Herling-Grudziński w dyskusji z Norwidem, Krasińskim i Mickiewiczem

Albert Walczak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AE.2018-2019.015

Abstrakt


HERLING-GRUDZIŃSKI IN DISCUSSION WITH NORWID, KRASIŃSKI, AND MICKIEWICZ

 

The article consists of three parts, each focusing on a different essay of Herling’s concerning the Romantic era. The author demonstrates how Herling reads Romantic works in order to search for valuable clues for 20th-century Polish immigrants. It appears that it is Cyprian Norwid and his sometimes critical view of the legacy of Romanticism that prove to be particularly appealing for Herling. The article also presents Herling’s views on Zygmunt Krasiński’s Nie-Boska Komedia [Non-Divine Comedy], in particular the Romantic representations of aristocracy and revolutionaries. It closes with an analysis of Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego [The Books and the Pilgrimage of the Polish Nation] by Adam Mickiewicz. Although Herling is skeptical of many of Mickiewicz’s views, especially messianism, he can also see how his work still remains topical.

Słowa kluczowe


KEY WORDS: Gustaw Herling-Grudziński, Cyprian Norwid, Zygmunt Krasiński, Adam Mickiewicz, literary criticism in exile, reception of Romanticism, messianism

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura podmiotu

Herling-Grudziński G., „Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego” na nowej emigracji, [w:] tegoż, Recenzje, szkice, rozprawy literackie. 1935–1946, zebrał. Z. Kudelski, oprac. W. Bolecki i in., t. 1, Kraków 2009, s. 471–481.

Herling-Grudziński G., List C.K. Norwida do emigracji polskiej, [w:] tegoż, Recenzje, szkice, rozprawy literackie. 1935–1946, zebrał. Z. Kudelski, oprac. W. Bolecki i in., t. 1, Kraków 2009, s. 485–487.

Herling-Grudziński G., Nad „Nie-Boską komedią”. Propozycja dyskusyjna, [w:] tegoż, Recenzje, szkice, rozprawy literackie. 1935–1946, zebrał. Z. Kudelski, oprac. W. Bolecki i in., t. 1, Kraków 2009, s. 407–412.

Literatura pomocnicza (literatura przedmiotu, rozmowy z autorem, inne pisma i dzieła literackie)

Bagłajewski A., „Żywi i umarli” – czytani po latach¸ [w:] Herling-Grudziński i krytycy. Antologia tekstów, wybór i oprac. Z. Kudelski, Lublin 1997, s. 397–403.

Bolecki W., Ciemny staw. Trzy szkice do portretu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Warszawa 1991.

Breczko J., Poglądy historiozoficzne pisarzy z kręgu „Kultury” paryskiej. Przezwyciężenie katastrofizmu, odrzucenie mesjanizmu, Lublin 2010.

Frankowiak A. M., Być wśród żywych i umarłych. Ewolucja twórczości eseistycznej Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Olsztyn 2003.

Giedroyc J., Autobiografia na cztery ręce, oprac. i posł. opatrzył K. Pomian, Warszawa 1994.

Herling-Grudziński G., Bolecki W., Rozmowy w Dragonei, Warszawa 1997.

Herling-Grudziński G., Dziennik pisany nocą, t. 1 (1971–1981), Kraków 2011.

Herling-Grudziński G., Listy literackie, [w:] tegoż, Recenzje, szkice, rozprawy literackie. 1935–1946, zebrał. Z. Kudelski, oprac. W. Bolecki et al., t. 1, Kraków 2009, s. 315–318.

Herling-Grudziński G., Mickiewicz w Rzymie i w Moskwie. Ciekawe odkrycie literackie, [w:] tegoż, Recenzje, szkice, rozprawy literackie. 1935–1946, zebrał. Z. Kudelski, oprac. W. Bolecki i in., t. 1, Kraków 2009, s. 307–314.

Herling-Grudziński G., Mowa cieni, [w:] tegoż, Recenzje, szkice, rozprawy literackie. 1935–1946, zebrał. Z. Kudelski, oprac. W. Bolecki i in., t. 1, Kraków 2009, s. 289–291.

Herling-Grudziński G., Przezwyciężanie żeromszczyzny (O „Miliardach” Andrzeja Struga), [w:] tegoż, Recenzje, szkice, rozprawy literackie. 1935–1946, zebrał. Z. Kudelski, oprac. W. Bolecki i in., t. 1, Kraków 2009, s. 56–62.

Herling-Grudziński G., Wspomnienie o K. L. Konińskim, [w:] tegoż, Recenzje, szkice, rozprawy literackie. 1935–1946, zebrał. Z. Kudelski, oprac. W. Bolecki i in., t. 1, Kraków 2009, s. 488–497.

Herling-Grudziński G., „Z podniesioną jak zawsze głową”, [w:] tegoż, Recenzje, szkice, rozprawy literackie. 1947–1956, zebrał. Z. Kudelski, oprac. J. Bielska-Krawczyk i in., t. 2, Kraków 2010, s. 203–210.

Kleiner J., Zygmunt Krasiński. Studia, Warszawa 1998.

Kowalczykowa A., Poglądy filozoficzne Zygmunta Krasińskiego, [w:] Polska myśl filozoficzna i społeczna, red. A. Walicki, t. I, Warszawa 1973, s. 306–347.

Krasiński Z., Nie-Boska Komedia, [w:] tegoż, Dzieła literackie, wybrał, notami i uwagami opatrzył P. Hertz, t. 1, Warszawa 1973, s. 323–417.

Krukowska H., hasło: Indywidualizm, [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. J. Bachórza i A. Kowalczykowej, Wrocław 2009, s. 365–369.

Kudelski Z., Studia o Herlingu-Grudziński. Twórczość — recepcja — biografia, Lublin 1998.

Mencwel A., Przedwiośnie czy potop. Studium postaw polskich w XX wieku, Warszawa 1997.

Mickiewicz A., Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego, [w:] tegoż, Dzieła, t. 5, Proza artystyczna i pisma krytyczne, tom oprac. Z. Dokurno, Warszawa 1999, s. 9–62.

Olejnik T., O Polsce, Rosji, Europie i wolności. Zygmunt Krasiński w świadomości drugiej emigracji, [w:] Zygmunt Krasiński. Nowe spojrzenia, pod red. G. Halkiewicz-Sojak i B. Burdzieja, Toruń 2001, s. 521–536.

Pieróg S., Mesjanizm, [hasło w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. J. Bachórza i A. Kowalczykowej, Wrocław 2009, s. 536–540.

Pomian K., Herling-Grudziński — emigracja heroiczna, [w:] Herling-Grudziński i krytycy. Antologia tekstów, wybór i oprac. Z. Kudelski, Lublin 1997, s. 29–32.

Rzońca W., Norwid a romantyzm polski, Warszawa 2005.

Stefanowska Z., „Dziennik” Herlinga-Grudzińskiego, [w:] Herling-Grudziński i krytycy. Antologia tekstów, wybór i oprac. Z. Kudelski, Lublin 1997, s. 330–336.

Stefanowska Z., Historia i profecja. Studium o „Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego” Adama Mickiewicza, Warszawa 1962.

Święch J., Literatura polska w latach II wojny światowej, Warszawa 2010.

Waśko A., Prawda i parabola. O Gustawie Herlingu-Grudzińskim, [w:] Herling-Grudziński i krytycy. Antologia tekstów, wybór i oprac. Z. Kudelski, Lublin 1997, s. 94–109.
ISSN 2084-3550 (print)
ISSN 2391-7911 (online)

Partnerzy platformy czasopism