Współdziałanie służb, inspekcji i straży na szczeblu powiatu w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń

Marian Żuber, Anna Dziadkiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2018.005

Abstrakt


The article discusses problems of emergency threats and the function of the services, inspectorates and guards in the district during this kind of situations. Tasks which legislator imposed in the crisis situations on the most important authorities of the district – district head, administration and district council were presented. Special attention was drawn to cooperation and the way it is organized in the district among subjects involved in prevention and elimination of results of the crisis situations.


Słowa kluczowe


system bezpieczeństwa państwa; nadzwyczajne zagrożenia; zarządzanie kryzysowe; współdziałanie w powiecie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Griffin, R.W. (2012). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gwardyński, R., Gibas, L. (2012). Przygotowanie społeczności lokalnych do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa. W: Z. Grzywna (red.), Bezpieczeństwo – ujęcie kompleksowe. Katowice: Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych.

Gwardyński, R., Kaczmarczyk, B. (2016). Badania zarządzania kryzysowego – stan obecny i perspektywy. W: J. Prońko, B. Wiśniewski (red.), Zarządzanie instytucjami publicznymi i prywatnymi w kontekście niepewności zagrożeń, kryzysów i ryzyka. Szczytno: Dział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji.

Gwardyński, R., Kaczmarczyk, B. (2016). Zachowania służb porządkowych w sytuacjach kryzysowych. W: B. Wiśniewski, A. Prędecka, J. Bryk, A. Szela (red.), Bezpieczeństwo uczestników zgromadzeń religijnych. Warszawa: Szkoła Główna Służby Pożarniczej.

Współdziałanie. (2017) Pobrane z: https://sjp.pwn.pl/slowniki/wsp%C3%B3%C5%82dzia%C5%82anie.html.

Kieżun, W. (1998). Sprawne zarządzanie organizacją. Warszawa: Wydawnictwo SGH.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, Nr 78 poz. 483, z późn. zm.

Kotarbiński, T. (1972). Abecadło praktyczności. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Kotarbiński, T. (1986). Drogi dociekań własnych: fragmenty filozoficzne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Krasnodębski, G., Sulęta, R. (2017). Teoretyczne aspekty zarządzania kryzysowego. W: Zarządzanie kryzysowe w Polsce i w państwach sąsiednich. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki.

Nowak, E. (red.). (2007). Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.

Pszczołowski, T. (1978). Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo.

Serafin, T., Parszowski, S. (2011). Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa. Warszawa: Difin.

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. (2014). Warszawa: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Ścibiorek, Z., Wiśniewski, B., Kuc, R.B., Dawidczyk, A. (2015). Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcznik akademicki. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. 1998, Nr 91 poz. 578 z późn. zm.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz.U. 2017, poz. 209 z późn. zm.

Wiśniewski, B. (2008). Podstawowe problemy współpracy administracji publicznej. W: A. Osierda, B. Wiśniewski (red.), Współpraca służb porządku publicznego z administracją rządową i samorządową. Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji.

Wiśniewski, B. (2013). System bezpieczeństwa państwa. Konteksty teoretyczne i praktyczne. Szczytno: Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji.

Zdyb, M., Stelmasiak, J., Sikora, K. (2015). System bezpieczeństwa i porządku publicznego. Organy i inne podmioty administracji. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer Business.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism