Dokumenty życia społecznego ze zbiorów Biblioteki Polskiej POSK w Londynie jako źródło do badań polskiego życia teatralnego na emigracji

Irena Gruchała, Małgorzata Stanula

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2016.022

Abstrakt


Dokumenty życia społecznego coraz bardziej docenia się jako źródło w badaniach naukowych. Treści zawarte w drukach ulotnych stanowią podstawowy lub uzupełniający element badań nad historią lub aktywnością społeczeństwa. W piśmiennictwie z ostatnich lat obserwuje się wzrost liczby publikacji przedstawiających zbiory wydawnictw niekonwencjonalnych w bibliotekach. Jednak zasoby bibliotek emigracyjnych są nadal mało znane. W niniejszym artykule scharakteryzowano pod względem formy i treści zbiory dokumentów życia społecznego zgromadzone w Bibliotece Polskiej Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie. Zwrócono uwagę na ich naukowe znaczenie w badaniach nad życiem społeczno-kulturalnym polskiej emigracji powojennej w Wielkiej Brytanii. Wskazano na różne możliwe obszary tematyczne badań kultury emigracyjnej z ich wykorzystaniem, w tym na nieocenioną wartość informacyjną i historyczną teatraliów w badaniach polskiego życia teatralnego w Londynie od czasów powojennych aż do chwili obecnej. Za ważne w kontekście prowadzenia wielorakich kwerend i analiz badawczych na podstawie dokumentów życia społecznego uznano szczegółowe i jednostkowe opracowanie formalno-rzeczowe każdego z dokumentów w postaci faktograficzno-bibliograficznej bazy danych (katalogu bibliotecznego).

Słowa kluczowe


Biblioteka Polska POSK w Londynie; dokumenty życia społecznego; polska kultura emigracyjna; polski teatr emigracyjny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


lat teatru na Targu Węglowym w Gdańsku, pod red. Jana Ciechowicza, Gdańsk 2004.

Biblioteka Polska w Londynie: 1942–1992, komitet red. Zdzisław Jagodziński [i in.], Londyn 1993.

Biliński Lucjan, Biblioteka Polska nad Sekwaną, Warszawa 2009.

Encyklopedia wiedzy o książce, pod red. Aleksandra Birkenmajera, Bronisława Kocowskiego, Jana Trzynadlowskiego, Wrocław 1971.

Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego, kom. red. Karol Głombiowski, Bolesław Świderski, Helena Więckowska, Wrocław 1976.

Firlej-Buzon Aneta, Dokumenty życia społecznego w teorii i praktyce bibliotekarskiej w Polsce, Warszawa 2002.

Firlej-Buzon Aneta, Dokumenty życia społecznego w Wielkiej Brytanii, „Bibliotekarz” 1999, nr 9, s. 7–9.

Firlej-Buzon Aneta, Druki ulotne i okolicznościowe jako źródło do badań dziejów i kultury Dolnego Śląska lat 1945–1956, Wrocław 2013.

Giwer Olga, Bryszewska Monika, Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires. „Biuletyn EBIB” [online] 2006, nr 8 [dostęp 31 lipca 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.pl/2006/78/a.php?giwer.

Kiec Izolda, Teatr służebny polskiej emigracji po 1939 roku. Z dziejów idei, Poznań 1999.

Kurek Beata, Afisze i programy teatralne teatrów krakowskich obrazem życia kulturalnego w XIX w., [w:] Zbiory specjalne i regionalia w polskich bibliotekach naukowych i publicznych, pod red. Radosława Gazińskiego, Szczecin 2010, s. 209–223.

Kurzyńska Marta, „Teatrologia stosowana – plakat teatralny ze zbiorów Książnicy Pomorskiej”, „Bibliotekarz Zachodniopomorski” R. 45: 2004 , nr 3/4, s. 5–15.

Kus Jarosław, Katalog dokumentów życia społecznego 1918–1939, Lublin 2012.

Michalska Mariola, Pracownia Dokumentów Życia Społecznego w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie – historia i współczesność, „Notes Biblioteczny” 2006, nr 2, s. 31–35.

Mrozek Teresa, Afisze, plakaty i druki ulotne z terenu Przemyśla w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu, Przemyśl 2001.

Orzechowski Emil, Życie teatralne w świetle towarzyszących mu druków okolicznościowych, [w:] Druki ulotne i okolicznościowe – wartości i funkcje, pod red. Krzysztofa Migonia, Marty Skalskiej-Zlat, Anny Żbikowskiej-Migoń, Wrocław 2006, s. 279–296.

Platt Dobrosława, Sprawozdanie z działalności Biblioteki Polskiej – POSK w Londynie za rok 2013 [online] [dostęp 31 lipca 2016]. Dostępny w World Wide: http://posk.org/c5/files/3414/1449/5307/ SPRAWOZDANIE_2013.pdf.

Podręczny słownik bibliotekarza, oprac. Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka przy współpracy Hanny Tadeusiewicz, Warszawa 2011.

Polska Bibliografia Bibliologiczna (1995–) [online] [dostęp 31 lipca 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=12.

Przewodnik Bibliograficzny (MARC 21, 1973–) [online] [dostęp 31 lipca 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=23.

Ratajczak Dobrochna, Teatralna Odyseja. O twórczości scenicznej Drugiej Emigracji, [w:] Mobilizacja uchodźstwa do walki politycznej 1945–1990, pod red. Leonidasa Kliszewicza, Londyn 1995, s. 248–279.

Seweryn Anna, Funkcjonowanie polskiej książki za granicą na przykładzie działalności wybranych bibliotek Londynu, [w:] Biblioteki polskie za granicą, pod red. Marii Kalczyńskiej, Danuty Sieradzkiej, Katowice 2007, s. 56–60.

Słomianowska-Kamińska Emila, Opracowanie afiszy w Gabinecie Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie – propozycje, „Archeion” t. 45: 2003, s. 156–166.

Słownik Języka Haseł Przedmiotowych KABA [online] [dostęp 31 lipca 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://centrum.nukat.edu.pl/indeks.php?option=com_nuslawkaba&temid=157.

Stanula Małgorzata, Promocja i dokumentacja dziedzictwa polskiej kultury w Wielkiej Brytanii, [w:] Przenikanie i rozpowszechnianie idei oraz doświadczeń. Zagadnienia międzynarodowego bibliotekoznawstwa [CD-ROM], pod red. Marii Kocójowej, Kraków 2007, s. 107–111.

Taborska Halina, Polska kultura artystyczna na emigracji – formy i modele jej propagowania w środowiskach brytyjskich, [w:] Rola dawnej i nowej emigracji w warunkach Unii Europejskiej, pod red. Wandy Lohman, Kraków 2006, s. 101–114.

Teatr i dramat polskiej emigracji 1939–1989, pod red. Izoldy Kiec, Dobrochny Ratajczakowej, Jacka Wachowskiego, Poznań 1994.

Wysiński Kazimierz A., Teatr Polski ZASP w Londynie, [w:] Leksykon kultury polskiej poza krajem od roku 1939, pod red. Krzysztofa Dybciaka, Zdzisława Kudelskiego, Lublin 2000, s. 442–444.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism