Kompendium edukacyjne Edmunda Bojanowskiego Założenia i realizacja projektu badawczego

Maria Loyola Opiela

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_PED.2017.005

Abstrakt


Celem projektu było interdyscyplinarne opracowanie i krytyczna edycja pozostających w rękopisie notatek Edmunda Bojanowskiego (1814–1871), a na tej podstawie opracowanie Kompendium edukacyjnego Edmunda Bojanowskiego. Jego realizacja przez interdyscyplinarny i wielopokoleniowy zespół badawczy pod kierunkiem Rady Naukowej prowadziła w kolejnych etapach do porządkowania zasobu z uwzględnieniem zamiaru autora i w pełnym kontekście źródłowym, co pozwoliło przedstawić wszystkie aspekty powstawania czy istotnych elementów tej rodzimej koncepcji. Dotyczy to teoretycznych podstaw tworzonego systemu oraz praktycznego zastosowania wiedzy, dzieł literackich, historycznych, hagiograficznych i innych pamiątek rodzimej kultury w edukacji. Taka forma udostępnienia materiałów archiwalnych, myśli społecznej i pedagogicznej w dziedzinie humanistyki, jako ważnego źródła dla teorii, a także praktyki współczesnej pedagogiki oraz dla dziejów ochrony i rozwoju kultury narodowej, ma na celu prowadzenie dalszych badań w pełnym kontekście źródeł.


Słowa kluczowe


Edmund Bojanowski; edukacja; źródła; projekt; pedagogika; humanistyka; teoria i praktyka pedagogiczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bojanowski, Edmund. Dziennik. Objaśnił, skomentował i wstępem poprzedził Leonard Smołka. t. I-IV, Wrocław: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP, 2009.

Kompendium edukacyjne Edmunda Bojanowskiego, red. Maria Loyola Opiela, Lublin: Wydawnictwo Episteme, 2016.

Korespondencja Edmunda Bojanowskiego z lat 1829-1871, t. I-II, Objaśnił, skomentował i zarysem monograficznym poprzedził Leonard Smołka. Wrocław: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP, 2001.

Opiela, Maria. Integralna pedagogika przedszkolna w systemie wychowania Edmunda Bojanowskiego. Kontynuacja i zmiana. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013.

Opiela, Maria; Kaput, Małgorzata; Piekarz, Edyta; Kornobis, Agnieszka; Zymróz, Zofia; Chudzik, Stanisława. Program wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego. Dębica: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP, 2008.

Prace, szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego. Inedita. red. Edward Gigilewicz, Maria Loyola Opiela, t. I-II, Lublin 2016

Reguła Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Boga-Rodzicy-Dziewicy Niepokalanie Poczętej. Drukiem N. Kamieńskiego i Spółki. Nakładem Edmunda Bojanowskiego, Poznań 1867.
ISSN 0208-5313 (print)
ISSN 2392-1242 (online)

Partnerzy platformy czasopism