Tradycja i melancholia o „Zdobyczy i wierności” Jerzego Pietrkiewicza

Radosław Sioma

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AE.2018-2019.002

Abstrakt


TRADITION AND MELANCHOLY: ON LOOT AND LOYALTY BY JERZY

PIETRKIEWICZ

 

The article offers an analysis of Jerzy Pietrkiewicz’s novel Loot and Loyalty, primarily from historical and geopoetic perspectives. It demonstrates how Pietrkiewicz uses the historical setting to represent the plight of an immigrant and their double alienation. In the context of the works by Henryk Sienkiewicz and by Witold Gombrowicz, alienation is not so much rooted in history itself as in the most popular Polish narratives on this topic, namely the ones created by Sienkiewicz and Gombrowicz themselves.


Słowa kluczowe


KEY WORDS: Jerzy Pietrkiewicz, immigrant literature, historical novel, tradition, alienation, ‘matyczyzna’

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dehnel J., Posłowie tłumacza, [w:] Pietrkiewicz J., Zdobycz i wierność, przeł. J. Dehnel, War-szawa 2018, s. 237–247.

Moczkodan R., Opowieść snuta z pamięci, [wstęp do:] J. Pietrkiewicz, Na szali Losu¸ przeł. A. Skarbińska-Zielińska, Warszawa 2016, s. 12.

Morrow M., Harris C., Traficante F., Hume, Tobias, [w:] Grove Music Online, ed. D. Root, Oxford Music Online, Oxford University Press [dostęp: 30 grudnia 2019].

Nycz R., Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Wrocław 1997.

Pietrkiewicz J., Listy do redaktorów „Wiadomości”, oprac. i wstęp R. Moczkodan, Toruń 2017.

Pietrkiewicz J., Zdobycz i wierność, przeł. J. Dehnel, Warszawa 2018.

Rybicka E., Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literac-kich, Kraków 2014.

Squire W. B., Hume, Tobias, [w:] Dictionary of National Biography, London: Smith, Elder & Co. 1885–1900, Volume 28, wersja on-line (dostęp: 31 grudnia 2019).

Zatorska M., Wiek dwudziesty w siedemnastowiecznym kostiumie, „Fraza” 2019, nr 2, s. 322–325.
ISSN 2084-3550 (print)
ISSN 2391-7911 (online)

Partnerzy platformy czasopism