http://www.home.umk.pl/~aunc_pedagogika/

Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Od Redakcji

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych autorów do współpracy i nadsyłania tekstów (artykułów, recenzji i omówień, sprawozdań z badań i materiałów oraz sprawozdań z konferencji) do kolejnego 38 zeszytu czasopisma do 31 marca 2020 r.

INFORMACJE DLA AUTORÓW

Teksty należy nadsyłać w wersji elektronicznej (identycznej z wydrukiem): *doc (Word 1997 lub wyższy).
Wydruk znormalizowany, jednostronny, przypisy dolne z odsyłaczami w tekście, czcionka 12, interlinia 1,5.

Maksymalna objętość nadsyłanych tekstów:


12-20 stron dla artykułów.
8-10 stron komunikaty, sprawozdania z badań, materiały.
5 stron dla pozostałych tekstów (recenzji, sprawozdań).

Format przypisów:


książka: U. Perkowska, Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1945- 1948/49, Kraków 2001.


tekst w pracy zbiorowej: S. Gawlik, Uczeń w poglądach pedagogicznych Grzegorza Piramowicza, w: Służba szkoły i nauki,  red. Z. Ruta i R. Ślęczka, Kraków 2003, s. 263-271.

Tamże, s. 273.


artykuł w czasopiśmie: I. Szybiak, Czytając Staszica, "Kwartalnik Pedagogiczny", 2006 nr 2 , s. 11-18.

 

Przypisy do tekstów anglojęzycznych:

R. Portman, Dzieci a stres. Istota zagadnienia, Kielce 2007, p. 32.

Z. Węgrzyn, Kultura niezaangażowania jako konsekwencja płynnej nowoczesności, in: Rozum, świat, zaangażowanie, eds. M. Żardecka-Nowak, W.M. Nowak, Rzeszów 2012, p. 210.

Ibidem, p. 211.

 S. Seul, Zmaganie się dziecka ze stresem, „Edukacja i Dialog”, 1999, no 2, p. 20–26.

 

Bibliografia:

Bagrowicz, Jerzy. Edukacja religijna współczesnej młodzieży. Źródła i cele. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2000.

Bagrowicz, Jerzy, Stanisław Jankowski. „Pan, Bóg twój, wychowuje ciebie” (Pwt 8, 5). Studia z pedagogii biblijnej. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005.

Dołęga, Józef M. „Nauki środowiskowe na początku XXI wieku”. Paedagogia Christiana 2 (2011): 11-39.

Pawlak, Zdzisław. „Rola religii w wychowaniu człowieka. Aspekt filozoficzno-teologiczny”. In: Edukacyjny potencjał religii, eds. Jerzy Bagrowicz, Jarosław Horowski, 105-119. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005.

Include a DOI (Digital Object Identifier) if the journal lists one:

Dołęga, Józef M. 2011. „Nauki środowiskowe na początku XXI wieku”. Paedagogia Christiana 2: 11-39. http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2011.001


Do tekstu powinny być załączone:


(1) oświadczenie o oryginalności pracy oraz o tym, że nie uczestniczy aktualnie w innym postępowaniu wydawniczym (wzór oświadczenia)


(2) informacja o autorze: dokładny adres do korespondencji, telefon i e-mail oraz krótka informacja o autorze: tytuł bądź stopień naukowy, miejsce i stanowisko pracy


(3) krótkie streszczenie w języku polskim i angielskim oraz 4-5 słów kluczy w języku polskim i angielskim


Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Autorzy informowani są w ciągu dwóch tygodni od wpłynięcia tekstu o zakwalifikowaniu go do postępowania recenzyjnego lub odrzuceniu tekstu ze względu na uchybienia formalne bądź rozbieżność z celami i profilem pisma. Każda praca jest następnie wysyłana do dwóch niezależnych recenzentów, po uprzednim usunięciu personaliów autora. W ciągu trzech miesięcy od przyjęcia pracy autor otrzymuje konkretną decyzję odnośnie jej losów.

Prosimy nadsyłać  teksty w wersji elektronicznej na adres: joanstel@umk.pl,

lub na adres:

Joanna Cukras-Stelągowska

Wydział Nauk Pedagogicznych UMK

ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń.

Szczegółowe informacje i numery archiwalne również na stronie: http://www.home.umk.pl/~aunc_pedagogika/

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  1. Tekst nie został wcześniej opublikowany oraz nie został złożony do druku w innym wydawnictwie.
  2. Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc) lub RTF.
  3. Tekst publikacji złożony jest czcionką Times New Roman (12 pkt), interlinia 1,5 (przy dłuższych wyodrębnionych cytatach: Times New Roman 11 oraz interlinia 1,0).
  4. Ewentualne źródła finansowania pracy zostały wymienione w zgłaszanej publikacji w miejscu zgodnym z wymogami redakcyjnymi. W zgłaszanym utworze nie występują zjawiska "ghostwriting", guest-autorship" oraz konflikt interesów. Autor zapoznał się z obowiązującymi w czasopiśmie procedurami recenzowania tekstów.
  5. Autor wyraża zgodę na warunki i zapisy umowy licencyjnej z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, której treść dostępna jest TUTAJ. W przypadku pracy zbiorowej autor zgłaszający artykuł do publikacji wypełnił oświadczenie o wkładzie procentowym, w którym podał wkład pracy poszczególnych współautorów w zgłaszany artykuł. Treść pracy znana jest wszystkim jej współautorom i wyrażają oni zgodę na jej publikację. Wypełnione oświadczenie należy wgrać jako plik dodatkowy wraz z artykułem.
 

Polityka prywatności

Zakładając konto w profilu czasopisma, jednocześnie wyrażam zgodę na otrzymywanie powiadomień drogą mejlową. Newslettery będą informowały o ukazaniu się nowych  numerów czasopisma lub innych spraw związanych z działalnością czasopisma.

 


Partnerzy platformy czasopism