Świadectwa pamięci o ludziach kultury w Kronice "Nowej Książki" (1934-1939)

Anna Małgorzata Kamińska, Agnieszka Gołda

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2020.008

Abstrakt


Jednym z przykładów czasopism fachowych okresu dwudziestolecia międzywojennego jest „Nowa Książka. 10 zeszytów rocznie poświęconych krytyce literackiej i naukowej oraz bibliografii”. Periodyk ukazywał się w latach 1934–1939 w Wydawnictwie Księgarni Trzaski, Everta i Michalskiego w Warszawie, pod redakcją filologa, krytyka literackiego i publicysty, Stanisława Lama. Na strukturę magazynu złożyły się artykuły naukowe, działy sprawozdawcze i rejestracyjne, a także Kronika, obejmująca drobne wzmianki na temat życia kulturalnego lat 30. XX w. Na podstawie krytycznej analizy treści tej sekcji ukazano sposoby upamiętniania ludzi polskiej kultury – literatów, badaczy literatury, tłumaczy, osób związanych ze sztuką oraz jej mecenasów.W Kronice najczęściej informowano o publikacjach poświęconych wybitnym osobowościom, o badaniach prowadzonych nad ich życiem i dokonaniami, nieco rzadziej o różnych formach promocji osiągnięć ludzi kultury, a sporadycznie o ich spuściźnie. Dział zawierał również nekrologi.

Słowa kluczowe


"Nowa Książka. 10 zeszytów rocznie poświęconych krytyce literackiej i naukowej oraz bibliografii"; ludzie kultury; analiza zawartości czasopisma

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czasopismo bibliograficzne, [w:] Podręczny słownik bibliotekarza, oprac. Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, przy współpr. Hanny Tadeusiewicz, Warszawa 2011, s. 57.

Czasopismo literackie, [w:] Podręczny słownik bibliotekarza, oprac. Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, przy współpr. Hanny Tadeusiewicz, Warszawa 2011, s. 57.

Czasopismo recenzyjne, [w:] Podręczny słownik bibliotekarza, oprac. Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, przy współpr. Hanny Tadeusiewicz, Warszawa 2011, s. 58.

Danilewiczowa Maria, Przypomnienie Stanisława Lama, "Wiadomości. Tygodnik", 1965, R. 20, nr 21 (999), s. 4.

Gruca Anna, Rola polskiej książki i jej instytucji w utrzymaniu więzi międzyzaborowych w drugiej połowie XIX w., "Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi" [onlie] 2019, t. 13, s. 177-195 [dostęp 1.04.2020]. Dostępny w World Wide Web: DOI: 10.33077uw.25448730.zbkh.2019.163.

Jarkowski Stanisław, Czasopiśmiennictwo bibliograficzne polskie a rejestracja polskiej produkcji wydawniczej, Warszawa 1916.

Korpała Józef, Dzieje bibliografii w Polsce, Warszawa 1969.

Lam Stanisław, [w:] Encyklopedia wiedzy o książce, red. nacz. Aleksander Birkenmajer, Bronisław Kocowski, Jan Trzynadlowski, Wrocław, Warszawa, Kraków 1971, ł. 1364-1365.

Matczuk Alicja, Prace nad zorganizowaniem urzędowej bieżącej bibliografii narodowej w Polsce w okresie międzywojennym (1918–1928), „Folia Bibliologica” 1986-1987, R. 36-37, s. 112-125.

"Nowa Książka. 10 zeszytów rocznie poświęconych krytyce literackiej i naukowej oraz bibliografii" 1934-1939, R. 1-6.

Pieczonka Marek, "Księgarnia Wydawnicza Trzaska, Evert, Michalski". Działalność wydawnicza, Kraków 1993.

Piusińska Wanda, Polskie czasopisma bibliograficzne w latach 1901-1927, "Przegląd Biblioteczny" 1963, R. 31, z. 2, s. 92-101.

S.D., Wa.P. [Dziki Sylwester, Pisarek Walery], Czasopisma fachowe, [w:] Encyklopedia książki, t. 1, Eseje - A-J, pod red. Anny Żbikowskiej-Migoń i Marty Skalskiej-Zlat, Wrocław 2017, s. 434-435.

S.Dz. [Dziki Sylwester]: Czasopisma treści specjalnej, [w:] Encyklopedia wiedzy o prasie, pod red. Juliana Maślanki, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1976, s. 56.

Żołędowska-Król Beata, Rozwój myśli księgoznawczej i bibliotekoznawczej w świetle czasopism naukowych i fachowych wydawanych na ternach ziem polskich (1901-1939), Katowice 2019.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism