Bezpieczeństwo wychowania i edukacji w Szwecji a etyka

Jerzy Król

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_PED.2014.003

Abstrakt


Safety upbringing and education in Sweden and ethics  

 

This article is an attempt to highlight the main areas of general Swedish pedagogical issues in the context of building a secure basis of upbringing and education. Fidelity to the democratic values seems to be the most basic guarantee of safe upbringing and education. Interculturalism, tolerance, internationality promoted in the educational system at all levels to protect democracy and in which values to educate citizens. However, more often recognizes that without a clearly defined ethical upbringing and education system is not completely safe and does not sufficiently protect democratic values. There is a need for the security of the democratic system and also for the sake of upbringing and education, the adoption of ethical categories. They are primary to the original democratic values. Ethics based on the natural law defines good and evil in a more credible than do the community through its culture, fashion and law. Closing the ethics results as an fundamentalism which often falls in the modern world. This trend is particularly dangerous for the sphere of education and upbringing of the young generation.


Słowa kluczowe


bezpieczna edukacja, wychowanie, wartości demokratyczne, interkulturowość, tolerancja, etyka, fundamentalizm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alberts Wanda. 2007. Integrative religious education in Europe. Berlin: Walter de Gruyter.

Agotsson Karl-Göran. 1975. Från katekestvång till religionsfrihet. Uppsala.

Borevi Karin. 1997. Religion i skolan. W Karlson Pia, Svanberg Ingvar Rligionsfrihet i Sverige, 37-69. Studentlitteratur Lund.

Dacyl Janina. 2000. Chellenges of cultural diversity in Europe. Centre for REasearch in International Migration and Ethnic Relations: Stockholm University.

Enkvist Inger., Feläntk. 2001. En kritisk granskning av idebakgrunden till svens utbilningspolitik. Kristianstad: Boktryckeri AB.

Enkvist Inger. 2007. Uppfostran och utbildning. Finland: WS Bookwell.

Fjellström Roger. 2012. Läraryrkets sammanstta etik. Brak miejsca wyd:Lärarnas Riksförbund.

Hansen H. P. 1900. Våra barn Vägledning till uppfostran i hemmet. Stockholm: Central Tryckeriet.

Hartman Sven., Furenhed Ragnar. 2003. Etik och ungas livstolkning. Linköping: Universitet, LTAB.

Hartman Sven. 2000. Hur religionsämnet formades. W Almén Edgar, Furenhead Ragnar, Livstolkning och värdegund: att undrvisa om religio, livsfågor och etic, 212-251. Liköpings Universitet.

Lindman Johansson Marita. 2000. Historieämnet i skolan. En analys av debatten sedan 1940. W. Hans Albin Larsson, Den reflekterande medborgren, 49-64. Jönköping University-AB Småland Quebecor.

Lundgren Ulla. 2000. Att forsoka tilsammans med studerande – några tankar, försök, slutsatser och förslag. W Hans Albin Larsson, Den reflekterande medborgren, 161-170. Jönköping University-AB Småland Quebecor.

Piltz Anders. 1992. Kristen etik och västerländsk humanism. W Statens offentliga utredningar, 1992:94, Skola för bildning, 437-462k. Stockholm: Norstedts Tryckeri AB.

Zackari Gunilla., Modigh Fredrik. 2000. Värde grunds boken - om samtal för demokrati i skolan. Stockholm: AB Danagårds Grafiska.

Lärarförbundet.2006. Yrkesetik i vardagen, fördjupningsmaterial. Stockholm: Modintryckoffset AB.

Utbildningsdepartementet. 1994. Curriculum for the Non-Compulsory School System Lpf 94. Stockholm.

Skolöverstyrelsen. 1962. Läroplan för grundskolan Lgr 62. Stockholm.

Skolöverstyrelsen. 1969. Läroplan för grundskolan Lgr 69. Stockholm.

Skolverket. 2011. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo11. Stockholm: Fritzes.

Skolöverstyrelsen.1980. Läroplan för grundskolan Lgr 80. Stockholm.

Skolverket. 1994. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94. Stockholm: Fritzes.

Skolverket. 2005. Demokrati och värdegrund. Stockholm.

Skolverket. 2001. Education Act, Democracy and Fundamental Values. Stockholm.

Skolverket. 2000. Grundskolan Kursplaner och betygskriterier. Stockholm: Fritzes.

Skolöverstyrelsen. 1978. Förslag till förändring av grundskolans läroplan, Stockholm.

The Swedish National Agency for Education. 1997. A School for the future – the ideas underlying the reform of upper-secondary education in Sweden. Stockholm.
ISSN 0208-5313 (print)
ISSN 2392-1242 (online)

Partnerzy platformy czasopism