Podręcznik jako (nie)możliwy projekt tożsamościowy. Przypadek jednego podręcznika do edukacji kaszubskiej

Adela Kożyczkowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_PED.2016.005

Abstrakt


The author accepts textbooks/handbooks for language teaching as a cultural product. Analysis of the knowledge of textbook/handbooks can recognize at least one of the available cultural patterns.


Słowa kluczowe


podręczniki; edukacja kaszubska; edukacja regionalna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Babanow, Andrey. „Konfrontatywny opis słownictwa dla potrzeb glottodydaktyki”. W: Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych, Tom 2, red. Jan Mazur, Agata Małyska, Katarzyna Sobstyl, 19-26. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013.

Benedict, Ruth. Wzory kultury, przeł. Jerzy Prokopiuk. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, 2005.

Bez autora [Majkowski, Aleksander]. „Ruch młodokaszubski”. Gryf. Pismo dla spraw kaszubskich 7 (1909): 192-198.

Bourdieu, Pierre. „Szkic teorii praktyki”. W: Pierre Bourdieu. Szkic teorii praktyki poprzedzony trzema studiami na temat etnologii Kabylów, 167-286. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2007.

Breza, Edward. „Kaszubszczyzna w ujęciu atlasowym”. Dziennik Bałtycki 182 (1970): 5.

Ceynowa, Florian Stanisław. „Rozmòwa Kaszëbë z Pòlôchã”. W: Florian Stanisław Ceynowa. Rozmòwa Pòlôcha z Kaszëbą. Rozmòwa Kaszëbë z Pòlôchã, 141-168. Gdańsk: Wydawca Instytut Kaszubski, 2007.

Ceynowa, Florian Stanisław. „Rozmòwa Pòlôcha z Kaszëbą”. W: Florian Stanisław Ceynowa. Rozmòwa Pòlôcha z Kaszëbą.Rozmòwa Kaszëbë z Pòlôchã, 125-140. Gdańsk: Wydawca Instytut Kaszubski, 2007.

Ceynowa, Florian Stanisław. Rozmòwa Pòlôcha z Kaszëbą. Rozmòwa Kaszëbë z Pòlôchã. Gdańsk: Wydawca Instytut Kaszubski, 2007.

Dejna, Karol. „W sprawie „statusu języka kaszubskiego”. W: Problem statusu językowego kaszubszczyzny. Materiały z sesji popularnonaukowej 17 X 1991, red. Edward Breza, 29-34. Gdańsk: Wydawca Wojewódzki Ośrodek Kultury, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, 1992.

„Folkjo! Fuzja tradycji z nowoczesnością”. http://kultura.manifo.com/folkjo (dostęp: 30.06.2016 r.).

Foucault, Michel. Nadzorować i karać. Narodziny więzienia. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia-Spacja, 1993.

Gołąbek, Eugeniusz. „Kaszëbskô lëterackô mowa”. Pomerania. Miesięcznik społeczno-kulturalny. 11-12 (1980): 26.

Gramsci, Antonio. „Filozofia praktyki”. W: Antonio Gramsci, Zeszyty filozoficzne, 448-479. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991.

Gramsci, Antonio. „Intelektualiści i organizowanie kultury”. W: Antonio Gramsci, Pisma wybrane, Tom 1, 685-736. Warszawa: Książka i Wiedza, 1961.

Gramsci, Antonio. „Zeszyt X”. W: Antonio Gramsci, Zeszyty filozoficzne, 3-200. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991.

Gramsci, Antonio. „Zeszyt XI”. W: Antonio Gramsci, Zeszyty filozoficzne, 201-382. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991.

Hajduk-Nijakowska, Janina. „Folklorystyczny nerw internetu. Wspólnotowa przestrzeń emocji i wyobraźni”. Kultura popularna 3 (2012): 6-18.

Karnowski, Jan. Moja droga kaszubska. Gdańsk: Wydawca Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Miejski w Gdańsku, 1981.

„Kaszubski design na konferencji w Redzie”. http://www.kaszubi.pl/media/medius/id/55 (dostęp: 30.06.2016 r.).

Klus-Stańska, Dorota. Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, 2010.

Kołak, Katarzyna. „O niewidocznych korzeniach dwóch starych dębów… Z zagadnień dydaktyki kultury na studiach polonistycznych na Węgrzech”. W: Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych, Tom 1, red. Jan Mazur, Agata Małyska, Katarzyna Sobstyl, 155-170. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013.

Kossak-Główczewski, Kazimierz. Kożyczkowska, Adela. “Kashubian educaction – selected aspects of theory and practice”. W: Intercultural Education: Concepts, Practice, Problems, red. Hristo Kyuchukov, Tadeusz Lewowicki, Ewa Ogrodzka-Mazur, 106-126. Münchem: LINCOM GmbH, 2015.

Kożyczkowska, Adela. „Język kaszubski jako peryferia językowa. Wiedza o języku jako element praktyki pozycjonowania”. Maszynopis w druku.

Kożyczkowska, Adela. „ ‘Młodokaszubi’ – fenomen kulturowy. Przyczynek do namysłu nad edukacją regionalną”. Edukacja międzykulturowa 2 (2013): 97 – 133.

Kożyczkowska, Adela. „Mowa – język – edukacja. Od peryferii i polityki ciszy do edukacji na pograniczu. Casus języka i edukacji kaszubskiej”. Maszynopis w druku.

Kożyczkowska, Adela. Kossak-Główczewski, Kazimierz. „Edukacja języka i kultury kaszubskiej na terenie Kaszub. Wybrane aspekty”. W: Szkoły dla mniejszości narodowych i społeczności kaszubskiej w Polsce – stan, problemy, perspektywy, red. Tadeusz Lewowicki, Jerzy Nikitorowicz, Alina Szczurek-Boruta, 159-202. Warszawa-Cieszyn-Białystok: Wydawca Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet w Białymstoku, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej, Warszawa – Cieszyn – Białystok 2013.

Majewicz, Alfred F. „A New Kashubian Dictionary and the Problem of the Linguistic Status of Kashubian (an Insight from Outsider the Field)”. W: Collectanea linguistica in honorem Adami Heinz, red. Franciszek Sławski, Wojciech Smoczyński. Zakład Narodowy im Ossolińskich), 95-99. Wrocław: Wydawca Polska Akademia Nauki, 1986.

Majewicz, Alfred F. „Formy i możliwości promocji kaszubszczyzny (aspekty europrawne i

uwarunkowania socjolingwistyczny)”. W: Problem statusu językowego kaszubszczyzny. Materiały z sesji popularnonaukowej 17 X 1991, red. Edward Breza, 25-40. Gdańsk: Wydawca Wojewódzki Ośrodek Kultury, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, 1992.

Majewicz, Alfred F., Wicherkiewicz, Tomasz. „Minority Rights Abuse in Communist Poland and Inherited Issues”. Acta Slavica Iaponica 16 (1998): 54-73.

Majkowski, Aleksander. Żëcé i przigodë Remusa. Zvjercadło kaszubskji. Gdańsk: Wydawca Instytut Kaszubski, 2010.

Mannheim, Karl. Ideologia i utopia. Warszawa: Wydawnictwo Fundacji Aletheia, 2008.

Nitsch, Kazimierz. „Historia badań nad dialektami północnej Polski”. W: Konferencja Pomorska (1954). Prace językoznawcze, red. Zdzisław Stiebera, 11-20. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956.

Pančiková, Marta, Stefańczyk, Wiesław. „Wstęp”. W: Marta Pančiková, Wiesław Stefańczyk, Po tamtej stronie Tatr. Učebnica pol’štiny pre Slovákov, 7-9. Kraków: UNIVERSITAS, 1998.

Pryczkowska Elżbieta, Hewelt, Jadwiga. W jantarowi krônie. Dzél I. Ùczbòwnik do kaszëbsczégò jãzëka dlô gimnazjum. Gdańsk: Wydawca Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, 2015.

Ricoeur, Paul. „Teoria interpretacji: dyskurs i nadwyżka znaczenia”. W: Paul Ricoeur, Język, tekst, interpretacja. Wybór pism, 63-187. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1989.

Smith, Anthony D. Ethno-symbolism and Nationalism. A cultural approach. London-New York: Routledge. Taylor & Francis, 2009.

Synak, Brunon. „Język jako kryterium tożsamości kulturowo-etnicznej ludności kaszubskiej”. W: Dziecko w zbiorowościach regionalnych na przykładzie Kaszub, red. Henryk Galus, Kazimierz Kossak-Główczewski. „Zeszyty Naukowe. Pedagogika, Historia Wychowanie”, Tom 20, 205-213. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1992.

Szczepański, Jan Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970.

Szkudlarek, Tomasz. „Postkolonializm jako dyskurs tożsamości: w stronę implikacji dla polskich dyskusji edukacyjnych”. W: Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach, red. Zbigniew Kwieciński, Lech Witkowski, 301-314. Warszawa: Wydawca Instytut Badań Edukacyjnych, 1993.

Szlendak, Tomasz, Pietrowicz, Krzysztof. „Moda, wolność i kultura konsumpcji”. W: Rozkoszna zaraza. O rządach mody i kulturze konsumpcji, red. Tomasz Szlendak, Krzysztof Pietrowicz, 7-26. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007.

Zawadzka, Agnieszka. „Jak uczyć języka polskiego jako kolejnego języka obcego”. W: (Nie)swój język polski. Nowe horyzonty w językoznawstwie stosowanych, red. Bogusław Skowronek, 9-20. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2012.

Zieniukowa, Jadwiga. „Badania kaszubszczyzny w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w drugiej połowie XX wieku i w początku XXI wieku”. Referat wygłoszony w ramach konferencji: Język kaszubski: jego status, rozwój i rola organizowaną z okazji X-lecia działalności Rady. Organizator Rady Języka Kaszubskiego, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Centrum Języka i Kultury Kaszubskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Uniwersytet Gdański, 17–18. 06.2016 r.
ISSN 0208-5313 (print)
ISSN 2392-1242 (online)

Partnerzy platformy czasopism