the most intelligent cities. A city has its own centre, and in the case of a supply network, such a centre can be a city that has to cooperate so that the various processes carried out by the various links in the supply chain pass through it correctly, giving mutual benefits.</p> Bartłomiej Bielski Daria Drzymała Prawa autorskie (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-09-30 2021-09-30 48 2 7 15 10.12775/AUNC_ZARZ.2021.02.001 CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE LOJALNOŚĆ KLIENTÓW NA PRZYKŁADZIE DROGERII https://apcz.umk.pl/AUNC_ZARZ/article/view/38189 <p>Dynamiczne zmiany na rynkach, które zdeterminowane są m.in. przez przemiany społeczno-gospodarcze, czy też nieustanny rozwój technologii, stawiają współczesnym firmom wiele wyzwań. Kluczowym zadaniem firm jest nie tylko pozyskanie klienta, ale również jego utrzymanie oraz budowanie jego lojalności.</p> <p>W pierwszej części artykułu zaprezentowano problematykę utraty klientów, zdefiniowano lojalność klientów oraz kształtujące ją czynniki. Kolejna część zawiera interpretację wyników pozyskanych podczas przeprowadzonego badania. Celem wspomnianego badania była identyfikacja kluczowych czynników decydujących o&nbsp;lojalności klientów indywidualnych (na przykładzie wybranych drogerii, działających stacjonarnie na terenie Polski). Hipoteza badawcza zakładała, iż kluczowe w budowaniu lojalności klientów są zachęty materialne i przesłanki racjonalne.</p> Olga Aksamit Daria Bogalecka Jessica Krygier Eliza Piaścik Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-03-31 2022-03-31 48 2 10.12775/AUNC_ZARZ.2021.02.002 INWESTYCJE EKOLOGICZNE SAMORZĄDÓW GMINNYCH, JAKO ELEMENT STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU – NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO https://apcz.umk.pl/AUNC_ZARZ/article/view/38465 <p>Celem artykułu jest przedstawienie i ocena roli inwestycji ekologicznych samorządów gminnych, jako głównego inicjatora procesów zrównoważonego rozwoju na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego. Fundusze Unii Europejskiej w znacznym stopniu zmieniły warunki funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Obecnie wiele podejmowanych przez samorządy gminne działań realizowanych jest dzięki środkom Regionalnego Programu Operacyjnego. Dla osiągnięcia wymiernego celu dokonano oceny wsparcia rozwoju inwestycji ekologicznych finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (RPO WK-P). Ponadto wskazano, jak jest realizowana zasada zrównoważonego rozwoju z zakresie inwestycji ekologicznych.</p> Sylwia Osowska Prawa autorskie (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-12-16 2021-12-16 48 2 29 42 10.12775/AUNC_ZARZ.2021.02.003 ROLA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI PRZEZ KLIENTA BRANŻY ODZIEŻOWEJ https://apcz.umk.pl/AUNC_ZARZ/article/view/39654 <p>Klienci coraz bardziej zaangażowani w działania społecznie odpowiedzialne zwracają uwagę na marki, które nabywają. Artykuł dotyczy obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu i wpływu tych działań realizowanych przez przedsiębiorstwa odzieżowe na proces decyzyjny klientów. Dążąc do realizacji celu badań, postawiono pięć pytań badawczych. Dla potrzeb realizacji celu przeprowadzono badanie ankietowe wśród klientów produktów odzieżowych. Wnioski płynące z przeprowadzonego badania wskazują, że działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu wpływają pozytywnie nie tylko na proces zakupowy klienta, ale również na jego odgórną satysfakcję.</p> Natalia Winiaszewska Prawa autorskie (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-12-16 2021-12-16 48 2 43 58 10.12775/AUNC_ZARZ.2021.02.004 ZNACZENIE POZYTYWNYCH RELACJI Z KLIENTAMI DLA ICH SATYSFAKCJI I LOJALNOŚCI NA PRZYKŁADZIE SIECI SEPHORA https://apcz.umk.pl/AUNC_ZARZ/article/view/39682 <p>Artykuł dotyczy obszaru pozytywnych relacji budowanych przez przedsiębiorstwa z klientami oraz wpływu tych relacji na satysfakcję i lojalność klientów. &nbsp;Głównym celem jest ocena skuteczności budowania satysfakcji i lojalności klientów poprzez tworzenie pozytywnych relacji w sieci Sephora. Dążąc do realizacji postawionego celu sformułowano pięć pytań badawczych i zrealizowano badanie ankietowe na grupie 85 respondentów. Wnioski z przeprowadzonego badania wskazują, że relacje przedsiębiorstwa z klientami są niezwykle istotna, ponieważ mają ogromny wpływ na zachowania nabywców. Relacje jakie przedsiębiorstwo oferuje swoim klientom mają znaczny wpływ na jego odczucia, chęć podjęcia ponownej decyzji zakupowej, jak również skłonność do polecania zakupów innym.</p> Aleksandra Jarosz Prawa autorskie (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-10-27 2021-10-27 48 2 59 74 10.12775/AUNC_ZARZ.2021.02.005