Niemieckie życie, polska kultura — czynniki różnicujące poziom korzystania z niemieckich treści kultury wśród migrantów z Polski w Niemczech

Agnieszka Jeran

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AE.2020.018

Abstrakt


GERMAN LIFE, POLISH CULTURE — FACTORS DIFFERENTIATING THE LEVEL OF INCLUSION INTO THE GERMAN-LANGUAGE CULTURE AMONG POLISH IMMIGRANTS IN GERMANY

 

Germany is one of the traditional destinations for Polish labour migrants. The subsequent waves of immigrants resulted in a formation of a large diasporic community, currently estimated at about 1.3 million. Broadly understood participation in culture — including both mass culture (in German, Polish, and other languages) and activities of both German and Polish diasporic cultural institutions – is considered particularly important in the context of social integration of migrants. This particular aspect of immigrant experience was a subject of a recent study — over 1 200 Polish migrants were asked about their experiences via an online study. Their answers allowed to distinguish factors determining the level of inclusion into the German-language culture. The results of the survey indicate that the most determinantal factors facilitating participation in cultural content presented in German are the level of education and cultural valance declared by the migrant. Out of the two, cultural valance is a more influential one as it has a much stronger impact on the language characteristics of participation in culture.


 

 

NIEMIECKIE ŻYCIE, POLSKA KULTURA — CZYNNIKI RÓŻNICUJĄCE POZIOM KORZYSTANIA Z NIEMIECKICH TREŚCI KULTURY WŚRÓD MIGRANTÓW Z POLSKI W NIEMCZECH

 

Niemcy stanowią jeden z tradycyjnych kierunków migracji zarobkowej  z Polski. Kolejne fale tworzą liczną społeczność — szacowaną obecnie na około 1,3 mln. W kontekście integracji społecznej migrantów szczególne znaczenie ma szeroko rozumiane uczestnictwo w kulturze — obejmujące korzystanie z kultury masowej (w języku niemieckim, polskim i innych) oraz z ofert instytucji kultury, zarówno niemieckich, jak i ukierunkowanych na polską kulturę, a prowadzących działalność w Niemczech. Ten aspekt doświadczeń migracyjnych objęto badaniem, w którym udział — dzięki ankiecie internetowej — wzięło ponad 1200 migrantów. Ich odpowiedzi pozwalają na scharakteryzowanie czynników różnicujących zakres, w jakim dokonuje się włączenie w kulturę niemieckojęzyczną lub pozostanie przy korzystaniu z treści kultury w języku polskim. Wyniki pozwalają wskazać, że czynnikami istotnymi dla intensywniejszego korzystania z treści kultury w języku niemieckim są m.in.: poziom wykształcenia migranta i deklarowana przez niego walencja kulturowa, przy czym walencja kulturowa znacznie silniej oddziałuje na charakterystyki językowe uczestnictwa w kulturze.

 


Słowa kluczowe


migrants from Poland in Germany; cultural valence; participation in culture; migranci z Polski w Niemczech; walencja kulturowa; uczestnictwo w kulturze

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Boski P., Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej. Warszawa 2009;

Dawidenko O., Polonia na tle procesów narodowościowych Kazachstanu. Wymiary identyfikacji narodowej, http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(1)2002/od_limes1(1).pdf [dostęp: 10.01.2020];

Filiciak M., Danielewicz M., Halawa M., Mazurek P., Nowotny A., Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze, Warszawa 2010;

Grzymała-Kazłowska A., Ku socjologii mobilnego społeczeństwa? Rozwój koncepcji migracji i integracji a socjologia, Studia Socjologiczne 2013 nr 210, s. 31–52;

Jeran A., Nowak W., Nowosielski M., Popławski M., Migranci z Polski w Niemczech — aspekty kulturowe. Raport z badań ilościowych. Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami, 2019, http://www.migracje.uw.edu.pl/publication_type/publikacje-raporty/ [dostęp: 10.01.2020];

Jeran A., Nowosielski M., Nowak W., Migranci z Polski w Niemczech — aspekty kulturowe. Raport z badań. Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami, 2019, http:// http://www.mi¬gracje.uw.edu.pl/publication_type/publikacje-raporty/ [dostęp: 10.01.2020];

Jeran A., Prolegomena: głos w obronie tradycji albo dlaczego uczestnik to nie zombie, [w:] Diagnoza systemu kultury Bydgoszczy, red. taż, Bydgoszcz 2012, s. 11–24;

Kisiel P., Współczesne wzory uczestnictwa w kulturze, [w:] Kultura a rozwój, red. J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla, Warszawa 2013, s. 345–360;

A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 2012;

—, Społeczne ramy kultury. Monografia socjologiczna, Warszawa 1972;

Lesińska M., Polska diaspora, Polonia, emigracja. Spory pojęciowe wokół skupisk polskich za granicą, The Polish Migration Review 2018 nr 1 (3), s. 9–23;

Nowak W., Problemy tożsamości społecznej Polaków mieszkających w Niemczech, Przegląd Zachodni 2013 nr 3, s. 257–271;

Nowosielski M., Polacy w Niemczech. Stan i perspektywy badań, Przegląd Zachodni 2012 nr 3, s. 3–28;

Nycz E., Dziedzictwo kulturowe a adaptacja starych i nowych migrantów z Polski w społeczeństwie niemieckim, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie 2018 nr 126, s. 161–172;

Sakson A., Migracje — fenomen XX i XXI wieku, Przegląd Zachodni 2008 nr 2, s. 11–19;

Schindler S., Reinhard M.-A., Knab M., Stahlberg D., The Bicultural phenomenon. The Interplay of group prototypicality and cultural identity switching, Social Psychology 2016 nr 47, s. 233–243, https://doi.org/10.1027/1864-9335/a000276;

Schulz M., Migracje ekonomiczne Polaków do Niemiec, Humanizacja Pracy 2013 nr 272, s. 73–86;

Slany K., Strzemecka S., Who are we? Cultural valence and childrens narratives of national identifications, Central and Eastern European Migration Review 2016 nr 1 (5), s. 13–34, http://doi.org/10.17467/ceemr.2016.03;

Suchocka R., Migranci pomiędzy dwiema kulturami i pomiędzy dwiema strategiami adaptacyjnymi, Ruch Ekonomiczny, Prawniczy i Socjologiczny, 2013 z. 1, s. 249–265.
ISSN 2084-3550 (print)
ISSN 2391-7911 (online)

Partnerzy platformy czasopism