Wartość parametryczna czasopism naukowych a codzienna praktyka badawcza. Casus polskiej humanistyki pierwszej dekady XXI w.

Piotr Nowak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2014.020

Abstrakt


W artykule zakłada się, że wysoka wartość merytoryczna czasopisma faktycznie staje się nią dopiero wówczas, gdy artykuły w nim publikowane tworzą klaster dokumentów, oparty na współcytowaniach, z artykułami publikowanymi w czasopismach o wysokiej wartości. Dopiero wówczas czasopismo staje się nośnikiem paradygmatu badawczego danej dyscypliny. Przeprowadzona pod tym kątem analiza systemu cytowań w wybranym obszarze polskiego humanistycznego czasopiśmiennictwa naukowego tej tezy jednak nie potwierdza. Rozkład wartości parametrycznej cytowanych czasopism jest przypadkowy, z wyraźną przewagą czasopism nieposiadających impact factor. W analizie prezentowanej na łamach artykułu wykorzystano badania przeprowadzone na podstawie dziesięciu czołowych polskich czasopism filologicznych. Zakres chronologiczny analizy ograniczony został do lat 2000–2009.


Słowa kluczowe


analiza cytowań; czasopiśmiennictwo naukowe; impact factor; klastry dokumentów; nauki humanistyczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Jeszke Łukasz, Nowak Piotr, Wartość literatury cytowanej w polskim czasopiśmiennictwie naukowym z zakresu językoznawstwa (2000–2009), „Język, Komunikacja, Informacja” 2010−2011, nr 5, s. 135–143.

Marszakowa-Szajkiewicz Irena, Bibliometryczna analiza współczesnej nauki, Katowice 1996.

Sobielga Jolanta, Dlaczego coraz rzadziej cytujemy źródła obcojęzyczne? „Biuletyn EBIB” [online] 2006, nr 11 (81) [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/2007/81/sobielga.php.

Wilkin Jerzy, Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Wybrane problemy i postulowane kierunki reform, „Studia BAS” 2013, nr 3 (35), s. 51–70 (http://www.bas.sejm.gov.pl).
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism