Antoni Edward Odyniec jako wydawca listów Stefana Garczyńskiego

Monika Myszor-Ciecieląg

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2012.004

Abstrakt


Antoni Edward Odyniec (1804–1885) – publicysta, tłumacz i poeta, w literaturze mniej znany jest jako wydawca listów. Trwająca przez blisko pięćdziesiąt lat działalność zawodowa Odyńca, a także jego rozliczne kontakty ze środowiskami literackimi Wilna, Warszawy, Krakowa, zaowocowały pokaźnym zbiorem korespondencji, z którego pod koniec lat siedemdziesiątych XIX wieku zaczął publikować wybrane listy. Wiele z nich, między innymi Juliusza Słowackiego, Wincentego Pola czy Ignacego Domejki, wydano w „Kronice Rodzinnej” i „Tygodniku Ilustrowanym”. We Wspomnieniach z przeszłości opowiadanych Deotymie (1884) poeta opublikował listy Stefana Garczyńskiego (1805–1833). Przygotowanie edycji korespondencji Garczyńskiego do Odyńca z lat 1831–1833 na podstawie dotąd nieznanych autografów skłoniło do powtórnego przyjrzenia się wydanym listom. Artykuł jest próbą analizy postępowania Odyńca jako wydawcy przy pracy nad opracowaniem własnej korespondencji,  prezentacją różnego typu zmian wprowadzonych do tekstu oraz omówieniem ingerencji edytora w pierwodruk listów.

Słowa kluczowe


Antoni Edward Odyniec; listy Stefana Garczyńskiego; dziewiętnastowieczne edytorstwo; dziewiętnastowieczne rękopisy; Kronika Rodzinna; Tygodnik Ilustrowany; Wspomnienia z przeszłości opowiadanych Deotymie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Jan III Sobieski, 1970, Listy do Marysieńki, oprac. L. Kukulski, Warszawa.

Januszkiewicz Adolf (1803–1859), w: Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. 7, Warszawa 1968, s. 487–488.

Klaczko J., 2005, Korespondencja Mickiewicza, w: idem, Rozprawy i szkice, oprac. I. Węgrzyn, Kraków, s. 243–253.

Korespondencja Antoniego Edwarda Odyńca i Aleksandry Borkowskiej, Archiwum Zamku Królewskiego w Warszawie, tymczasowa sygn. D III/1/2–10.

Kulczycka-Saloni J., 1970, Życie literackie Warszawy w latach 1864–1892, Warszawa.

List Stefana Garczyńskiego z Lubostronia (25 października 1831 roku), sygn. Rkps BJ 7819 IV, Biblioteka Jagiellońska, Dział Rękopisów.

Loth R. (red.), 2002, Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny, t. 3, Warszawa.

Loth R., 2006, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa.

Myszor-Ciecieląg M., 2009, Nieznane listy Stefana Garczyńskiego do Antoniego Edwarda Odyńca, „Colloquia Litteraria”, nr 2, s. 79–108.

Nesteruk M., 1996, Antoni Edward Odyniec – obrońca romantyzmu w Warszawie, w: Romantycy i Warszawa, red. S. Makowski, Warszawa.

Odyniec Antoni Edward (1804–1885), w: Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. 8, Warszawa 1969, s. 517–528.

Odyniec A. E., 1879, Wspomnienia z przeszłości. Opowiadania Deotymie, „Kronika Rodzinna”, nr 15–1883, nr 6 (z przerwami).

Odyniec A. E., 1884, Wspomnienia z przeszłości opowiadane Deotymie, Warszawa.

Prussak M., 1998, Warianty literackie zachowane w archiwach cenzury rosyjskiej, w: Autor, tekst, cenzura. Prace na Kongres Slawistów w Krakowie w roku 1998, red. J. Pelc, M. Prejs, Warszawa.

Skręt R., 1978, Odyniec Antoni Edward (1804–1885), w: Polski słownik biograficzny, t. 23, Kraków, s. 571–576.

Sudolski Z., 1998, O cenzurze z perspektywy doświadczeń edytora literatury romantyzmu, w: Autor, tekst, cenzura. Prace na Kongres Slawistów w Krakowie w roku 1998, red. J. Pelc, M. Prejs, Warszawa.

Szyndler B., 1993, Dzieje cenzury w Polsce do 1918 roku, Kraków.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism