Z dziejów kształtowania idei wychowania przedszkolnego na ziemiach polskich

Maria Loyola-Opiela

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_PED.2013.004

Abstrakt


From the history of the idea of pre-primary education in the Polish lands

The fusion of both the national idea and a religious revival with social work in the nineteenth century led to the search for indigenous solutions in the field of education. Because of attributable in the 2014 200th anniversary of the birth of cooperating with each other great personalities of this period: Edmund Bojanowski (1814–1871), August Cieszkowski (1814–1894) John Koźmian (1814–1877) and Peter Semenenko (1814–1886) should be reco gnize their contribution to the development of the foundations of native theory and practice of early education in the concept of rural nurseries. He combined their sincere enthusiasm and belief in the rightness of work for the revival of moral-religious and social nation through education of new generations. The richness of the diversity of their personalities, interests professions and personal opportunities led to the creation of the work in which the synergy of theory and practice has resulted in a coherent and dynamic system of early education as the first link of education. It assured a permanent basis for the functional and structural dimension of the system and meeting personal and material ensuring a clear identity and openness to the necessary changes due to the specific needs of people and the environment. This contribution and dimensions of the concept of rural nurseries are shown in this article.  


Słowa kluczowe


dziecko, osoba, rodzina, naród, ochrona, wychowanie integralne, wczesna edukacja, filozofia, religia, system wczesnej edukacji, ochronka, zgromadzenie zakonne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Archiwum Główne Służebniczek Dębickich w Dębicy (AGSD), Notatki Edmunda Bojanowskiego (B).

Bobrowska-Nowak Wanda. 1978. Historia wychowania przedszkolnego. Warszawa: WSiP.

Bojanowski Edmund. 2009. Dziennik. objaśnił, skomentował i wstępem poprzedził Leonard Smołka, t. I–IV. Wrocław: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP.

Cieszkowski August. 1922. O ochronach wiejskich. Poznań.

Czas, nr 42 z 1859 r.

Gabryl Franciszek. 1913. Polska filozofia religijna w XIX wieku. t. 1, Poznań.

Hellwig Jan. 1978. Działalność pedagogiczna Augusta Cieszkowskiego. Poznań: WN UAM.

Historia Zgromadzenia SS. Felicjanek na podstawie rękopisów. cz. 1. Kraków 1924.

Jankowiak Stefan. 1996. Kasyno Gostyńskie (1835–1846). U początków pracy organicznej w Wielkopolsce. Gostyń: Muzeum: Gostyńskie Towarzystwo Kulturalne.

Korespondencja Edmunda Bojanowskiego z lat 1853–1871, objaśnił, skomentował i zarysem monograficznym poprzedził Leonard Smołka. 2001. Wrocław: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP.

Jakóbczyk Witold. 1989. Przetrwać nad Wartą 1815–1914. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza.

Lewinowa Sabina. 1960. U początków polskiej teorii wychowania dziecka w wieku przedszkolnym. Warszawa: Nasza Księgarnia.

Lipski Jędrzej. 2005. „Idee mesjanizmu Augusta Cieszkowskiego w dobie współczesnej cywilizacji”. Parerga 1/2005: s. 97–101.

Mleczko Wojciech. 2008. Zmartwychwstańczy system wychowawczy. Zeszyty Historyczno-Teologiczne R. XIII–XIV, nr 13–14/2007–2008, s. 215-227.

Opiela Maria. 2014. „Wkład polskich zgromadzeń zakonnych powstałych w XIX wieku w rozwój podstaw i praktyki rodzimej edukacji”, Zeszyty Naukowe SWPR – Seria Pedagogiczna 5–6 (2013–2014) 10–11, s. 177–204.

Opiela Maria. 2013. Integralna pedagogika przedszkolna w systemie wychowania Edmunda Bojanowskiego, Lublin: Wydawnictwo KUL.

Opiela Maria (red.). 2014. Dziedzictwo myśli pedagogicznej E. Bojanowskiego we współczesnej edukacji w Polsce i na świecie. Lublin: Wydawnictwo KUL.
ISSN 0208-5313 (print)
ISSN 2392-1242 (online)

Partnerzy platformy czasopism