The Internet Book Circulation Model – Preliminary Assumptions and Research Methodology [Praca nad modelem internetowego obiegu książki]

Sebastian Dawid Kotuła

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2016.025

Abstrakt


Bibliologia i informatologia przyjęła do swojego repertuaru badawczego kategorię obiegu książki. Nie podejmuje się jednak badań obejmujących i/lub skoncentrowanych na przedstawianiu obiegu książek w postaci cyfrowej. Pojawienie się w krajobrazie mediów Internetu doprowadziło do tego, że – na mocy konwergencji technologicznej – obszary (kanały) komunikacyjne wcześniej zarezerwowane dla dawnych mediów zaczęły być wchłaniane przez Internet. Zjawisko to nie ominęło również książki i jej obiegu. Celem niniejszego artykułu jest uzasadnienie konieczności stworzenia w przyszłości konceptualnego modelu internetowego obiegu książki. Innymi słowy, modelu obiegu książki odbywającego się w Internecie, a ściślej w hipertekstowym środowisku cyfrowo-sieciowym World Wide Web.

Słowa kluczowe


cyfrowa kultura książki; Internet; obieg książki; World Wide Web

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adams Thomas R., Barker Nicolas, A new model for the study of the book. In: A potencie of life. Books in society, ed. Nicolas Barker, London 1993, pp. 5–43.

Darnton Robert, The case for books, New York 2009.

Darnton Robert, What is the history of books?, “Daedalus” 1982, Summer, pp. 65–82.

Hillesund Terje, Reading books in the digital age subsequent to Amazon, Google and the long Tail, “First Monday” [online]. 2007, vol. 12, no. 9 [access: July 31, 2016]. Available in Internet: http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/2012/1887.

Kotuła Sebastian Dawid, Bibliological communication and the World Wide Web, “Zeszyty Prasoznawcze” 2014, vol. 57, no 4, pp. 661–677.

Kotuła Sebastian Dawid, Digital book culture, “Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2015, no. 1, pp. 107–122.

Kotuła Sebastian Dawid, Dziedzictwo kultury książki a środowisko cyfrowe World Wide Web, “Przegląd Biblioteczny” 2013, vol. 81, no. 1, s. 5–18.

Kotuła Sebastian Dawid., Komunikacja bibliologiczna wobec World Wide Web, Lublin 2013.

Migoń Krzysztof, Uniwersum piśmiennictwa, jego właściwości, granice i sposoby istnienia. In: Uniwersum piśmiennictwa wobec komunikacji elektronicznej, ed. Krzysztof Migoń, Marta Skalska-Zlat, Wrocław 2009, pp. 11–20.

Van der Weel Adriaan, The communications circuit revised [online] [access: July 31, 2016]. Available in Internet: http://www.let.leidenuniv.nl/English/B&P/Eltext/CCRev.html.

Zawisza Jerzy W., Propozycja schematu komunikacji bibliologicznej, “Studia o Książce” 1980, iss. 10, pp. 39–58.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism