Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia https://apcz.umk.pl/AUNC_EKON <p><em>Acta Universitatis Nicolai Copernici (AUNC), Ekonomia</em> stanowi szerokie forum wymiany myśli w zakresie ekonomii.</p><p>Pismo koncentruje się na zagadnieniach związanych z ekonomią międzynarodową, polityką regionalną, analizą wahań cyklicznych gospodarki i jej poszczególnych sektorów, funkcjonowaniem rynku finansowego, rynku usług, rynku dóbr oraz rynku pracy, wykorzystaniem metod ilościowych z zastosowaniach ekonomicznych, w tym prognozowania, historią doktryn ekonomicznych.</p><p> </p><p><strong>Redakcja czasopisma AUNC, Ekonomia wstrzymuje do odwołania składnie artykułów.</strong></p> Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu pl-PL Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia 2080-0339 <p>Autorzy, których teksty zostaną przyjęte do publikacji, po uzyskaniu pozytywnych recenzji wydawniczych oraz zaakceptowaniu do publikacji przez Komitet Redakcyjny, podpisują umowę licencyjną.</p><p><a href="http://www.aunc.ekonomia.umk.pl/Umowa%20z%20autorem%20artyku%C5%82u%20-%20czasopismo%202016.pdf" target="_blank">Umowa wydawnicza z autorem artykułu</a></p> Innowacyjność jako determinanta współczesnego rozwoju regionu https://apcz.umk.pl/AUNC_EKON/article/view/AUNC_ECON.2017.005 <p><span>Celem artykułu jest ukazanie innowacyjności jako determinanty współczesnego rozwoju regionu i roli jaką pełnią w tym procesie młode, innowacyjne przedsiębiorstwa. Dla realizacji niniejszego celu zostały przeprowadzone studia literatury przedmiotu i przedstawione wybrane wyniki badania zrealizowanego wśród trzech przedsiębiorstw zlokalizowanych w parkach naukowo-technologicznych w województwie warmińsko-mazurskim (<em>case study</em>).</span></p><div><span><br /></span></div> Dorota Sobol Prawa autorskie (c) 2017 Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia 2017-12-04 2017-12-04 48 2 73 87 10.12775/AUNC_ECON.2017.005 Przenoszenie ryzyka ekstremalnego między rynkami kontraktów futures na surowce rolne https://apcz.umk.pl/AUNC_EKON/article/view/AUNC_ECON.2017.006 <p>W artykule przedstawiono wyniki analizy przenoszenia ryzyka ekstremalnego między wybranymi rynkami kontraktów futures na zboża i oleiste w USA i Europie. W tym celu zastosowano test przyczynowości w sensie Grangera w ryzyku w wariancie Cheunga i Ng. W teście tym badano korelację pomiędzy szeregami zawierającymi informacje o przekroczeniach przez zmiany kursów kontraktów wartości zagrożonej. Dodatkowo zastosowano test Grangera w odniesieniu do zmian kursów kontraktów przekraczających wartość zagrożoną. Wyniki badania wskazują na przenoszenie ryzyka ekstremalnego tylko pomiędzy niektórymi kontraktami na CBOT, jak i na Euronext w Paryżu oraz transmisję ryzyka z terminowego rynku amerykańskiego na rynek europejski w przypadku ekstremalnych wzrostów cen pszenicy i ekstremalnych spadków cen oleistych.</p> Małgorzata Just Prawa autorskie (c) 2017 Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia 2017-12-30 2017-12-30 48 2 89 110 10.12775/AUNC_ECON.2017.006 Pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa – ujęcie teoretyczne https://apcz.umk.pl/AUNC_EKON/article/view/AUNC_ECON.2017.007 <p>Pozycja konkurencyjna jest jednym z trzech obok przewagi konkurencyjnej i potencjału konkurencyjności wymiarów konkurencyjności. Celem artykułu jest przedstawienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa w ujęciu teoretycznym. Wykorzystano metodę analizy treści literatury. Został on podzielony na dwie części. W pierwszej omówiono definiowanie pojęcia, natomiast w drugiej sposoby jej pomiaru.</p> Magdalena Hryniewicka Prawa autorskie (c) 2017 Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia 2017-10-25 2017-10-25 48 2 111 121 10.12775/AUNC_ECON.2017.007 Innowacyjność województw Polski po przystąpieniu do UE na tle regionów europejskich https://apcz.umk.pl/AUNC_EKON/article/view/AUNC_ECON.2017.008 Celem artykułu jest przedstawienie kształtowania się poziomu innowacyjności województw Polski na tle pozostałych regionów europejskich po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Innowacyjność zmierzono za pomocą Syntetycznego Wskaźnika Innowacyjności Regionalnej (SWIR) w oparciu o zmienne proponowane w Regionalnej Tablicy Innowacyjności dostępne w bazie Eurostatu. Analizę regionalną przeprowadzono wg klasyfikacji NUTS 2. W pierwszej części artykułu poprzedzającej badania empiryczne zwrócono uwagę na istotę innowacyjności w wymiarze regionalnym oraz na główne aspekty ją kształtujące. Łukasz Markowski Prawa autorskie (c) 2018 Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia 2017-12-29 2017-12-29 48 2 128 148 10.12775/AUNC_ECON.2017.008 Rola kobiet we władzach gmin wiejskich https://apcz.umk.pl/AUNC_EKON/article/view/AUNC_ECON.2017.009 Celem artykułu jest ocena pozycji kobiet w organach władzy w gminach wiejskich w Polsce. W opracowaniu zastosowano koncepcję „szklanego sufitu”. Z badań wynika, że w krajach UE udział kobiet pełniących funkcje liderów władz podstawowych JST jest niski. W Polsce jest on niższy od średniego w UE. Ponadto, jest mało zróżnicowany dla różnego rodzaju gmin, co sugeruje inne przyczyny tego stanu niż specyfika środowiska wiejskiego. W gminach wiejskich obserwuje się znaczący udział kobiet na stanowiskach drugoplanowych jak zastępca wójta czy sekretarz gminy oraz dominujący na stanowisku skarbnika Alina Daniłowska Prawa autorskie (c) 2018 Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia 2017-12-29 2017-12-29 48 2 149 158 10.12775/AUNC_ECON.2017.009 Problematyka inwestowania ekologicznego na rynku finansowym w teorii ekonomii https://apcz.umk.pl/AUNC_EKON/article/view/AUNC_ECON.2017.010 <p class="Zarystreci">Z każdym kolejnym pokoleniem natężenie wpływu jednostki ludzkiej na środowisko wzrasta. Z uwagi na niepodważalny wpływ gospodarki na stan przyrody zagadnienie to przybiera charakter ekonomiczny w postaci inwestowania ekologicznego oraz ekologiczno-społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Wagę tych idei można zaobserwować w nowszych nurtach ekonomii. Celem artykułu jest próba osadzenia idei inwestowania ekologicznie odpowiedzialnego w następujących nurtach ekonomii alternatywnej: nowej ekonomii instytucjonalnej, ekonomii behawioralnej i ekonomii ekologicznej. W pierwszej części artykułu skonfrontowano założenia ekologiczno-społecznej odpowiedzialności z poglądami przedstawicieli głównego nurtu ekonomii. W drugiej części zjawisko inwestowania ekologicznego analizowane jest wyłącznie z perspektywy ekonomii alternatywnej. Na postawie pogłębionego przeglądu literatury można stwierdzić, iż to poszczególne kierunki rozwoju ekonomii alternatywnej, a nie ekonomii głównego nurtu są obecnie kluczowe dla realizacji idei inwestowania ekologicznego.</p> Anna Laskowska Prawa autorskie (c) 2018 Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia 2017-12-29 2017-12-29 48 2 159 173 10.12775/AUNC_ECON.2017.010