Konserwacja średniowiecznego modlitewnika Wikbolda Dobilsteina ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Ilona Miller, Lidia Bannach-Szewczyk, Barbara Wojdyła

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2016.005

Abstrakt


W ramach realizowanego w latach 2011/2012 projektu „Konserwacja zachowawcza średniowiecznych kodeksów dla celów digitalizacyjnych i wystawowych”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przeprowadzono konserwację pergaminowego modlitewnika Wikbolda Dobilsteina z XIV w., pochodzącego ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu.

Artykuł zawiera krótki rys historyczny zabytku, przybliża postać jego fundatora i właściciela, zapoznaje także z wynikami badań techniki wykonania rękopisu. Ukazano stan zachowania oraz przebieg realizacji prac konserwatorsko-restauratorskich, przybliżając jednocześnie metodę konserwacji pergaminowego kodeksu bez jego demontażu, co do niedawna stanowiło rzadkość w przypadku pergaminowych ksiąg, zwłaszcza o tak zniszczonej konstrukcji oraz unikatowej podwójnej oprawie skórzanej.


Słowa kluczowe


„kolońska” oprawa skórzana; Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu; konserwacja na bloku modlitewnik; oprawa skórzana

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bannach-Szewczyk Lidia, Miller Ilona, Wojdyła Barbara, Dokumentacja prac konserwatorskich i restauratorskich: Modlitewnik Wikbolda Dobilsteina – pergaminowy kodeks z 4 ćw. XIV wieku, Toruń 2012, Załącznik I, s. 20–25: Mirosława Wojtczak, Badania techniki wykonania dla Rps 100/I „Modlitewnik Wikbolda Dobilsteine” ze zbiorów Biblioteki UMK w Toruniu; Załącznik II, s. 26–29: Marta Czyżak, Opis księgoznawczy i historyczny (maszynopis, przechowywany w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu, Oddział Konserwacji i Zabezpieczania Zbiorów).

Czyżak Marta, Wagner Arkadiusz, Odnaleziony Modlitewnik biskupa chełmińskiego Wikbolda Dobilsteina, „Zapiski Historyczne” t. 78: 2013, z. 2, s. 99–116.

Liszewska Weronika, Konserwacja zabytkowych pergaminów: nowe metody uzupełniania ubytków z użyciem włókien pergaminowych, Warszawa 2012.

Modlitewnik Wikbolda Dobilsteina [online]. Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa [dostęp 31 maja 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=77788&from=&dirids=1&ver_id

=&lp=1&QI=.

Poksińska Maria, „Identyfikacja pigmentów i folii pozłotniczych”, Toruń 1994, maszynopis przechowywany w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Rudniewski Piotr, Pigmenty i ich identyfikacja, Warszawa 1993.

Strutyńska Maria, Biblioteka Bernardynów w Lubawie, „Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi” t. 9: 1986, s. 5–78.

Strutyńska Maria, Stare druki bibliotek gimnazjalnych Chojnic i Chełmna w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, [w:] Bibliologia dyscypliną integrującą. Studia ofiarowane profesor Barbarze Bieńkowskiej, pod red. Marianny Mlekickiej, Warszawa 1993, s 127–137.

Strutyńska Maria, Struktura proweniencyjna zbioru starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, Toruń 1999.

Szirmai John A., The Archaeology of Medieval Bookbinding, Aldershot 1999.

Wagner Arkadiusz, Nieznane cymelia introligatorstwa średniowiecznego w Bibliotece Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, „Rocznik Biblioteki Narodowej” R. XLIV: 2013, s. 177–210.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism