Partycypacja polityczna jako oś kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego i wzorców obywatelskości

Paulina Depczyńska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_PED.2018.016

Abstrakt


W artykule zostaje poddany analizie fenomen partycypacji politycznej jako osi konstrukcyjnej społeczeństwa obywatelskiego. Rozważania osadzone są w nurcie badań nad zmieniającym się paradygmatem społeczeństwa obywatelskiego i wzorcem „dobrego” obywatela. Na zakończenie opracowania zostają przytoczone wnioski z analizy, które w obliczu internacjonalizacji mogą okazać się przydatne w badaniach nad społeczeństwem i systemami edukacji obywatelskiej.


Słowa kluczowe


społeczeństwo obywatelskie; partycypacja polityczna; edukacja obywatelska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Breit, Georg, Peter Massing. Die Rückkehr des Bürgers in die politische Bildung. Schwalbach/Ts.: Wochenschau Verlag, 2002.

Brix, Emil (Hg.). Civil Society in Österreich. Wien: Passagen-Verlag, 1998.

Cyceron. O państwie. O prawach, przeł. Iwona Żółtowska. Kęty: Wydawnictwo Antyk, 1999.

Dahrendorf, Ralf. Gesellschaft und Demokratie in Deutschland. München: R. Piper & Co., 1965.

Gagel, Walter. Einführung in die Didaktik des politischen Unterrichts. Opladen: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2000.

Gliński, Piotr. Style działań organizacji pozarządowych w Polsce. Grupy interesu czy pożytku publicznego?, Warszawa: IFiS PAN, 2006.

Habermas, Jürgen. Rzecz o kondycji i ustroju Europy, przeł. Andrzej Kaniewski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego, 2014.

Kant, Immanuel. Metafizyczne podstawy nauki prawa. Kęty: Wydawnictwo Antyk, 2006.

Massing, Peter. Bildungspolitik in der Bundesrepublik Deutschland, Entwicklung – Kontroversen – Perspektiven. Schwalbach/Ts: Wochenschau Verlag, 2002.

Melosik, Zbyszko. „Wychowanie obywatelskie: nowoczesność, ponowoczesność (próba konfrontacji”. Forum Oświatowe I (18) (2011): 25–46.

Michalski, Krzysztof (red.). Europa i społeczeństwo obywatelskie. Rozmowy w Castel Gandolfo. Kraków: Społeczny Instytut Znak, 1994.

Ossowska, Maria. Wzór demokraty. Cnoty i wartości. Lublin: Daimonion, 1992.

Pełczyński, Zbigniew. Polska droga od komunizmu. Refleksje nad historią i polityką 1956–2006. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2007.

Pietrzyk-Reeves, Dorota. Idea społeczeństwa obywatelskiego: Współczesna debata i jej źródła. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2012.

Poboży, Błażej. „Idea społeczeństwa obywatelskiego”, Społeczeństwo i Polityka 1 (2005): 13–20.

Popper, Karl. Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, tom 1 i 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.

Putnam, Robert. Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK, 1995.

Reese-Schäfer, Walter. Politische Theorie heute. Neuere Tendenzen und Entwicklungen. München: Oldenbourg Verlag, 2000.

Sowa, Kazimierz Zbigniew. Szkice o sferze publicznej i polskim społeczeństwie obywatelskim. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012.

Taylor, Charles. Etyka autentyczności. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 1996.

Weidenfeld, Werner (Hrsg.). Demokratie am Wendepunkt. Die demokratische Frage als Projekt des 21. Jahrhunderts. Berlin: Siedler Verlag, 1996.

Wiktorska-Święcicka, Aldona. Od obywatela dobrego do dojrzałego. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2011.
ISSN 0208-5313 (print)
ISSN 2392-1242 (online)

Partnerzy platformy czasopism