Henryk Baranowski (1920–2011) jako twórca bibliografii lokalnych

Artur Znajomski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2020.007

Abstrakt


Henryk Baranowski wniósł znaczący wkład do rozwoju bibliografii lokalnej w Polsce. Spod jego pióra wyszły pionierskie na gruncie polskim retrospektywne bibliografie przedmiotowe Torunia, Wilna i Słupska. Zainicjował także bieżące bibliografie Elbląga i Grudziądza, które są kontynuowane po dzień dzisiejszy. Bibliografie opierał na solidnej podstawie źródłowej. W doborze materiału dążył do kompletności. Dużą wagę przywiązywał do odpowiedniego przygotowania bibliografii pod względem metodycznym. Stosował znormalizowany opis bibliograficzny. W miarę potrzeby wprowadzał opis skrócony i adnotowany. Do porządkowania materiału wykorzystywał układy rzeczowe i formalne. Większość bibliografii dopełnił stosownym aparatem informacyjno-pomocniczym. Troszczył się także o stronę edytorską spisów. Bibliografie lokalne opracowane przez Henryka Baranowskiego wzbudziły zainteresowanie świata naukowego i zostały pozytywnie ocenione.

Słowa kluczowe


Baranowski Henryk; bibliografia lokalna; historia; metodyka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baranowski Henryk, Bibliografia historii Elbląga i regionu za lata 1945–1960, „Rocznik Elbląski” 1961, T. 1, s. 245–250.

Baranowski Henryk, Bibliografia historii Elbląga i regionu za rok 1961 wraz z uzupełnieniami od roku 1945, „Rocznik Elbląski” 1963, T. 2, s. 329–332.

Baranowski Henryk, Bibliografia miasta Torunia, Warszawa 1972.

Baranowski Henryk, Bibliografia miasta Torunia. Materiały z lat 1972–1974 oraz uzupełnienia z lat poprzednich, „Rocznik Toruński” 1975, R. 10, s. 333–361.

Baranowski Henryk, Bibliografia miasta Torunia. Materiały z lat 1975–1978 wraz z uzupełnieniami z okresu wcześniejszego, „Rocznik Toruński” 1979, R. 14, s. 43–86.

Baranowski Henryk, Bibliografia miasta Torunia. Materiały z lat 1979–1983 wraz z uzupełnieniami z okresu wcześniejszego, „Rocznik Toruński” 1986, R. 17, s. 281–357.

Baranowski Henryk, Bibliografia miasta Torunia. Materiały z lat 1984–1989 wraz z uzupełnieniami z okresu wcześniejszego, „Rocznik Toruński” 1991, R. 20, s. 295–390.

Baranowski Henryk, Bibliografia miasta Torunia, t. 2, 1972–1993 wraz z uzupełnieniami, Toruń 1996.

Baranowski Henryk, Bibliografia [Słupska], [w:] Historia Słupska, red. Stanisław Gierszewski, Poznań 1981, s. 577-602.

Baranowski Henryk, Bibliografia Wilna, t. 2, Miasto, współpr. Zofia Baranowska, Jolanta Goławska, Toruń 2000.

Baranowski Henryk, Bibliografia Wilna, t. 3, Za lata 1999–2005 oraz uzupełnienia, współpr. Jolanta Goławska, Toruń 2007.

Baranowski Henryk, Przedmowa, [w:] Baranowski Henryk, Bibliografia miasta Torunia, Warszawa 1972, s. IX–XIII.

Baranowski Henryk, Publikacje dotyczące Grudziądza i jego regionu w latach 1954–1959, „Rocznik Grudziądzki” 1960, T. 1, s. 313–315.

Baranowski Henryk, Wstęp, [w:] Baranowski Henryk, Bibliografia miasta Torunia, t. 2, 1972–1993 wraz z uzupełnieniami, Toruń 1996, s. XI–XII.

Baranowski Henryk, Wstęp, [w:] Baranowski Henryk, Bibliografia Wilna, t. 2, Miasto, współpr. Zofia Baranowska, Jolanta Goławska, Toruń 2000, s. XI–XIII.

Baranowski Henryk, Wstęp, [w:] Baranowski Henryk, Bibliografia Wilna, t. 3, Za lata 1999-2005 oraz uzupełnienia, współpr. Jolanta Goławska, Toruń 2007, s. XV–XVI.

Biedrzycki Adam, Bibliografia miasta Torunia za rok 2018 wraz z uzupełnieniami, „Rocznik Toruński” 2019, T. 46, s. 411–500.

Biedrzycki Adam, Szramowski Wojciech, Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego oraz krajów regionu Bałtyku za rok 2015 wraz z uzupełnieniami z lat poprzednich, „Zapiski Historyczne” 2017, T. 82, suplement.

Furmańska Katarzyna, Bibliografia grudziądzka za rok 2016, „Rocznik Grudziądzki” 2017, T. 25, s. 406–426.

Greczycho Krystyna, Bibliografia Elbląga za lata 2010-2015 wraz z uzupełnieniami z lat poprzednich, „Rocznik Elbląski” 2015, T. 26, s. 191–214.

Nędzewicz Maria, Bibliografia prac Henryka Baranowskiego za lata 1952-2000, [w:] Homo bibliographicus. Henryka Baranowskiego zmagania z bibliografią,Toruń 2001, s. 47–57.

Baranowski Henryk, Doktor Stefan Burhardt, „Głos Uczelni” 1980, nr 3–4, s. 47–50.

Biskup Marian, Koncepcje i realizacja syntezy historii Torunia, „Rocznik Toruński” 1996, T. 23, s. 21–29.

Biskup Marian, Potrzeby historiograficzne Elbląga i jego regionu, „Rocznik Elbląski” 1961, T. 1, s. 5-29.

Biskup Marian, Ze wspomnień o powstaniu i początkach Rocznika Elbląskiego, „Rocznik Elbląski” 2006, T. 20, s. 15–20.

Borzyszkowski Józef, [Rec.], Baranowski Henryk, Bibliografia miasta Torunia, t. 2, 1972–1993 wraz z uzupełnieniami, Toruń 1996 „Pomerania” 1997, nr 6, s. 72.

Dubowik Henryk, Bibliografia Wilna – opus magnum Henryka Baranowskiego, [Rec.], Baranowski Henryk, Bibliografia Wilna, t. 2, Miasto, przy współpr. z Zofią Baranowską i Jolantą Goławską, Toruń 2000, „Wileńskie Rozmaitości” 2001, nr 2, s. 17.

Eychler Barbara, Bibliografia regionalna i lokalna, [w:] Metodyka bibliograficzna. Poradnik dla autorów bibliografii specjalnych, red. Helena Hleb-Koszańska, Maria Dembowska, Henryk Sawoniak, wyd. 2 zm., Warszawa 1963, s. 299–301.

Eychler Barbara, Z problemów teoretycznych bibliografii regionalnych, „Przegląd Biblioteczny” 1971, R. 39, z.1–4, s. 141–149.

Heise Albert, [Rec.], Baranowski Henryk, Bibliografia miasta Torunia, Warszawa 1972, „Ostdeutscher Literatur-Anzeiger” 1973, Jg. 19, H. 3, s. 104–105.

Homo bibliographicus. Henryka Baranowskiego zmagania z bibliografią,Toruń 2001.

Jamiołkowski Andrzej, Henryk Baranowski – obywatel Wilna i Torunia, [w:] Baranowski Henryk, Bibliografia Wilna, t. 3, Za lata 1999–2005 oraz uzupełnienia, współpr. Jolanta Goławska, Toruń 2007, s. XI–XIII.

Jarzębowski Leonard, Lisowski Stanisław, [w:] Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa 1972, s. 521.

Jarzębowski Leonard, Lisowski Stanisław (1880–1964), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 17, Wrocław 1972, s. 475–476.

Jaworska Janina, Z problematyki łódzkiej bibliografii regionalnej, „Kronika Miasta Łodzi” 1976, s. 115-129.

Kasprzyk Jerzy, [Rec.], Baranowski Henryk, Bibliografia miasta Torunia, Warszawa 1972, „Rocznik Kulturalny Kujaw i Pomorza” 1973/1974, T. 8, s. 230–231.

Kazlauskienė D[anutė], Ž. Petrauskienė Ž[ibutė], Lenkijos mokslininko Vilniaus bibliografija, [Rec.], Baranowski Henryk, Bibliografia Wilna, t. 2, Miasto, przy współpr. z Zofią Baranowską, Jolantą Goławską, Toruń 2000, „Tarp Knygy” 2001, nr 6, s.34–35.

Kosman Marceli, [Rec.], Baranowski Henryk, Bibliografia Wilna, t. 3, Za lata 1999-2005 oraz uzupełnienia, przy współpr. Jolanty Goławskiej, Toruń 2007, „Zapiski Historyczne” 2009, T. 74, z. 3, s. 141-143.

L[abuda] G[erard], [Rec.] Baranowski Henryk, Bibliografia miasta Torunia, Warszawa 1972, „Studia Źródłoznawcze” 1976, T. 20, s. 265–266.

Łowkis Sławomir, Uzupełnienia do Bibliografii Wilna, [Rec.], Baranowski Henryk, Bibliografia Wilna, t. 2, Miasto, przy współpr. z Zofią Baranowską, Jolantą Goławską, Toruń 2000, „Wileńskie Rozmaitości” 2002, nr 2, s. 11–12.

Maisel Witold, [Rec.], Baranowski Henryk, Bibliografia miasta Torunia, Warszawa 1972, „Zapiski Historyczne” 1974, T. 39, z. 1, s. 123–125.

Matczuk Alicja, [Rec.], Baranowski Henryk, Bibliografia miasta Torunia, t. 2, 1972-1993 wraz z uzupełnieniami, Toruń 1996, „Folia Bibliologica” 1996/1997, R. 44/45, s. 118–120.

Matczuk Alicja, Rozwój metodyczny polskich bibliografii historycznych regionalnych, Lublin 1994.

Myśliborski-Wołowski Stanisław, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Grudziądzu, „Rocznik Grudziądzki” 1960, T. [1], s. 295–299.

Od Redakcji, „Zapiski Historyczne” 1999, T. 64, suplement, s. [4].

Przybyszewski Kazimierz, Henryk Baranowski (1920-2011), bibliotekarz i bibliograf, „Rocznik Toruński” 2011, T. 38, s. 223–227.

Puciatowa Maria, Biblioteka Główna, [w:] Uniwersytet Mikołaja Kopernika 1945–1955, Warszawa 1957, s. 312–320.

Serczyk Jerzy, [Rec.] Baranowski Henryk, Bibliografia miasta Torunia, t. 2, 1972–1993 wraz z uzupełnieniami, Toruń 1996, „Rocznik Toruński” 1997, T. 24, s. 266–269.

Sierzputowski Włodzimierz, Powstanie i działalność Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Elblągu w latach 1957-1960, „Rocznik Elbląski” 1961, T. 1, s. 227–232.

Supruniuk Anna, Supruniuk Mirosław A., Bibliotekarz i bibliograf. Pół wieku pracy dra Henryka Branowskiego na UMK, „Głos Uczelni” 1994, nr 1, s. 6.

Supruniuk Anna, Supruniuk Mirosław A., O czym myśli bibliograf? Jubileusz dr. Henryka Baranowskiego, „Głos Uczelni” 2001, nr 3, s. 10.

Supruniuk Mirosław A., Pan Henryk, „Głos Uczelni” 2011, nr 3, s. 22.

(w), Odszedł wielki bibliograf, „Głos Uczelni” 2011, R. 10, nr 3, s. 23.

Wachowiak Bogdan, Henryka Baranowskiego Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego oraz krajów regionu Bałtyku za lata 1959–1994 – jej charakter i znaczenie, „Zapiski Historyczne” 1994, T. 59, z. 2–3, s. 7–12.

Zaborska Urszula, Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego oraz krajów regionu Bałtyku, „Bibliotekarz” 2018, nr 4, s. 8–14.

Zaborska Urszula, Doktor Henryk Baranowski (1920-2011), „Zapiski Historyczne” 2011, T. 76, z. 2, s. 163–170.

Zaborska Urszula, Starszy kustosz dyplomowany dr Henryk Baranowski (1920–2011), „Folia Toruniensia” 2011, T. 11, s. 173–175.

Znajomski Artur, Bibliografie lokalne w opinii krytyków, „Przegląd Biblioteczny” 2018, R. 86, z. 3, s. 374–391.

Znajomski Artur, Sprawność informacyjna bibliografii lokalnych wydanych w Polsce w latach 1945–1989, [w:] Dymmel Anna, Kotuła Sebastian Dawid, Znajomski Artur, Kultura czytelnicza i informacyjna – teoria i praktyka. Wybranezagadnienia, Lublin 2015, s. 101–150.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism