Jerzy Pietrkiewicz — Jan Bolesław Ożóg. Korespondencyjny dialog autentystów (1937–1988)

Rafał Moczkodan

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AE.2018-2019.004

Abstrakt


JERZY PIETRKIEWICZ AND JAN BOLESŁAW OŻÓG: AN EPISTOLARY DIALOGUE OF TWO ‘AUTHENTIC’ POETS (1937–1988)

 

The article explores the relationship between Jerzy Pietrkiewicz and Jan Bolesław Ożóg. It is based on the examination of a collection of letters kept at the Jagiellonian Library in Cracow and the Archives of Polish Emigration in Toruń. The two poets met before the Second World War as members of a literary group of ‘authentic’ poets. After the war Pietrkiewicz settled in England and Ożóg remained in Poland. Their friendship continued in the letters they exchanged. The article analyses the themes and problems which they discussed in their letters, in particular the promotion of ‘authentic’ poetry.

Słowa kluczowe


KEY WORDS: authentic poetry, 20th-century Polish poetry, correspondence

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamczyk K., Doświadczenia polsko-żydowskie w literaturze emigracyjnej (1939–1980), Kra-ków 2008.

Andres Z., Świadek codzienności — Jerzy Pietrkiewicz, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rze-szowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury” 2011, z. 70, s. 248–259.

Czernik S., Co i jak, „Okolica Poetów” 1936, nr 10, s. 2.

Czernik S., Fantazjotwórstwo poetyckie, „Okolica Poetów” 1935, nr 4/5, s. 2–5.

Czernik S., Okolica poetów. Wspomnienia i materiały, Poznań 1961.

Czernik S., Styl w liryce, „Okolica Poetów” 1935, nr 1, s. 3–6.

Jakitowicz M., Dopełnienie obrazu. Szkice o autentyzmie, Toruń 1993.

Jerzy Pietrkiewicz. Inna wersja emigracji, red. B. Czarnecka, J. Kryszak, Toruń 2000.

Koźniewski K., Historia co tydzień. Szkice o tygodnikach społeczno-kulturalnych, Warszawa 1976.

„Kronika i różne”, „Oficyna Poetów” 1970, nr 18, s. 48.

Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, t. 1, red. A. Hutnikiewicz, A. Lam, Warszawa 2000.

Łobodowski J., Kilka słów o autentyzmie, „Wiadomości” 1981, nr 1 (1814), s. 20.

Moskalowa A., Autentyzm w polskiej poezji międzywojennej, Warszawa 1979.

Okolica poetów. Antologia poezji autentystów, oprac. A. Biskupski, Łódź 1978.

Okoliczanie. Antologia poezji polskiego autentyzmu, oprac. J. B. Ożóg, Warszawa 1984.

Ożóg J. B., Autentyzm, czy co innego?, „Oficyna Poetów” 1970, nr 17, s. 4.

Ożóg J. B., Chustka. Opowiadania, Warszawa 1959.

Ożóg J. B., Dzikie jabłka, Warszawa 1964.

Ożóg J. B., Jak świętych obcowanie. Wspomnienia literackie, Warszawa 1978.

Ożóg J. B., Kartki z dziką różą, Warszawa 1987.

Ożóg J. B., Mój autentyzm, Kraków 1975.

Ożóg J. B., Na mojej drodze. Wspomnienia, Kraków 1971.

Ożóg J. B., Popiół mirtowy i inne opowiadania, Warszawa 1963.

Ożóg J. B., Ucieczka, Lublin 1965.

Ożóg J. B., W dzień, gdy noc, Kraków 1963.

Ożóg J. B., Wierność sobie i ziemi. Szkice o autentyzmie, Kraków 1980.

Ożóg J. B., Wiersze wybrane, Warszawa 1957.

Ożóg J. B., Z manowców na prostą drogę, Łódź 1983.

Ożóg J. B., Zielony wiatr, Kraków 1958.

Peterekiewicz J., The other side of silence. The poet at the limits of language, London 1970.

Pietrkiewicz J., Dla pokrzepienia mózgów. Szkice literackie z lat 1940–1948. Nowoczesność w tradycji. Essay o poezji. Trust the trees, oprac. B. Czarnecka, Toruń 2002.

Pietrkiewicz J., Druga strona milczenia. Poeta u krańców mowy, przeł. J. Jackowicz, Warszawa 2002.

Pietrkiewicz J., Gdy opadają łuski ciała, przeł. A. Moskalowa, Warszawa 1986.

Pietrkiewicz J., Kula magiczna, Warszawa 1980.

Pietrkiewicz J., List o S[tanisławie] Czerniku, „Kultura” 1970, nr 3 (270), s. 134–135.

Pietrkiewicz J., Listy do redaktorów „Wiadomości”, oprac. i wstęp R. Moczkodan, Toruń 2017.

Pietrkiewicz J., Literatura polska w perspektywie europejskiej. Studia i rozprawy, przeł. A. Olszewska-Marcinkiewicz, I. Sieradzki, oprac. J. Starnawski, Warszawa 1986.

Pietrkiewicz J., Na szali Losu. Autobiografia, przeł. A. Skarbińska-Zielińska, Warszawa 2016.

Pietrkiewicz J., Po chłopsku. Powieść, t. 1–2, Londyn 1941.

Pietrkiewicz J., Poezja ułatwiona. K. Wierzyńskiemu w odpowiedzi, „Myśl Polska” 1943, nr 58.

Pietrkiewicz J., Poezje wybrane, posł. A. Moskalowa, Warszawa 1986.

Pietrkiewicz J., Pogrzeb Europy. Liryki. Poematy. Essay o poezji, Londyn 1946.

Pietrkiewicz J., Prowincja. Poemat, Warszawa 1936.

Pietrkiewicz J., Ultraista Borges z Argentyny, „Myśl Polska” 1948, nr 122.

Pietrkiewicz J., Umarli nie są bezbronni. Opowiadania z życia pod okupacją niemiecką, Glasgow 1943.

Pietrkiewicz J., Wiersze i poematy, Warszawa 1938.

Szarek M., Wiersze i proza, oprac. J. B. Ożóg, Warszawa 1956.

Taborski B., Poeta u krańców języka, „Oficyna Poetów” 1970, nr 17, s. 18–20.

Zygma Z., Strofy do czytania, „Wiadomości” 1958, nr 25 (638), s. 10.








ISSN 2084-3550 (print)
ISSN 2391-7911 (online)

Partnerzy platformy czasopism