Malbork w świetle źródeł w spuściźnie po prof. Karolu Górskim przechowywanej w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu

Wiesław Sieradzan

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2016.003

Abstrakt


Przedmiotem artykułu jest przedstawienie wartości historycznej udostępnionej ostatnio w zbiorach specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu spuścizny wybitnego toruńskiego historyka prof. dr hab. Karola Górskiego. W wymienionej bibliotece znajduje się liczna korespondencja Profesora, która pozwala poznać osoby, z którymi się on kontaktował w sprawach zamku malborskiego w okresie po II wojnie światowej. Ponadto są tam też pisma urzędowe, kopie listów wychodzących oraz maszynopisy tekstów dotyczących Malborka. Autor wykorzystując część tych materiałów próbuje odpowiedzieć na pytanie, jaką rolę odgrywał Malbork w życiu i badaniach tego mediewisty? Interesuje go również wykorzystanie przez niego książek i rękopisów z zamku malborskiego, które po II wojnie światowej trafiły do Torunia.

Słowa kluczowe


Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu; Górski Karol; księgozbiory zabezpieczone; Malbork

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 4644/IV; sygn. IIB-14.

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Zbiory Specjalne, b. sygn., znak akcesji D/117/2006; Rkp F (217)

Herder-Institut Marburg, DS, 100_Schmid_2_004.

Górski Karoli, W sprawie Mierzei Wiślanej, „Tygodnik Wybrzeża”, 1948, nr 46/120.

Górski Karol, Czy plany morskie Jana Kazimierza?, „Jantar” t. 6: 1948, z. 2, s. 174–175.

Górski Karol, Starostowie malborscy w latach 1457–1510. Pierwsze półwiecze polskiego Malborka, Toruń 1960 („Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu” R 63 za rok 1958, z. 1).

Górski Karol, Dzieje Malborka, Gdynia 1960 (wyd. I), Gdański 1973 (wyd. II).

Górski Karol, L’Ordine teutonico. Alle origini dello stato prussiano, Torino 1971.

Górski Karol, Autobiografia naukowa, pod red. W. Sieradzana, Toruń 2003 („Homines et Historia”).

Jakubowska Bogna, Zbiory i wystawiennictwo Muzeum Zamkowego w Malborku w latach 1961–1980, „Studia Zamkowe”, t. I: 2004, s. 55–118.

Kilarski Maciej, Odbudowa i konserwacja zespołu zamkowego w Malborku w latach 1945–2000, Malbork 2007.

Kwiatkowski Krzysztof, Zakon niemiecki w późnośredniowiecznych Prusach i jego tamtejsze władztwo – XX-wieczna wizja Karola Górskiego, „Rocznik Działdowski” t. IX: 2004, s. 142–164.

Mierzwiński Mariusz, Zamek malborski w latach 1945-1960, „Studia Zamkowe”, t. I: 2004, s. 7–54.

Sieradzan Wiesław, Karol Górski (1903-1988), [w:] Mediewiści, pod red. Jerzego Strzelczyka, Poznań 2011, s. 49–58.

Sieradzan Wiesław, Bernhard Schmid (1872–1947). Księgozbiór prywatny ostatniego niemieckiego konserwatora zamku w Malborku, Malbork 2011.

Sukiertowa-Biedrawina Emilia, Dawno a niedawno. Wspomnienia, Olsztyn 1965.

Voigt Johannes, Geschichte Marienburgs, der Stadt und des Haupthauses des deutsche Ritter-Ordens in Preußen, Königsberg 1824.

Wykłady monograficzne wygłoszone przez profesora Karola Górskiego na Uniwersytecie w Poznaniu i Toruniu, zest. T. Borawska, „Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia IX – Nauki Humanistyczno-Społeczne”, z. 58, 1973, s. 5–18.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism