Czy edytora przeraża codzienność? Niewydane listy Orzeszkowej do najbliższych przyjaciół

Iwona Wiśniewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2019.0014

Abstrakt


Artykuł usiłuje odpowiedzieć na pytanie, dlaczego zbiór korespondencji prywatnej Elizy Orzeszkowej, listy do jej najbliższych przyjaciół, Marii i Maksymiliana Obrębskich, z lat 1880–1909, nie został włączony do serii Listów zebranych pisarki (dziewięć tomów w opracowaniu Edmunda Jankowskiego wydanych w latach 1954–1981) i stawia tezę, że przyczyn tej decyzji można upatrywać w kilku obszarach: 1) w tradycji edytorskiej, czyli odmiennym niż obecnie sposobie wartościowania korespondencji intymnej w zbiorowych wydaniach listów pisarzy; 2) w trudnościach przygotowania przypisów i komentarzy do tekstów dotyczących wyłącznie spraw powszednich; 3) w braku klucza do kulturowego czytania i rozumienia prywatności oraz intymności.


Słowa kluczowe


Eliza Orzeszkowa; Maria i Maksymilian Obrębscy; Edmund Jankowski; korespondencja; epistolografia; intymistyka; edytorstwo naukowe; biografistyka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura podmiotowa

Konopnicka M., 1971–1973, 1975, Korespondencja, t. 1, 3, 4, komitet redakcyjny pod przewodnictwem K. Górskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków; t. 2, komitet redakcyjny pod przewodnictwem K. Górskiego, listy opracował E. Jankowski, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.

Konopnicka M., 2005, Listy do Ignacego Wasiłowskiego, opracował, wstępem i przypisami opatrzył J. Nowak, Warszawa.

Konopnicka M., 2010, Listy do synów i córek, opracowała, wstępem i przypisami opatrzyła L. Magnone, Warszawa.

Listy Gabrieli Zapolskiej, 1970, t. 1–2, zebrała Stefania Linowska, Warszawa.

Listy Ireny Solskiej, 1984, wybór i opracowanie L. Kuchtówna, Warszawa.

Orzeszkowa E., 1954–1956, 1958, 1961, 1967, 1971, 1976, 1981, Listy zebrane, t. 1–3, pod redakcją J. Baculewskiego, do druku przygotował i komentarzem opatrzył E. Jankowski, Wrocław; Listy zebrane, t. 4–9, do druku przygotował i komentarzem opatrzył E. Jankowski, Wrocław.

Orzeszkowa E., Listy do Marii i Maksymiliana Obrębskich, autografy przechowywane w: Litewskim Państwowym Archiwum Historycznym (Lietuvus valstybės istorijos archyvas), Fond 1135, aprašas 15, nry 1, 1a, 3, 6, 9 oraz w: Bibliotece Jagiellońskiej, Dział Rękopisów, sygn. 9781 III.

Literatura przedmiotu

Głębicka E., 2017, „Przypisywanie” Dąbrowskiej. O różnicach w komentowaniu tekstów na przykładzie edycji krytycznej „Nocy i dni” oraz korespondencji osobistej pisarki, „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie”, nr 2 (12): Filozofia przypisów, pod red. M. Bizior-Dombrowskiej i B. Kuczkowskiego.

Historia życia prywatnego, t. 4: Od rewolucji francuskiej do I wojny światowej, 1999, pod red. M. Perrot, opracowali A. Corbin, R.-H. Guerrand, C. Hall, L. Hunt, A. Martin-Fugier, M. Perrot, przekład z języka francuskiego A. Paderewska-Gryza, B. Panek, W. Gilewski, redakcja naukowa przekładu tomu czwartego M. Czapliński, Wrocław–Warszawa–Kraków.

Jankowski E., 1980, Eliza Orzeszkowa, Warszawa.

Jovivic J., 2010, L’intime epistolaire (1850–1900) : genre et pratique culturelle, Cambridge.

Słownik rodzajów i gatunków literackich, 2012, pod red. G. Gazdy, Warszawa.

Wiśniewska I., 2014, Kalendarium życia i twórczości Elizy Orzeszkowej, t. 1–2, Warszawa.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism