Z dziejów wydania pomnikowego "Dzieł wszystkich" Jana Kochanowskiego (Warszawa 1884–1897)

Marta M. Kacprzak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2020.0004

Abstrakt


W 1884 roku podczas jubileuszu 300-lecia śmierci Jana Kochanowskiego zainicjowano w Warszawie tzw. wydanie pomnikowe jego Dzieł wszystkich. Edycja, nowatorska i nowoczesna, stała się kamieniem milowym w ewolucji polskiego edytorstwa naukowego, współgrając z postulatami metodologicznymi edytorstwa, przedstawionymi na I Zjeździe Historyczno-Literackim im. Jana Kochanowskiego w 1884 roku w Krakowie. Choć nie w pełni zgodna z dzisiejszymi wymogami, na tle praktyki edytorstwa w XIX wieku stanowi duże osiągnięcie zespołu filologów i historyków w zakresie wyboru podstawy tekstowej, prezentacji tekstu, aparatu krytycznego, komentarza edytorskiego, układu typograficznego, faksymile rękopisu. To osiągnięcie związane m.in. z dawnym środowiskiem Szkoły Głównej Warszawskiej. Artykuł omawia założenia ideowe i warsztatowe oraz szczegóły realizacji edycji.


Słowa kluczowe


edytorstwo – historia (XIX wiek); historia książki (XIX wiek); literatura staropolska – recepcja (XIX wiek); Jan Kochanowski

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kochanowski J., 1884, Dzieła wszystkie. Wydanie pomnikowe, t. 1–4, cz. 1, Warszawa.

Arct Z., 1983,Wybitni Polacy w służbie książki, Warszawa.

Bąbiak G. P., 2016, Józef Przyborowski 1823–1896. Kustosz książki polskiej, w: Portrety uczonych. Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego 1816–1915, Warszawa.

Brückner A., 1898, Ocena dzieła Romana Plenkiewicza „Jan Kochanowski, jego ród, żywot i dzieła”, Warszawa.

Brückner A., 1889, Recenzje i Sprawozdania, „Kwartalnik Historyczny. Organ Towarzystwa Historycznego”, z. 4.

Brzostowski A. B., 1882, Józef Przyborowski, „Wiadomości Bibliograficzne Warszawskie”, nr 5.

Brzozowski S., 1987, Zabór rosyjski – Królestwo Polskie. Szkoła Główna Warszawska, w: Historia nauki polskiej, t. 4: 1863–1918, red. Z. Skubała-Tokarska, Kraków.

Chlebowski B., 1912, Czym zasłużyła się społeczeństwu polskiemu Szkoła Główna? Z powodu pięćdziesięciolecia jej otwarcia w r. 1862, „Wychowanie w Domu i Szkole”, t. 2.

Chlebowski B., 1912, Znaczenie Szkoły Głównej Warszawskiej w dziejach umysłowości i nauki polskiej. Odczyt wygłoszony na publicznym posiedzeniu Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w dniu 25 listopada 1912 roku, Warszawa.

Edytorstwo, w: Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, 1984, t. 1, Warszawa.

Estreicher K., 2000, Bibliografia polska XIX stulecia, wyd. 2, t. 17, Kraków.

Fidelus M., 1971, O wydawnictwach staropolskich tekstów literackich przed rokiem 1918, „Ruch Literacki”, z. 1.

Fita S., 1980, Pokolenie Szkoły Głównej, Warszawa.

Fredro-Boniecka M., 1930, Podobizny Jana Kochanowskiego w krakowskich zbiorach graficznych, „Silva Rerum”, t. 5.

Frybes S., 1989, Jan Kochanowski w życiu literackim drugiej połowy XIX wieku, w: Jan Kochanowski 1584–1984. Epoka – Twórczość – Recepcja, t. 2, Lublin.

Głombiowska Z., 1986, Józef Przyborowski jako badacz i wydawca dzieł Jana Kochanowskiego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria”, nr 16.

Goliński Z., 1994, Edytorstwo, w: Słownik literatury polskiej XIX wieku, Wrocław.

Horodyski B., 1951, Zarys dziejów Biblioteki Ordynacji Zamojskiej, w: Studia nad książką poświęcone pamięci Kazimierza Piekarskiego, Wrocław.

Hulewicz J., 1962, Rola Szkoły Głównej w Warszawie w życiu kulturalnym społeczeństwa polskiego w drugiej połowie XIX wieku (w setną rocznicę powstania), „Przegląd Historyczno-Oświatowy”.

Kacprzak M. M., 2017, Dziewiętnastowieczne edycje „Flisu” Sebastiana Fabiana Klonowica, „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie”, nr 1 (11): Podróżopisarstwo a problemy edytorskie, red. M. Kowalska.

Kacprzak M. M., 2015, Jan z Czarnolasu jako bohater literacki w poezji polskiej XIX w. Z dziejów recepcji spuścizny Kochanowskiego i kultury staropolskiej w wieku XIX, w: Wiązanie sobótkowe. Studia o Kochanowskim, red. E. Lasocińska, W. Pawlak, Warszawa.

Kacprzak M. M., 2018, Między nauką a biblioteką? Profesor Józef Przyborowski, bibliotekarz Biblioteki Ordynacji Zamojskiej, i jego publikacje o dawnej literaturze i książce, „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo”, nr 8 (11), cz. 2: Biblioteki.

Kieniewicz S., 1981, Akademia Medyko-Chirurgiczna i Szkoła Główna (1857–1868), w: Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1807–1915, Warszawa.

Kieniewicz S., 1963, Na stulecie Szkoły Głównej, „Roczniki Uniwersytetu Warszawskiego”, z. 4.

K[orotyński] L. S., 1896, Śp. Józef Przyborowski, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 21.

K[ostrzębski] W., 1896, Wspomnienie pośmiertne o św. p. Józefie Przyborowskim b. profesorze i bibliotekarzu b. Szkoły Głównej, Kraków.

Kowalczuk U., 2010, 1884 – jubileuszowa „renowacja” Kochanowskiego, w: Upominki od narodu. Jubileusze, rocznice, obchody pisarzy, red. T. Budrewicz, P. Bukowski, R. Stachura-Lupa, Żarnowiec.

Księga pamiątkowa zjazdu b. wychowańców b. Szkoły Głównej Warszawskiej w 40. rocznicę jej założenia, 1905, Warszawa.

Księga pamiątkowa zjazdu b. wychowańców b. Szkoły Głównej Warszawskiej w 50. rocznicę jej założenia, 1914, Warszawa.

Libera Z., 1985, Dziedzictwo poezji Jana Kochanowskiego w literaturze późniejszej, w: Jan Kochanowski i kultura odrodzenia, red. Z. Libera, M. Żurowski, Warszawa.

Magnuszewski W., 1985, Jan i Piotr Kochanowscy w świetle nieznanego konterfektu, w: Jan Kochanowski. Twórczość i recepcja, t. 1, red. Z. J. Nowak, Katowice.

Makowiecki A. Z., 1989, Młoda Polska wobec tradycji czarnoleskiej, w: Jan Kochanowski 1584–1984. Epoka – Twórczość – Recepcja, t. 2, Lublin.

Maślińska-Nowakowa Z., 1985, Jan Kochanowski w malarstwie i w rzeźbie, w: Jan Kochanowski. Twórczość i recepcja, t. 1, red. Z. J. Nowak, Katowice.

Miziołek J., 2005, Szkoła Główna i jej legenda, w: idem, Uniwersytet Warszawski. Dzieje i tradycja, Warszawa.

Niewolak-Krzywda A., 1987, W kręgu rzeczy czarnoleskiej, Rzeszów.

Nowak Z. J., 1985, Jan Kochanowski w sądach Kazimierza Brodzińskiego, w: Jan Kochanowski. Twórczość i recepcja, t. 1, red. Z. J. Nowak, Katowice.

Ossowska I., 1981, Pokolenie Szkoły Głównej, w: Inteligencja polska XIX i XX wieku. Studia, t. 2, red. R. Czepulis-Rastenis, Warszawa.

Pamiętnik zjazdu historyczno-literackiego imienia Jana Kochanowskiego, 1886, Kraków, „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce”, t. 5.

Pigoń S., 1951, Jan Kochanowski w aureoli wieszcza, w: idem, Studia literackie, Kraków.

Pigoń S., 1951, Jan Kochanowski w sądach romantyków, w: idem, Studia literackie, Kraków.

Plenkiewicz R., 1878, Jan Kochanowski podług najnowszych opracowań, „Ateneum”, t. 4.

Poźniak P., 1996, Dzieje i zawartość polskich kancjonałów składanych, „Muzyka”, nr 3, nr 20–23.

Rej M., 1881–1888, Wizerunk własny żywota człowieka poczciwego podług edycji z r. 1560, wyd. S. Ptaszycki, St.-Petersburg–Warszawa.

Skręt R., 1986, Przyborowski Józef Tomasz, w: Polski słownik biograficzny, t. 29, Kraków–Wrocław.

Słownik pracowników książki polskiej, 1972, wyd. I. Treichel, Warszawa–Łódź.

Sowiński J., 2009, Między oryginałem, kopią a falsyfikatem. Polskie edycje faksymilowe, Kraków.

Sowiński J., 2006, Rola Zjazdu im. Jana Kochanowskiego w Krakowie w 1884 r. w ukształtowaniu zasad edytorstwa faksymilowego w Polsce, w: Kraków – Lwów. Książki – czasopisma – biblioteki, t. 8, red. H. Kosętka, Kraków.

Starnawski J., 1989, Refleksje rocznicowe. 1884–1930–1980/1984, w: Jan Kochanowski 1584–1984. Epoka – Twórczość – Recepcja, t. 2, red. J. Pelc, P. Buchwald-Pelcowa, B. Otwinowska, Lublin.

Sudolski Z., 1989, Romantyczne meandry recepcji Kochanowskiego, w: Jan Kochanowski 1584–1984. Epoka – Twórczość – Recepcja, t. 2, Lublin.

Szkoła Główna. Kręgi wpływów, 2017, red. U. Kowalczuk, Ł. Książyk, Warszawa.

Szkoła Główna – kręgi wpływów 2, 2019, red. U. Kowalczuk, Ł. Książyk, Warszawa.

Szkoła Główna Warszawska (1862–1869), t. 1: Wydział Filologiczno-Historyczny, 1900, wyd. B. Chlebowski et al., Kraków.

Szwarc A., 2016, Akademia Medyko-Chirurgiczna i Szkoła Główna, 1857–1869, w: Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1816–1915, red. T. Kizwalter, Warszawa.

Walecki W., 1979, Jan Kochanowski w literaturze i kulturze polskiej doby Oświecenia, Wrocław.

Walecki W., 1973, O podobiznach Jana Kochanowskiego z przełomu XVIII i XIX wieku (na marginesie badań nad tradycją czarnoleską w literaturze Oświecenia), „Prace Historycznoliterackie”, z. 27.

Zaremba J., 1985, Jan Kochanowski w wykładach paryskich Adama Mickiewicza, w: Jan Kochanowski. Twórczość i recepcja, t. 1, red. Z. J. Nowak, Katowice.

Zbiór pamiętników do dziejów polskich, 1858, t. 1, wyd. W. S. de Broel-Plater, Warszawa.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism