The Haunted Crossroads: Liberian Wars and Trans-Atlantic Traffic in “Black Diamond: The Years the Locusts Have Eaten” by J. Nicole Brooks

Edyta Lorek-Jezińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AE.2020.007

Abstrakt


THE HAUNTED CROSSROADS: LIBERIAN WARS AND TRANS-ATLANTIC TRAFFIC IN BLACK DIAMOND: THE YEARS THE LOCUSTS HAVE EATEN BY J. NICOLE BROOKS

 

The article examines conflicted discourses and representations of the Liberian civil war and Liberian identities in the 2007 play Black Diamond by an American playwright and actress, J. Nicole Brooks. Its main objective is to investigate how the play endeavours to confront the complicated situation and history of Liberia, focusing on the colonial legacy of slave trade, displacement and recreation of settlement of American-Liberians in Africa, as well as the shifting political alliances and conflicts Liberia experiences nowadays. The play’s complexities and contradictions reflect the postcolonial relations between Liberian people and their land and expose the ties with and interference from the United States of America. The play discusses the ambiguous status of Liberians as both the colonizers and the colonized and shows the circulation of violence and domination, transforming homecoming into invasion. Black Diamond also asks questions about the ethics of representation, positioning vis-à-vis trauma and war and authorization to speak on behalf of others, problematized in scenes of hallucinations and hauntings.

 

 

NAWIEDZONE SKRZYŻOWANIA: WOJNA DOMOWA W LIBERII I HANDEL TRANSATLANTYCKI W CZARNYM DIAMENCIE J. NICOLE BROOKS

 

Artykuł poświęcony jest problemowi reprezentacji wojny domowej w Liberii i dyskusji na temat tożsamości Liberyjczyków podjętej w sztuce dramatycznej pt. Czarny Diament z 2007 roku, autorstwa amerykańskiej dramatopisarki i aktorki, J. Nicole Brooks. Głównym celem artykułu jest zbadanie strategii reprezentacji i dyskursów wykorzystanych w sztuce dla odzwierciedlenia złożonej sytuacji i historii kraju, poczynając od dziedzictwa kolonializmu i handlu niewolnikami, poprzez problemy ponownego osadnictwa amerykańskich niewolników w Afryce, aż po zmieniające się układy polityczne w czasach obecnych. Złożona struktura sztuki, wraz z jej wewnętrznymi sprzecznościami, obrazuje skomplikowany stosunek Liberyjczyków do swojego kraju, na który dodatkowo silny wpływ wywierają relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Dramat Brooks wskazuje na podwójny status Liberyjczyków jako zarówno kolonizatorów, jak i skolonizowanych, ukazując mechanizmy przemocy i dominacji, w których powrót do domu po latach wygnania wydaje się jednocześnie aktem inwazji. Sztuka Nicole Brooks stawia też pytania o etykę reprezentacji, kwestie umiejscowienia podmiotu w stosunku do wydarzeń traumatycznych i wojny, a także porusza problem autoryzacji świadectwa wydarzeń i wypowiadania się w imieniu innych, ukazany w scenach halucynacji i nawiedzenia.


Słowa kluczowe


Liberian wars; haunting; liminality; colonialism; journalism of attachment; wojny domowe w Liberii; nawiedzenie; liminalność; kolonializm; dziennikarstwo zaangażowane

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Abraham, Nicolas. “Notes on the Phantom: A Complement to Freud’s Metapsychology.” In The Shell and the Kernel: Renewals of Psychoanalysis, ed. and transl. Nicholas T. Rand, 171–176. Chicago: University of Chicago Press, 1994.

Bergland, Renée L. “From Indian Ghosts and American Subjects.” In The Spectralities Reader: Ghosts and Haunting in Contemporary Cultural Theory, eds. María del Pilar Blanco and Esther Peeren, 371–392. London: Bloomsbury, 2013.

Brooks, J. Nicole. Black Diamond: The Years the Locusts Have Eaten. In Post-Black Plays, eds. Harry J. Elam, Jr and Douglas A. Jones, Jr, 545–635. London: Methuen Drama, 2012.

Buse, Peter. Drama + Theory: Critical Approaches to Modern British Drama. Manchester: Manchester University Press, 2001.

Derrida, Jacques. Specters of Marx: The State of the Debt, the Work of Mourning and the New International. New York, London: Routledge, 2006.

Elam, Harry, J. and Douglas A. Jones. “Introduction.” In Post-Black Plays, eds. Harry J. Elam, Jr and Douglas A. Jones, Jr, ix–xxxv. London: Methuen Drama, 2012.

Freud, Sigmund. “Remembering, Repeating and Working-through: Further Recommendations on the Technique of Psycho-analysis II” (1914). In The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, vol. xii, ed. James Strachey, 147– 156. London: Hogarth Press, 1950.

Fisher, Mark. Ghosts of My Life: Writings on Depression, Hauntology, and Lost Futures. Winchester: Zero Books, 2014.

Gordon, Avery F. Ghostly Matters: Haunting and the Sociological Imagination. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2008.

Isiugo-Abanihe, Uche C. “Child Fosterage in West Africa.” Population and Development Review 11, no. 1 (1985): 53–73.

Kaplan, Ann E. Trauma Culture: The Politics of Terror and Loss in Media and Literature. New Brunswick: Rutgers University Press, 2005.

Kristeva, Julia. Strangers to Ourselves. New York: Columbia University Press, 1991.

McLaughlin, Greg. “War Reporting at the End of the Twentieth Century.” In Formations: A 21st Century Media Studies Textbooks, ed. Dan Fleming, 112–116. Manchester: Manchester University Press, 2000.

McLoughlin, Kate. “Introduction.” In The Cambridge Companion to War Writing, ed. Kate McLoughlin, 1–3. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

McLoughlin, Kate. “War in Print Journalism.” In The Cambridge Companion to War Writing, ed. Kate McLoughlin, 47–57. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

Schauer, Elisabeth, and Thomas Elbert. “The Psychological Impact of Child Soldiering.” In Trauma Rehabilitation After War and Conflict, ed. Erin Martz, 311–360. New York: Springer Verlag, 2010.

Tate, Tony, and Human Rights Watch. “How to Fight, How to Kill: Child Soldiers in Liberia.” Human Rights Watch 16, no. 2 (2004): 1–43.

Utas, Mats. Sweet Battlefields: Youth and the Liberian Civil War. Uppsala: Uppsala University Dissertations in Cultural Anthropology, 2003.

Wainaina, Binyavanga. “How to Write About Africa.” Granta online edition (2019) https://granta.com/how-to-write-about-africa/.

Williams, Gabriel I. H. Liberia: The Heart of Darkness. Victoria: Trafford Publishing, 2006.
ISSN 2084-3550 (print)
ISSN 2391-7911 (online)

Partnerzy platformy czasopism