Literatura emigracyjna i emigracyjne życie literackie na łamach „Tygodnika Literackiego” (1990–1991)

Damian Skawiński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AE.2018-2019.018

Abstrakt


CREATIVE LIFE AND IMMIGRANT LITERATURE IN THE TYGODNIK LITERACKI (1990–1991)

 

The article offers an overview of various ways of presenting, discussing and assessing Polish immigrant literature in the Tygodnik Literacki [Literary Weekly] published in the early 1990s (1990–1991). It demonstrates the significance of immigrant literature in the structure and hierarchy of the periodical. It shows the variety of the published texts concerning immigrant literature and the creative life of the Polish diaspora, including reports, drafts, reviews, polemics and interviews. The concepts of emigration and postemigration were phenomena of utmost significance both for writers and literary critics publishing their texts in the periodical under consideration (in reviews, in particular). The article presents which extracts of prose, poetry and plays by immigrant writers were presented in specific issues of the Tygodnik Literacki. Moreover, the author attempts to define the strategies used in the periodical to present immigrant literature. He also refers to the most significant discussions and conflicts concerning Polish immigrant literature, as presented in the periodical. Furthermore, he emphasizes the crucial role of the periodical’s editors in the discussion concerning the significance of immigrant literature in Polish literature in general after the collapse of the communist system. Finally, the article shows whom the editors and contributors of the Tygodnik Literacki perceived to be the most important Polish immigrant writers, with Gustaw Herling-Grudziński at the top of the list.


Słowa kluczowe


KEY WORDS: immigrant literature, artistic life, Tygodnik Literacki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Andres Z., Wolski J., Od redaktorów, [w:] Literatura utracona, poszukiwana czy odzyskana. Wokół problemów emigracji, red. Z. Andres, J. Wolski, Rzeszów 2003.

Auden W. H., Wiersze, przeł. S. Barańczak, „Tygodnik Literacki” 1991, nr 6.

Barańczak S., Książki najgorsze i parę innych ekscesów krytycznoliterackich, Poznań 1990.

Bereś S., Literatura emigracyjna (1945–1990). Zarys periodyzacji, [w:] W kręgu twórczości pisarzy emigracyjnych, red. Z. Andres, Rzeszów 1999.

Błoński J., Jedna, dwie czy jedna w drugiej?, „Teksty Drugie” 1994, nr 4.

Błoński J., Przeciw liczmanom, „Tygodnik Literacki” 1990, nr 1.

Bolecki W. [pseud. J. Malewski], Do zobaczenia w wolnej Polsce: „Lewa wolna” Józefa Mac-kiewicza, „Tygodnik Literacki” 1991, nr 5.

Bolecki W., Literatura jako relacja prawdomówna, „Tygodnik Literacki” 1990, nr 12.

Bolecki W., wypowiedź w dyskusji Jak scalić literaturę powojenną, „Więź” 1994, nr 9.

Chciuk A., Gąsiorowski, Zbyszewski, Miłosz, Łobodowski, „Tygodnik Literacki” 1990, nr 12.

Czesław Miłosz — Jerzy Andrzejewski. Korespondencja, „Tygodnik Literacki” 1990, nr 8 i nr 11.

Danilewicz-Zielińska M., Podzwonne literaturze emigracyjnej, „Więź” 1994, nr 9.

Danilewicz-Zielińska M., Szkice o literaturze emigracyjnej półwiecza 1939–1989, Wrocław–Warszawa–Kraków 1999.

Deptuła B. Ł., Kwestia nie-homerycka, „Tygodnik Literacki” 1991, nr 11.

Drewnowski T., Literatura polska 1944–1989: próba scalenia: obiegi, wzorce, style, Kraków 2004.

Dybciak K., Emigracja w sosie nowomowy, „Tygodnik Literacki” 1990, nr 3.

Dybciak K., Emigracja w szkole specjalnej, „Tygodnik Literacki” 1991, nr 7.

Dybciak K., Leksykon, to brzmi (zbyt) dumnie, „Tygodnik Literacki” 1991, nr 1–2.

Dybciak K., Panorama literatury na obczyźnie, Kraków 1990.

Dybciak K., „Robótka licho i niemoralnie wykonana”, „Tygodnik Literacki” 1991, nr 15.

Dybciak K., Wielkie żarcie, „Tygodnik Literacki” 1990, nr 2.

Filipowicz H., „Polska literatura na emigracji” — próba teorii, „Teksty Drugie” 1998, nr 3.

Galant J., „Tygodnik Literacki”, czyli próba istnienia pogranicza literackiego, [w:] Boom i kryzys: nowe czasopisma literacko-artystyczne i społeczno-kulturalne w Polsce po roku 1980, red. M. Rabizo-Birek, Rzeszów 2012.

Gosk H., Kowalczyk A. S., Kilku słów wstępu, [w:] Pisarz na emigracji. Mitologie, style, strategie przetrwania, red. H. Gosk, A. S. Kowalczyk, Warszawa 2005.

Herling-Grudziński G., Dawni mistrzowie, rozm. przepr. Z. Kudelski, „Tygodnik Literacki” 1990, nr 10.

Herling-Grudziński G., Dziennik pisany nocą [fragmenty], „Tygodnik Literacki” 1990, nr 5, nr 14–15; 1991, nr 13–14.

Herling-Grudziński G., Rembrandt w miniaturze, „Tygodnik Literacki” 1991, nr 10.

Iwasiów I., Tak, hilfe, „Tygodnik Powszechny” 2010, nr 28.

Iwasiów S., Postemigracyjna tożsamość (na przykładzie zbioru opowiadań Janusza Rudnickiego „Śmierć czeskiego psa”), [w:] Dziedzictwo kulturowe regionu pogranicza, red. E. Skorupska-Raczyńska, J. Rutkowska, t. 3, Gorzów Wielkopolski 2010.

Jedna czy dwie literatury?, oprac. A. Bokiej, W. Gasper, B. Świątkowska, „Tygodnik Literacki” 1991, nr 13–14.

Jarzębski J., Partykularyzm i uniwersalizm w literaturze polskiej emigracji, „Ruch Literacki” 1993, nr 4.

Jeleński K. A., Osiem spojrzeń na „Pornografię” czy Jedno spojrzenie na Gombrowicza?, „Tygodnik Literacki” 1990, nr 14–15.

Komendant T., Trywialne pytanie o prozę, „Tygodnik Literacki” 1990, nr 1.

Kopciński J., Paszkwilant, „Tygodnik Literacki” 1991, nr 11.

Kornhauser J., Dekada naśladowców. Poezja lat osiemdziesiątych, „Tygodnik Literacki” 1991, nr 1/2.

Kowalski J., Leksykon polskiej literatury emigracyjnej, Lublin 1989.

Kryszak J., Emigracyjność w literaturze polskiej, [w:] A po ziemi wychodźcy idą w obce kraje. O poezji i poetach Drugiej Emigracji, Gdańsk 2010.

Kudelski Z., Czy pisarska porażka? O „Dzienniku pisanym nocą” Gustawa Herlinga- Grudzińskiego (1), „Tygodnik Literacki” 1990, nr 10.

Kudelski Z., Czy pisarska porażka? O „Dzienniku pisanym nocą” Gustawa Herlinga- Grudzińskiego (2), „Tygodnik Literacki” 1990, nr 11.

Literatura utracona, poszukiwana czy odzyskana: wokół problemów emigracji, red. Z. Andres, J. Wolski, Rzeszów 2003.

Lewandowski W., Wprowadzenie, [w:] …Strofy dla mew i mgieł… Z dziejów literatury Drugiej Emigracji (i jej relacji komunikacyjnych), Toruń 2005.

Łukasiewicz J., Przeciwko Lechitom, „Tygodnik Literacki” 1990, nr 7.

Maciejewski J., Czy współczesna literatura polska na obczyźnie jest jeszcze emigracyjna? [w:] Powroty w zapomnienie. Dekada literatury emigracyjnej (1989–1999), red. B. Klimaszewski, W. Ligęza, Kraków 2001.

Mazurek S., Józef Mackiewicz — powieściopisarz, „Tygodnik Literacki” 1990, nr 12.

Mazurek S., Porozmawiajmy o „Wiadomościach”, „Tygodnik Literacki” 1991, nr 21.

Mielhorski R., „(…) na progu jakiejś nowej normalności”. Dyskursy i strategie polemiczne wobec „poezji przełomu” na łamach „Tygodnika Literackiego” (1990–1991), [w:] Krytyka po przełomie. Wybrane problemy z dwudziestopięciolecia 1989–2014, red. M. Kurkiewicz, R. Mielhorski, Bydgoszcz 2016.

Miłosz C., Rok myśliwego, Paryż 1990.

Nowakowski T., Emigracja jest dobrą przygodą, rozm. przepr. R. Laudański i P. Rodak, „Tygodnik Literacki” 1990, nr 11.

Olejniczak J., Kilka uwag wstępnych, [w:] Literatura emigracyjna 1939–1989, kom. red. J. Gar-liński i in., red. M. Pytasz, Katowice 1996.

Rabizo-Birek M., Tygodnik Literacki, [w:] Pisma kulturalne w Polsce po 1989 roku. Leksykon, red. J. Gałuszka, G. Maroszczuk, A. Nęcka, Katowice 2009.

Sawicka J., Osobna droga, „Tygodnik Literacki” 1991, nr 3.

Siedlecka J., Kocik, „Tygodnik Literacki” 1990, nr 14–15.

Sławiński J., Za co powinniśmy kochać Jana Błońskiego?, „Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja” 1979, nr 4 (46).

Smolka I., Prawda wielkiej narracji, „Tygodnik Literacki” 1990.

Stala M., Szukając tego, co Rzeczywiste (1), „Tygodnik Literacki” 1991, nr 3.

Stala M., Szukając tego, co Rzeczywiste (2), „Tygodnik Literacki” 1991, nr 4.

Stępień M., Dalekie drogi literatury polskiej. Szkice o polskiej literaturze emigracyjnej, Kraków 1989.

Tomczok M., Emigranctwo i nomadyzm w „Niebieskiej menażerii” Izabeli Filipiak, [w:] Poetyka migracji: doświadczenie granic w literaturze polskiej przełomu XX i XXI wieku, red. P. Czapliński, R. Makarska, M. Tomczok, Katowice 2013.

Tygodnik Literacki, „Gazeta Wyborcza” 1990, nr 136 z dn. 13–14 czerwca 1990 r.

Tylko K., Hiszpańskie lata, rozm. przepr. F. Śmieja, „Tygodnik Literacki” 1991, nr 3.

Winczakiewicz J., Pieśń z wolnych wiatrów stepowych, „Tygodnik Literacki” 1991, nr 3.

Wójt, Da Ba La i tak dalej, „Tygodnik Literacki” 1991, nr 9.

Za co powinniśmy kochać Gustawa Herlinga-Grudzińskiego?, oprac. A. Bokiej, „Tygodnik Literacki” 1991, nr 21.

Zieliński J., Gustaw Herling-Grudziński w roli historyka sztuki, „Tygodnik Literacki” 1991, nr 10.

Zieliński J., Marek Hłasko w Ziemi Świętej, „Tygodnik Literacki” 1991, nr 6.

Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej, red. J. Kryszak, R. Moczkodan, t. 1, Toruń 2001.

Życie literackiej drugiej emigracji niepodległościowej, red. J. Kryszak, B. Czarnecka, t. 2, Toruń 2004.
ISSN 2084-3550 (print)
ISSN 2391-7911 (online)

Partnerzy platformy czasopism