Informatory o zasobie archiwalnym. Próba analizy przydatności informacyjnej

Dorota Degen, Robert Degen

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2014.019

Abstrakt


W 2000 r. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych wydał zalecenia dotyczące wydawania informatorów o zasobie archiwalnym. Ich celem było m. in. wprowadzenie do systemu informacji archiwalnej pośredniej pomocy informacyjnej (między przewodnikami a spisami zespołów archiwalnych), ujednolicenie ich budowy i podniesienie znaczenia w procesie wyszukiwania materiałów archiwalnych. Cel ten udało się zrealizować w części. Na podstawie przepisów można sformułować pojęcie terminu informator o zasobie archiwalnym. Nie udała się pełna standaryzacja informatorów. Zalecenia z 2000 r. są ogólne i niejednoznaczne. Archiwa zmieniały budowę informatorów z własnej inicjatywy. Wprowadzane modyfikacje nie zawsze były korzystne z informacyjnego punktu widzenia. Rzadko także wydawcy informatorów świadomie korzystali z narzędzi typograficznych, które mogą zwiększyć informacyjną użyteczność tych pomocy.


Słowa kluczowe


informatory o zasobach archiwów w Polsce; typografia archiwalnych pomocy informacyjnych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Informator o zasobie archiwalnym, oprac. zbior. pod red. Doroty Lewandowskiej, Warszawa 2008.

Archiwum Główne Akt Dawnych. Informator o zasobie, oprac. zbior. pod red. Teresy Zielińskiej, Warszawa 1992.

Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Mławie. Informator o zasobie archiwalnym, oprac. Andrzej Grochowski, Monika Kowzon-Świtalska [online]. Warszawa: Archiwum Państwowe w Warszawie, 2010, 333 s. [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.warszawa.ap.gov.pl/publikacje/informator-mlawa.pdf.

Archiwum Państwowe w Katowicach. Informator o zasobie archiwalnym, oprac. zbior. pod red. Piotra Matuszka, Warszawa 2007.

Cohen Patricia, Internet Use Affects Memory, Study Finds. „The New York Times” [online] July 14, 2011 [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.nytimes.com/2011/07/15/health/15memory.html?_r=1.

Degen Robert, Przegląd piśmiennictwa archiwistycznego (część VI), „Archiwista Polski” 2004, nr 2, s. 102–109.

Degen Robert, Przegląd piśmiennictwa archiwistycznego (część XII), „Archiwista Polski” 2005, nr 4, s. 97–105.

Gołembiowski Maciej, System informacji archiwalnej, Warszawa–Łódź 1985.

Informator archiwalny Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Rzeszowie, oprac. zesp. Zofia Barnak i in., Rzeszów 1982.

Informator o zasobie archiwalnym [Archiwum Akt Nowych w Warszawie], oprac. E. Kołodziej, współpr. W. Bieńkowska, B. Nowożycki, t. 1–2, Warszawa 2009.

Informator o zasobie archiwalnym [Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Przemyślu], oprac. Zdzisław Konieczny i in., Przemyśl 1979.

Informator o zasobie archiwalnym [Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Kielcach], oprac. zbior. pod kier. Stanisława Marcinkowskiego, Kielce 1980.

Informator o zasobie archiwalnym Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, oprac. Stanisław Błażejewski, Melania Dereszyńska-Romaniuk, Lidia Wakuluk, Bydgoszcz–Warszawa 2013.

Informator o zasobie Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, red. nauk. Zbigniew Bujkiewicz, Wojciech Strzyżewski, Zielona Góra 2003.

Krochmal Jacek, Zasady opracowania informatora o zasobie archiwalnym. Na marginesie publikacji „Informator o zasobie archiwalnym”, oprac. Jerzy Szumski, Białystok 2000, Archiwum Państwowe w Białymstoku, ss. 279, „Archeion” t. 104: 2002, s. 257–259.

Lewandowska Maria, Sprawozdanie z narady w sprawie opracowania przewodników po zasobach archiwów,

„Archeion” t. 64: 1976, s. 283–284.

Mitchell Michael, Wighhtman Susan, Typografia książki. Podręcznik projektanta, Kraków 2012.

Ohryzko-Włodarska Czesława, Pomoce informacyjne w archiwach. Stan obecny i perspektywy na przyszłość, „Archeion” t. 68: 1979, s. 87–97.

Pismo Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 6 czerwca 2000 r. w sprawie zaleceń dotyczących opracowania informatora o zasobie archiwum państwowego (wraz z Zaleceniami dotyczącymi opracowania informatora o zasobie archiwum państwowego) [online]. Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2000, 6 s. [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.archiwa.gov.pl/images/stories/file/pdf/Pismo_6_2000.pdf.

Pismo okólne nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 12 czerwca 1982 r. w sprawie wprowadzenia wskazówek metodycznych dotyczących opracowywania przewodników po zasobie archiwum (wraz z Wskazówkami metodycznymi do opracowania przewodnika po zasobie archiwum), [w:] Zbiór przepisów archiwalnych wydanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w latach 1952–2000, wyb. i oprac. Maria Tarakanowska, Ewa Rosowska, Warszawa 2001, s. 478–497.

Ryszewski Bohdan, Przegląd oraz systematyka pomocy archiwalnych polskich i obcych opublikowanych w ostatnim ćwierćwieczu, „Archeion” t. 87: 1990, s. 4–21.

Wolański Adam F., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik. Książka. Prasa. WWW, Warszawa 2008.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism