Recepcja wydawnicza. Przyczynek do badań

Izabela Bryja

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2020.003

Abstrakt


Artykuł stanowi próbę scalenia obszaru badań nad recepcją z perspektywy nauki o książce. W pierwszej części analizy zjawiska odbioru przedstawione zostały wyimki bibliologicznych, filozoficznych, socjologiczno- i teoretycznoliterackich teorii na temat recepcji oraz wartościowania książki. Na ich podstawie sformułowana została definicja recepcji wydawniczej, która wyrasta z uprzednich ujęć. Recepcja została opisana jako specjalistyczne i węższe ujęcie zagadnień odbioru, wartościowania i interpretacji książki w perspektywie jej obecności na badanym rynku wydawniczym. W artykule została zaproponowana także metodologia badań nad recepcją wydawniczą, na którą składają się następujące zadania: wieloaspektowa analiza zestawień statystycznych na temat badanego rynku wydawniczego w kontekście obecności danego autora na tym rynku; wielopłaszczyznowa refleksja nad ukształtowaniem dzieła (edytorskim, translatorskim, estetycznym); obserwacja działań wydawców, które mają na celu uformowanie recepcji danego pisarza; uwzględnienie czynników kulturowych, ekonomicznych, politycznych i społecznych wpływających na odbiór danego utworu oraz prognoza kierunków rozwojowych recepcji wydawniczej autora na podstawie zgromadzonych danych.

Słowa kluczowe


recepcja wydawnicza; odbiór; bibliologia; rynek wydawniczy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Balcerzan Edward, „I ty zostaniesz strukturalistą”, „Teksty” 1973, nr 6 (12), s. 1‒8.

Barthes Roland, Mit i znak. Eseje, wyb. i wstęp J.

Błoński, tłum. W. Błońska, Warszawa 1970.

Burzyńska Anna, Markowski Michał Paweł, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2006.

Buer Joahim, Empatia. Co potrafią lustrzane neurony, Warszawa 2008.

Cybulski Radosław, Książka współczesna. Wydawcy – Rynek – Odbiorcy, Warszawa 1986.

Eco Umberto, Rorty Richard, Culler Jonathan, Brooke-Rose Christine, Interpretacja i nadinterpretacja, red. S. Collini, tłum. T. Bieroń, Kraków 2008.

Eco Umberto, Czytelnik modelowy, tłum. P. Salwa, „Pamiętnik Literacki” 1987, nr 2 (78), s. 287‒305.

Culler Jonathan, Literatura w teorii, tłum. M. Maryl, Kraków 2013.

Culler Jonathan, Teoria literatury. Bardzo krótkie wprowadzenie, tłum. M. Bassaj, Warszawa 2002.

Fish Stanley, Interpretacja, retoryka, polityka. Eseje wybrane, red. A. Szahaj, wstęp R. Rorty, przedmowa A. Szahaj, tłum. K. Arbiszewski, A. Derra-Włochowicz, M. Glasenapp-Konkol i in., Kraków 2002.

Głowiński Michał, Okopień-Sławińska Aleksandra, Sławiński Janusz, Zarys teorii literatury, Warszawa 1962.

Grzywniak Celestyna, Podstawy neurobiologii w uczeniu się u dzieci młodszych, „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych” 2011, nr 64, s. 95‒107.

Gwadera Anna, Polska recepcja wydawnicza i czytelnicza powieści Frances Hodgson Burnett Komunikat o stanie badań, „Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” 2016, nr 4 (23), s. 113–122.

Jakubowski Jakub, Recepcja wydawnicza dzieł Karola Darwina w Polsce w XIX wieku, „Roczniki Biblioteczne” 2009, nr 53, s. 249‒268.

Jastrzębska Aleksandra, Kim jest i jak czyta czytelnik? Odbiorca wirtualny versus odbiorca rzeczywisty, [w:] Współczesne problemy badań nad recepcją oraz oddziaływaniem utworów literackich, red. Leszek Jazownik, Zielona Góra 2013, s. 91–102.

Lalewicz Janusz, Proces i aparat komunikacji literackiej, „Teksty Drugie” 1978, nr 1, s. 17–36.

Narbutowicz Przemysław, Sprzedać książkę po okładce. Techniki perswazji na okładkach książek literackich wydawanych w Polsce, Warszawa 2012.

Rorty Richard, Obiektywność, relatywizm i prawda, tłum. J. Margański, Warszawa 1999.

Rychlewski Marcin, Pasmo estetyczne, teoria recepcji i socjologia czytelnictwa, „Przestrzenie Teorii” 2010, nr 13, s. 191–205.

Skrendo Andrzej, Recepcja literatury: przedmiot, zakresy, cele badań. Komentarz do tytułu i postscriptum, „Teksty Drugie” 2001, nr 5, s. 87–93.

Socha Irena, Korotajowa Krystyna, Jarczykowa Mariola, Książka. Odbiór i wartościowanie [w:] Encyklopedia książki, t. 2, red. Anna Żbikowska-Migoń, Marta Skalska-Zlat, Wrocław 2017, s. 209–216.

Spitzer Manfred, Jak uczy się mózg, tłum. M. Guzowska-Dąbrowska, Warszawa 2011.

Wawrzyniak-Turek Katarzyna, Mózg się zmienia podczas… czytania, [online] https://biotechnologia.pl/biotechnologia/artykuly/mozg-sie-zmienia-podczas-czytania,13984, dostęp: 25.03.2020.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism