Świadectwa pamięci o ludziach kultury w Kronice "Nowej Książki" (1934-1939)

Anna Małgorzata Kamińska, Agnieszka Gołda

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2020.008

Abstrakt


Jednym z przykładów czasopism fachowych okresu dwudziestolecia międzywojennego jest „Nowa Książka. 10 zeszytów rocznie poświęconych krytyce literackiej i naukowej oraz bibliografii”. Periodyk ukazywał się w latach 1934–1939 w Wydawnictwie Księgarni Trzaski, Everta i Michalskiego w Warszawie, pod redakcją filologa, krytyka literackiego i publicysty, Stanisława Lama. Na strukturę magazynu złożyły się artykuły naukowe, działy sprawozdawcze i rejestracyjne, a także Kronika, obejmująca drobne wzmianki na temat życia kulturalnego lat 30. XX w. Na podstawie krytycznej analizy treści tej sekcji ukazano sposoby upamiętniania ludzi polskiej kultury – literatów, badaczy literatury, tłumaczy, osób związanych ze sztuką oraz jej mecenasów.W Kronice najczęściej informowano o publikacjach poświęconych wybitnym osobowościom, o badaniach prowadzonych nad ich życiem i dokonaniami, nieco rzadziej o różnych formach promocji osiągnięć ludzi kultury, a sporadycznie o ich spuściźnie. Dział zawierał również nekrologi.

Słowa kluczowe


"Nowa Książka. 10 zeszytów rocznie poświęconych krytyce literackiej i naukowej oraz bibliografii"; ludzie kultury; analiza zawartości czasopisma

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Danilewiczowa Maria, Przypomnienie Stanisława Lama, "Wiadomości. Tygodnik", 1965, R. 20, nr 21 (999), s. 4.

Gruca Anna, Rola polskiej książki i jej instytucji w utrzymaniu więzi międzyzaborowych w drugiej połowie XIX w., „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2019, t. 13, s. 177-195.

Jarkowski Stanisław, Czasopiśmiennictwo bibliograficzne polskie a rejestracja polskiej produkcji wydawniczej, Warszawa 1916.

Korpała Józef, Dzieje bibliografii w Polsce, Warszawa 1969.

Lam Stanisław, [w:] Encyklopedia wiedzy o książce, red. nacz. Aleksander Birkenmajer, Bronisław Kocowski, Jan Trzynadlowski, Wrocław, Warszawa, Kraków 1971, ł. 1364-1365.

Matczuk Alicja, Prace nad zorganizowaniem urzędowej bieżącej bibliografii narodowej w Polsce w okresie międzywojennym (1918–1928), „Folia Bibliologica” 1986-1987, R. 36-37, s. 112-125.

"Nowa Książka. 10 zeszytów rocznie poświęconych krytyce literackiej i naukowej oraz bibliografii" 1934-1939, R. 1-6.

Pieczonka Marek, "Księgarnia Wydawnicza Trzaska, Evert, Michalski". Działalność wydawnicza, Kraków 1993.

Piusińska Wanda, Polskie czasopisma bibliograficzne w latach 1901-1927, "Przegląd Biblioteczny" 1963, R. 31, z. 2, s. 92-101.

S.D., Wa.P. [Dziki Sylwester, Pisarek Walery], Czasopisma fachowe, [w:] Encyklopedia książki, t. 1, Eseje - A-J, pod red. Anny Żbikowskiej-Migoń i Marty Skalskiej-Zlat, Wrocław 2017, s. 434-435.

S.Dz. [Dziki Sylwester]: Czasopisma treści specjalnej, [w:] Encyklopedia wiedzy o prasie, pod red. Juliana Maślanki, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1976, s. 56.

Żołędowska-Król Beata, Rozwój myśli księgoznawczej i bibliotekoznawczej w świetle czasopism naukowych i fachowych wydawanych na ternach ziem polskich (1901-1939), Katowice 2019.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism