Katowickie „Studia Bibliologiczne” (1983−2011) − próba charakterystyki wydawnictwa

Joanna Kamińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2014.018

Abstrakt


W artykule opisano „Studia Bibliologiczne”, wydawnictwo naukowe Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 1983−2011 ukazało się dziewiętnaście kolejnych tomów, obejmujących łącznie dwieście pięćdziesiąt artykułów autorstwa ponad stu badaczy. Autorka omówiła skład redakcji oraz środowisko współpracowników, cechy wydawniczo-formalne wydawnictwa oraz jego profil naukowy, wykorzystując m.in. metody bibliometryczne.


Słowa kluczowe


„Studia Bibliologiczne”; analiza bibliometryczna; Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Gondek Elżbieta, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Droga od genezy po rok bieżący (1974–2013), „Forum Bibliotek Medycznych” 2013, nr 2, s. 47−65.

Stefaniak Barbara, Analiza bibliometryczna publikacji naukowych Profesora Wojciecha Gacparskiego, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 2006, nr 4, s. 527−531.

Bajor Agnieszka, Analiza ilościowa polskiego piśmiennictwa bibliologicznego publikowanego w latach 1937−2004. Wybrane zagadnienia, [w:] Wymiana informacji i rozwój profesjonalnych usług informacyjnych w edukacji, nauce i kulturze na rzecz społeczeństwa opartego na wiedzy, pod red. Diany Pietruch-Reizes i Wiesława Babika, Katowice 2008, s. 177−185.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism