Materiały biblioteczne a muzealia i zabytki. Kilka uwag o definicjach legalnych i ochronie prawnej

Katarzyna Sikora

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2017.007

Abstrakt


Jednym z głównym celów artykułu jest zwrócenie uwagi na materiały biblioteczne jako na komponenty dziedzictwa kultury tak samo istotne jak zabytki i muzealia. W pierwszej części zostają przedstawione definicje legalne wskazanych przedmiotów. Część druga została przeznaczona na omówienie sposobów ochrony materiałów bibliotecznych, muzealiów i zabytków oraz wskazanie ewentualnych mechanizmów wspólnych. Zaakcentowane kwestie stanowią wstęp do dalszych badań podjętych w 2016 r. na Uniwersytecie Gdańskim.

Słowa kluczowe


biblioteka; dziedzictwo kultury; materiały biblioteczne; muzealia; ochrona prawna zabytki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Antoniak Patrycja, Ustawa o muzeach. Komentarz, Warszawa 2012.

Chauvin Tatiana, Stawecki Tomasz, Winczorek Piotr, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2014.

Ciechorski Jan, Ustawa o bibliotekach. Komentarz, Warszawa 2012.

Ciechowicz-McLean Janina, Kształtowanie się gałęzi prawo ochrony środowiska jako wzór dla prawa ochrony dziedzictwa kultury, [w:] Prawo ochrony zabytków, pod red. Kamila Zeidlera, Warszawa – Gdańsk 2014, s. 34–41.

Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 2009, nr 114, poz. 947.

Książka. W: Słownik Języka Polskiego PWN [online] [dostęp 30 listopada 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://sjp.pwn.pl/sjp/ksiazka;2476097.html.

Pruszyński Jan, Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna, t. I, Kraków 2001.

Rozporządzenie z dnia 4 lipca 2012 r. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego, Dz. U. 2012, nr 0, poz. 797.

Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i muzeach, Dz. U. 1963, nr 10, poz. 48 z późn. zm.

Ustawa z dnia 12 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz. U. 2016, poz. 1330).

Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, Dz. U. 1996, nr 5, poz. 24 z późn. zm.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tekst jedn.: Dz. U. 2014, poz. 1446.

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, Dz. U. 1997, nr 85, poz. 539 z późn. zm.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz. U. 2001, nr 62, poz. 627 z późn. zm.

Zalasińska Katarzyna, Pojęcie muzealiów w prawie ochrony dziedzictwa kultury, [w:] Prawo muzeów, pod red. Józefa Arno Włodarskiego, Kamila Zeidlera, Warszawa 2008.

Zalasińska Katarzyna, Zeidler Kamil, Problematyka wartościowania jako podstawy rozstrzygnięć wojewódzkiego konserwatora zabytków, [w:] Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków, pod red. Bogusława Szmygina, Warszawa–Lublin 2012, s. 243–248.

Zalasińska Katarzyna, Zeidler Kamil, Wykład prawa ochrony zabytków, Warszawa–Gdańsk 2015.

Zeidler Kamil, Prawo ochrony dziedzictwa kultury jako nowa gałąź prawa, [w:] Prawo ochrony zabytków, pod red. Kamila Zeidlera, Warszawa – Gdańsk 2014, s. 23–33.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism