https://apcz.umk.pl/AUNC_EKON/issue/feed Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia 2018-07-14T22:37:42+02:00 Joanna Górka joanna.gorka@umk.pl Open Journal Systems <p><em>Acta Universitatis Nicolai Copernici (AUNC), Ekonomia</em> stanowi szerokie forum wymiany myśli w zakresie ekonomii.</p><p>Pismo koncentruje się na zagadnieniach związanych z ekonomią międzynarodową, polityką regionalną, analizą wahań cyklicznych gospodarki i jej poszczególnych sektorów, funkcjonowaniem rynku finansowego, rynku usług, rynku dóbr oraz rynku pracy, wykorzystaniem metod ilościowych z zastosowaniach ekonomicznych, w tym prognozowania, historią doktryn ekonomicznych.</p><p> </p><p><strong>Redakcja czasopisma AUNC, Ekonomia wstrzymuje do odwołania składnie artykułów.</strong></p> https://apcz.umk.pl/AUNC_EKON/article/view/AUNC_ECON.2017.005 Innowacyjność jako determinanta współczesnego rozwoju regionu 2018-07-14T22:12:21+02:00 Dorota Sobol dorota.sobol@uwm.edu.pl <p><span>Celem artykułu jest ukazanie innowacyjności jako determinanty współczesnego rozwoju regionu i roli jaką pełnią w tym procesie młode, innowacyjne przedsiębiorstwa. Dla realizacji niniejszego celu zostały przeprowadzone studia literatury przedmiotu i przedstawione wybrane wyniki badania zrealizowanego wśród trzech przedsiębiorstw zlokalizowanych w parkach naukowo-technologicznych w województwie warmińsko-mazurskim (<em>case study</em>).</span></p><div><span><br /></span></div> 2017-12-04T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2017 Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia https://apcz.umk.pl/AUNC_EKON/article/view/AUNC_ECON.2017.006 Przenoszenie ryzyka ekstremalnego między rynkami kontraktów futures na surowce rolne 2018-07-14T22:30:54+02:00 Małgorzata Just m.just@up.poznan.pl <p>W artykule przedstawiono wyniki analizy przenoszenia ryzyka ekstremalnego między wybranymi rynkami kontraktów futures na zboża i oleiste w USA i Europie. W tym celu zastosowano test przyczynowości w sensie Grangera w ryzyku w wariancie Cheunga i Ng. W teście tym badano korelację pomiędzy szeregami zawierającymi informacje o przekroczeniach przez zmiany kursów kontraktów wartości zagrożonej. Dodatkowo zastosowano test Grangera w odniesieniu do zmian kursów kontraktów przekraczających wartość zagrożoną. Wyniki badania wskazują na przenoszenie ryzyka ekstremalnego tylko pomiędzy niektórymi kontraktami na CBOT, jak i na Euronext w Paryżu oraz transmisję ryzyka z terminowego rynku amerykańskiego na rynek europejski w przypadku ekstremalnych wzrostów cen pszenicy i ekstremalnych spadków cen oleistych.</p> 2017-12-30T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2017 Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia https://apcz.umk.pl/AUNC_EKON/article/view/AUNC_ECON.2017.007 Pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa – ujęcie teoretyczne 2018-07-14T22:33:58+02:00 Magdalena Hryniewicka magdalena.hryniewicka@gmail.com <p>Pozycja konkurencyjna jest jednym z trzech obok przewagi konkurencyjnej i potencjału konkurencyjności wymiarów konkurencyjności. Celem artykułu jest przedstawienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa w ujęciu teoretycznym. Wykorzystano metodę analizy treści literatury. Został on podzielony na dwie części. W pierwszej omówiono definiowanie pojęcia, natomiast w drugiej sposoby jej pomiaru.</p> 2017-10-25T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2017 Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia https://apcz.umk.pl/AUNC_EKON/article/view/AUNC_ECON.2017.008 Innowacyjność województw Polski po przystąpieniu do UE na tle regionów europejskich 2018-07-14T22:37:42+02:00 Łukasz Markowski lukasz.markowski@uwm.edu.pl Celem artykułu jest przedstawienie kształtowania się poziomu innowacyjności województw Polski na tle pozostałych regionów europejskich po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Innowacyjność zmierzono za pomocą Syntetycznego Wskaźnika Innowacyjności Regionalnej (SWIR) w oparciu o zmienne proponowane w Regionalnej Tablicy Innowacyjności dostępne w bazie Eurostatu. Analizę regionalną przeprowadzono wg klasyfikacji NUTS 2. W pierwszej części artykułu poprzedzającej badania empiryczne zwrócono uwagę na istotę innowacyjności w wymiarze regionalnym oraz na główne aspekty ją kształtujące. 2017-12-29T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2018 Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia https://apcz.umk.pl/AUNC_EKON/article/view/AUNC_ECON.2017.009 Rola kobiet we władzach gmin wiejskich 2018-07-14T22:01:57+02:00 Alina Daniłowska alina_danilowska@sggw.pl Celem artykułu jest ocena pozycji kobiet w organach władzy w gminach wiejskich w Polsce. W opracowaniu zastosowano koncepcję „szklanego sufitu”. Z badań wynika, że w krajach UE udział kobiet pełniących funkcje liderów władz podstawowych JST jest niski. W Polsce jest on niższy od średniego w UE. Ponadto, jest mało zróżnicowany dla różnego rodzaju gmin, co sugeruje inne przyczyny tego stanu niż specyfika środowiska wiejskiego. W gminach wiejskich obserwuje się znaczący udział kobiet na stanowiskach drugoplanowych jak zastępca wójta czy sekretarz gminy oraz dominujący na stanowisku skarbnika 2017-12-29T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2018 Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia https://apcz.umk.pl/AUNC_EKON/article/view/AUNC_ECON.2017.010 Problematyka inwestowania ekologicznego na rynku finansowym w teorii ekonomii 2018-07-14T22:08:45+02:00 Anna Laskowska anna.las@doktorant.umk.pl <p class="Zarystreci">Z każdym kolejnym pokoleniem natężenie wpływu jednostki ludzkiej na środowisko wzrasta. Z uwagi na niepodważalny wpływ gospodarki na stan przyrody zagadnienie to przybiera charakter ekonomiczny w postaci inwestowania ekologicznego oraz ekologiczno-społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Wagę tych idei można zaobserwować w nowszych nurtach ekonomii. Celem artykułu jest próba osadzenia idei inwestowania ekologicznie odpowiedzialnego w następujących nurtach ekonomii alternatywnej: nowej ekonomii instytucjonalnej, ekonomii behawioralnej i ekonomii ekologicznej. W pierwszej części artykułu skonfrontowano założenia ekologiczno-społecznej odpowiedzialności z poglądami przedstawicieli głównego nurtu ekonomii. W drugiej części zjawisko inwestowania ekologicznego analizowane jest wyłącznie z perspektywy ekonomii alternatywnej. Na postawie pogłębionego przeglądu literatury można stwierdzić, iż to poszczególne kierunki rozwoju ekonomii alternatywnej, a nie ekonomii głównego nurtu są obecnie kluczowe dla realizacji idei inwestowania ekologicznego.</p> 2017-12-29T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2018 Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia