Polskie czasopisma bibliotekarskie w otwartym dostępie

Elżbieta Kierejczuk, Anna Gogiel-Kuźmicka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2020.004

Abstrakt


W świecie nauki obserwuje się trend związany z otwieraniem dostępu do treści naukowych. Ta tendencja dotyczy również czasopism bibliotekarskich, które mogą być przykładem wdrażania polityki Open Access. Treść publikacji dostępnych w periodykach związanych z informacją naukową i bibliotekoznawstwem jest udostępniana w bibliotekach cyfrowych, repozytoriach i platformach otwartych czasopism (Open Journal Systems – OJS). Celem przeprowadzonej analizy jest pokazanie sytuacji polskich czasopism bibliotekarskich w kontekście trendów, związanych z otwartym dostępem do pełnych tekstów artykułów zamieszczanych w periodykach naukowych. Badaniem objęto czasopisma z dziedziny bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, zarejestrowane w bazie Arianta.

Słowa kluczowe


czasopisma elektroniczne; czasopisma bibliotekarskie; otwarty dostęp; Open Access; pełny tekst

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Gawarecki Wiktor, Czasopisma elektroniczne: charakterystyka i próba klasyfikacji, „Przegląd Biblioteczny” 1999 nr 3, s. 141–147.

Góra Barbara, Regionalne i subregionalne czasopisma bibliotekarskie wydawane w Polsce w latach 1989-1994, „Przegląd Biblioteczny” 1997, nr 4, s. 363–374.

Korpała Józef, Przegląd polskich czasopism bibliotekarskich, „Przegląd Biblioteczny” 1977, nr 3, s. 251–279.

Nahotko Małgorzata, Nahotko Marek, Powstanie i rozwój czasopism elektronicznych, [w:] Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej, pod red. Marii Kocójowej, Kraków 2004, s. 223–228.

Kozierski Piotr, i in., Open Access analiza zjawiska z punktu widzenia polskiego naukowca, Poznań-Kraków 2013.

Nahotko Marek, Naukowe czasopisma elektroniczne, Warszawa 2007.

Ostrowska Justyna, Rozwój czasopiśmiennictwa bibliotekarskiego w Polsce, [w:] Prasa bibliotekarska: materiały z konferencji Regionalna prasa bibliotekarska – doświadczenia i perspektywy, Szczecin, 8–9 października 2009 r., Szczecin, 2011, s. 7–12.

Pindlowa Wanda, Elektroniczne czasopisma i systemy elektronicznego rozpowszechniania dokumentów, „Przegląd Biblioteczny” 1985, nr 2, s. 227–238.

Ciesielska-Kruczek Renata, Elektroniczne czasopisma bibliotekarskie w Polsce: zarys problematyki. „Biblioteka i Edukacja” [online] 2012 nr 1 [dostęp 10 listopada 2019]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bg.up.

krakow.pl/newbie/index.php/bie/issue/view/1

Rozkosz Ewa Aleksandra, Open Journal Systems – wartość dodana czasopisma. „Biuletyn EBIB” [online] 2014, nr 4(149) [dostęp 10 listopada 2019]. Dostępny w World Wide Web: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/

ebib/article/view/246/419.

Biblioteka Narodowa [online]. [dostęp 10 listopada 2019]. Dostępny w World Wide Web: https://www.bn.org.pl/bibliografie/bibliografia-narodowa/bibliografia-zawartosci-czasopism.

Biblioteka Nauki CeON [online]. [dostęp 10 listopada 2019]. Dostępny w World Wide Web: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/about.

Biuletyn EBIB [online]. [dostęp 10 listopada 2019]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.pl/?page_id=24.

Central and Eastern European Online Library [online]. [dostęp 10 listopada 2019]. Dostępny w World Wide Web: https://www.ceeol.com/.

Directory of Open Access Journals [online]. [dostęp 10 listopada 2019]. Dostępny w World Wide Web: https://doaj.org/.

E-LIS repository [online]. [dostęp 10 listopada 2019]. Dostępny w World Wide Web: http://eprints.rclis.org/.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism