Efemeryda wydawnicza toruńskich drukarzy − Ćwierćpetit z roku 1953

Wanda A. Ciszewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2012.019

Abstrakt


Jednodniówka Ćwierćpetit pochodzi z okresu przekształceń własnościowych toruńskiej drukarni, które miały miejsce na początku lat 50. XX w. Wysokość nakładu w granicach 300 egzemplarzy, jak i brak nadrukowanej ceny świadczy, iż wydawnictwo było przypuszczalnie dystrybuowane nieodpłatnie wyłącznie wśród załogi przedsiębiorstwa. Publikacja ukazała się w maju dla uczczenia świata robotniczego i miała zauważalny kontekst polityczny. Ćwierćpetit z 1953 r. poprzedziła jednodniówka o tym samym tytule z roku 1952. Oba wydawnictwa miały stać się zalążkiem regularnej publikacji, miesięcznika toruńskich poligrafów, do czego jednak nie doszło.

Słowa kluczowe


drukarze; "Ćwierćpetit. Jednodniówka załogi Toruńskiej Drukarni Dziełowej; Toruń; Toruńska Drukarnia Dziełowa; wydawnictwa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aktyw partyjny miasta Torunia omówił doniosłe znaczenie obrad VIII Plenum KC PZPR, „Gazeta Toruńska 1953, nr 88, s. 3.

B. Bierut, Nieśmiertelne nauki Towarzysza Stalina – orężem walki o dalsze wzmocnienie Partii i Frontu Narodowego, „Gazeta Toruńska” 1953, nr 78, s. 2–5.

Ciepłowski S., Warszawskie czasopisma poligrafów 1897−1939, Warszawa 1995.

Ciepłowski S., Zawodowe i artystyczne zagadnienia warszawskich czasopism poligrafów 1897−1939, [w:] Wybrane zagadnienia z dziejów prasy warszawskiej. [Cz.] 2, pod red. merytor. G. M. Lewandowskiej, Warszawa 2004, s. 25−34.

Ciszewska W. A., «Ćwierćpetit. Jednodniówka załogi Zakładów Graficznych „Książka i Wiedza” w Toruniu» źródłem informacji o życiu społecznym na początku lat 50. dwudziestego wieku, „Folia Toruniensia” t. 11: 2011, s. 99−108.

Ciszewska W. A., Drukarnie toruńskie w latach 1945−1950, „Acta Universitatis Nicolai Copernici, Bibliologia V, Nauki Humanistyczno-Społeczne”, z. 376, Toruń 2006, s. 285−302.

Ciszewska W. A., Inicjatywy wydawnicze toruńskich drukarzy z lat 1945−1950, „Folia Toruniensia” t. 7: 2007, s. 61–64.

Ćwierćpetit. Jednodniówka Toruńskiej Drukarni Dziełowej w Toruniu, Toruń 1953.

Dyscyplina pracy jako ważny czynnik podnoszenia rytmiczności produkcji, „Gazeta Toruńska 1953, nr 68, s. 5.

Encyklopedii wiedzy o książce, kom. red. A. Birkenmajer [i in.], Wrocław 1971.

Encyklopedii wiedzy o prasie, pod red. J. Maślanki, Wrocław 1976.

Gajewski J., „Książka i Wiedza” − sześćdziesiąt lat działalności, Warszawa 1978.

Huppenthal.J., 400 lat drukarstwa toruńskiego. (Część II: 1793−1969), „Rocznik Toruński” 1971, s. 87−114.

Kędzierska M. , Wzmacniać nieustannie aktywność każdego członka Partii, „Gazeta Toruńska 1953, nr 91, s. 3.

Kruczek W. , W myśl nauk Towarzysza Stalina, wskazań VIII Plenum KC ulepszać metody politycznego kierownictwa organizacji partyjnej, „Gazeta Toruńska 1953, nr 95, s. 3–4.

Kupiecki R., Natchnienie milionów. Kult Stalina w Polsce 1944–1956, Warszawa 1993.

Podejmowaniem zobowiązań o przedterminowe zakończenie siewów wiosennych wieś pomorska czci pamięć Józefa Stalina, „Gazeta Toruńska” 1953, nr 71, s. 1.

Poligraficzny słownik terminologiczny, oprac. przez zespół L. Cichockiego, T. Pawlickiego i I. Ruczka, Warszawa 1999.

Przenieśmy w masy nauki VIII Plenum, „Gazeta Toruńska 1953, nr 86, s. 3.

S., Więcej troski o mienie społeczne w PGR-ach województwa bydgoskiego, „Gazeta Toruńska 1953, nr 89, s. 4.

Stawiamy notorycznych pijaków pod pręgierz opinii publicznej, „Gazeta Toruńska 1953, nr 68, s. 5.

Tadeusiewicz H., „Poradnik Graficzny” (1905−1906) i „Polski Poradnik Graficzny” (1908), przyczynek do dziejów czasopiśmiennictwa fachowego drukarzy, „Rocznik Biblioteczny”, R. 49: 2005, s. 257−266.

Tadeusiewicz H., Czasopismo „Grafika” (1930−1934, 1938−1939) i jego znaczenie dla rozwoju przemysłu i sztuki typograficznej w Polsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego, „Rocznik Gdański” R. 61: 2001, z. 2, s. 147−166.

Tadeusiewicz H., Drukarstwo polskie drugiej połowy XIX wieku w świetle fachowych czasopism drukarzy z lat 1872−1900: problematyka zawodowa i społeczna, Łódź 1982.

Tomaszewski A., Leksykon pism drukarskich, Warszawa 1996, s. 78.

Tujakowski A., Z dziejów drukarstwa i piśmiennictwa na Pomorzu. 400 lat drukarstwa w Toruniu 1569−1969, Toruń 1970.

Wagner B., Strategia wychowawcza w PRL, Warszawa 2009.

Warneńska M., Drukarnia na Czystem, Warszawa 1952.

Załogi zakładów pracy woj. bydgoskiego ofiarnie walczą o wykonanie zobowiązań dla uczczenia pamięci Wielkiego Stalina, „Gazeta Toruńska” 1953, nr 71, s. 1.

Zwiększoną wydajnością pracy masy pracujące Pomorza składają hołd pamięci Wielkiego Stalina, „Gazeta Toruńska” 1953, nr 68, s. 4.

Żynda M., „Drukarz Pomorski" (1933−1939) jako narzędzie kształtowania świadomości i właściwych postaw drukarzy oraz wzmacniania ich Związku Zawodowego, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2008, nr 1, s. 143−150.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism