Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie w latach 1929–1939 we wspomnieniach Jana Wilczyńskiego

Przemysław Marcin Żukowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AE.2018-2019.010

Abstrakt


STEPHEN BATHORY UNIVERSITY IN VILNIUS IN THE YEARS 1929–1939 IN THE RECOLLECTIONS OF JAN WILCZYŃSKI

 

The article focuses on the history of Stephen Bathory University in Vilnius (SBU). First, it introduces Jan Zygmunt Wilczyński (1891–1970), who worked as a scientist at SBU in the years 1919–1939, and then at Nicolaus Copernicus University in Toruń in the years 1945–1951. The second part focuses on Jan Wilczyński’s recollections which refer mostly to the second decade of the history of SBU.


Słowa kluczowe


KEY WORDS: Jan Zygmunt Wilczyński, Saint Petersburg University, the Jagiellonian University in Kraków, Polish University College in Kiev, Stephen Bathory University in Vilnius, Nicolaus Copernicus University in Toruń, history of science, botany, zoology,

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła

Archiwum UMK w Toruniu, Teczka personalna J. Wilczyńskiego, sygn. K-1/335; Teczka personalna L. Kolankowskiego, sygn. K-8/102.

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, WF II 504, Teczka doktorska J. Wilczyńskiego, WF II 508 (Album Doctorum Philosophiae), WF II 121, Teczka habilitacyjna J. Wilczyńskiego, WF II 371 Katalog wydziałowy (dla dziekana) studentów, S II 244A, Katalog główny (dla kwestury) studentów; S II 516, Album Universitatis Jagellonicae Cracoviensis; S II 521, Liber promotionum Universitatis Jagellonicae.

Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Oddział Zbiorów Specjalnych, Dział Rękopisów, Rps 962II, R. Mienicki, „Wspomnienia”.

Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie, Kolekcja 107 B. Podoskiego.

Instytut Polski i Muzeum Generała Sikorskiego w Londynie, Kolekcja 214 W. Sukiennickiego, sygn. 2, Materiały do życiorysu, list do B. Sukiennickiego z 7 XII 1976; Kolekcja 435 H. Sukiennickiej, sygn. 1, Życiorys i wspomnienia.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas w Wilnie, f. 175, op. 1(I)A, spr. 101, Wydział Lekarski; f. 175, op. 1(I)Bb, spr. 63, Teczka personalna J. Wilczyńskiego; f. 175, op. 3(IX)B, spr. 181, 182, 184, Protokoły posiedzeń Rady Wydziału Lekarskiego; f. 175, op. 14, spr. 630, Teczka personalna J. Wilczyńskiego.

Opracowania

Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51–1917/18, t. 3: T–Ż, red. K. Stopka, [aut. M. Barcik i in.], Kraków 2015.

Flin P., Panko E., Stopnie naukowe w carskiej Rosji, „Prace Komisji Historii Nauki PAU” 2015, t. XIV.

Hübner P., Polityka naukowa w Polsce w latach 1944−1953. Geneza systemu, t. I, Wrocław–Warszawa–Kraków 1992.

Informator o archiwach z kresów północno-wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej w zasobie archiwów białoruskich i LCVA w Wilnie, oprac. J. J. Milewski, Białystok 1996.

Jan Z. Wilczyński, „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu” 1952, z. 1–4.

Jastrzębski J., Habilitacja w państwowym szkolnictwie akademickim II Rzeczypospolitej, „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki”, R. XIX, 2010, z. 1–2.

Kolankowski L., Pierwsze trzy lata istnienia UMK (1945−1948). Garść wspomnień pierwszego rektora z okresu organizacyjnego, oprac. S. Grochowina, w: Ludwik Kolankowski 1882-1956. W pięćdziesiąta rocznicę śmierci, red. W. Sieradzan, Toruń 2006.

Księga Pamiątkowa ku uczczeniu CCCL rocznicy założenia i X wskrzeszenia Uniwersytetu Wileńskiego, t. 1: Z dziejów dawnego Uniwersytetu; t. 2: Dziesięciolecie 1919–1929, Wilno 1929.

Lednicki W., Pamiętniki, t. 1, Toruń 2019.

Pamiętnik Wileński, wyd. 1: Londyn 1972, wyd. 2: Londyn–Łomianki 2010.

Perkowska U., Corpus Academicorum Facultatis Philosophiae Universitatis Iagellonicae 1850–1945, Kraków 2007.

Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1945–2004. Materiały do bio-grafii, red. S. Kalembka, Toruń 2006.

Przeniosło M., Stopnie, tytuły i stanowiska naukowe w II Rzeczypospolitej, „Res Historica” 2012, z. 33.

Róziewicz J., Zasztowt L., Polskie Kolegium Uniwersyteckie w Kijowie (1917–1919), „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, 1991, s. 93–123.

Rutkowski T. P., Nauki historyczne w Polsce 1944−1977. Zagadnienia polityczne i organizacyj-ne, Warszawa 2007.

Staniewicz W., Dwór Wersoka Wielka, Wilno 1926.

Supruniuk A., Supruniuk M. A., Tajemnicze początki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (Wilno i Lwów w Toruniu), Toruń 2017.

Ustawa z 13 VII 1920 r. o szkołach akademickich, DzURP 1920, nr 72, poz. 494.

Wilczyński Jan Zygmunt, [w:] Pro memoria, oprac. Z. Wajda, Pelplin 2009.

Wilczyński J., O dobrych zwyczajach akademickich i potrzebie ich chowania w Polsce, Wilno 1932.

Wojtczak K., O stopniach naukowych i veniam legendi w II Rzeczypospolitej (część I), „Studia Prawa Publicznego” 2014, nr 3.

Zbiór najważniejszych przepisów uniwersyteckich, oprac. K. W. Kumaniecki, Kraków 1913.

Żongołłowicz B., Dzienniki 1930–1936, oprac. D. Zamojska, Warszawa 2004.

Żukowski P. M., Słownik docentów Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w latach 1919–1939 (w przygotowaniu).
ISSN 2084-3550 (print)
ISSN 2391-7911 (online)

Partnerzy platformy czasopism