Synchronizacja cykli koniunkturalnych województw z cyklami ogólnokrajowymi

Milda Maria Burzała

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2009.040

Abstrakt


W artykule podjęto próbę oceny stopnia synchronizacji cykli koniunkturalnych województw Polski z cyklami ogólnokrajowymi. Miernikiem aktywności gospodarczej były rejestrowane miesięcznie od stycznia 1999 do grudnia 2008 indeksy produkcji sprzedanej przemysłu ogółem oczyszczone z wahań sezonowych i przypadkowych. Analizę dominujących cykli koniunkturalnych przeprowadzono z wykorzystaniem analizy spektralnej. Do oceny synchronizacji cykli wykorzystano charakterystyki analizy kospektralnej: współczynnik koherencji, wzmocnienie amplitudy oraz przesunięcie fazowe. W podsumowaniu artykułu podjęto próbę budowy miernika syntetycznego, który był podstawą przypisania rang poszczególnym województwom ze względu na stopień synchronizacji cyklu koniunkturalnego.


Słowa kluczowe


analiza spektralna; analiza kospektralna; cykl koniunkturalny; miernik syntetyczny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamowicz E., Dudek, S., Pachucki D., Walczyk K. (2008), Synchronizacja cyklu koniunkturalnego polskiej gospodarki z krajami strefy euro w kontekście struktury tych gospodarek, Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczpospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Projekty Badawcze, cz.1, NPB, Warszawa.

Skrzypczyński, P. (2006), Analiza synchronizacji cykli koniunkturalnych w strefie euro, „Materiały i Studia NBP”, zeszyt 210, Departament Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych NBP, Warszawa.

Skrzypczyński, P. (2008), Wahania aktywności gospodarczej w Polsce i strefie euro, „Materiały i Studia NBP”, zeszyt 227, Departament Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych NBP, Warszawa.

Talaga, L., Zieliński Z. (1986), Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa.

Zeliaś, A. (1988), Metody statystyki międzynarodowej, PWE, Warszawa.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism