Możliwości zastosowania substancji grzybobójczych z praktyki rolniczej do zwalczania Penicillium chrysogenum jako modelowego rodzaju grzyba bytującego w zbiorach bibliotecznych

Agnieszka Bangrowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2017.004

Abstrakt


Środki ochrony roślin to związki chemiczne. Ich mieszaniny, przeznaczone głównie do ochrony roślin uprawnych, mogą być wykorzystane jako biocydy nowej generacji w jednostkowej ochronie konserwatorskiej zbiorów bibliotecznych przed mikroorganizmami. Podstawowym składnikiem decydującym o specyfice działania środka ochrony roślin jest substancja aktywna czyli biologicznie czynna w stosunku do określonych organizmów, która powoduje zaburzenie ich procesów fizjologicznych na skutek blokowania aktywności odpowiednich enzymów .

Celem artykułu jest prezentacja wyników badań przeprowadzonych na grupie fungicydów, jeszcze perspektywicznych w praktyce rolniczej, pod kątem ich przydatności w ochronie książki zabytkowej. Do badań wytypowano fungicydy z grupy pochodnych asymetrycznego triazolu, których mechanizm biologicznej aktywności polega na inhibicji ergosterolu, substancji budulcowej błony komórkowej. Aby biologiczną aktywność proponowanych do badań fungicydów odnieść do książki zabytkowej należy wykonać badania podstawowe, polegające na wyznaczeniu tzw. współczynników LD50, a więc dawek tych substancji dla poszczególnych patogenów, dla których połowa populacji ulega zniszczeniu. To stanowi podstawę do wyznaczenia stężenia cieczy roboczej, zapewniającej wymaganą skuteczność ochronną, którą należy opryskać z określoną wydajnością dyszy powierzchnie ochranianego materiału: papieru, pergaminu, skóry czy tkaniny.


Słowa kluczowe


dezynfekcja; fungicydy; grzyby; książka; ochrona zbiorów bibliotecznych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Fasatiowa Olga, Grzyby mikroskopowe w mikrobiologii technicznej, Warszawa 1983.

Karbowska-Berent Joanna, Próby zastosowania nowych preparatów biobójczych do dezynfekcji zabytkowego papieru, [w:] Zbiory biblioteczne muzealne i archiwalne – badania i konserwacja. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Zakład Konserwacji Papieru i Skóry UMK, Toruń, 2-4 października 2008 roku, pod red. Elżbiety Jabłońskiej, Toruń 2010, s. 183-197.

Komora dezynfekcyjna [online] [dostęp 31 marca 2017] Dostępny w World Wide Web: http://www.bu.kul.pl/files/072/gfx/akty/komora_dezynfekcyjna.

Krajewski Adam, Środki ochrony zabytków- perspektywy dezynsekcji i dezynfekcji zabytków za pomocą promieni gamma, [w:] Konferencja Krajowa „Potrzeby Konserwatorskie Obiektów Sakralnych na przykładzie makroregionu łódzkiego - stan, zagrożenia i możliwości przeciwdziałania”: Łódź, 9-10 grudnia 2005 r., pod red. Jana Perkowskiego, Bogusław Więcek, Łódź 2005, s. 31–38.

Kramer Dietrich, Sterol Biosythesis and Anti-Feeding Compounds, Berlin 2004.

Kraus Peter, Untersuchungen zum Wirkungsmechanismus von Baycor, „Pflanzenschutz-Nachrichten Bayer“ 1976, Nr. 12, s. 17–30.

Ogierman Leonard, Konserwacja zabytkowego materiału bibliotecznego krakowskich paulinów na Skałce, Katowice 2005.

Poster-plazma [online] [dostęp 31 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www2.chemia.uj.edu.pl/ kp/pliki/POSTER-plazma.pdf.

Strzelczyk Alicja, Drobnoustroje i owady niszczące zabytki i ich zwalczanie, Toruń 2004.

Zyska Bronisław, Ochrona zbiorów przed zniszczeniem, Katowice 1998.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism