Biblioteka jako miejsce pracy w ocenie pracowników. Przegląd badań

Beata Żołędowska-Król

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2012.003

Abstrakt


Celem artykułu jest zidentyfikowanie czynników wpływających na satysfakcję zawodową bibliotekarzy. Na podstawie „Bibliografii Analitycznej Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej” dokonano przeglądu piśmiennictwa zagranicznego poświęconego badaniom zadowolenia pracowników bibliotek. W drugiej części przedstawiono polską literaturę fachową z tego zakresu. Omówiono także inicjatywy bibliotek polskich, które podjęły badania nad satysfakcją zawodową swoich pracowników, m.in. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Biblioteka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Słowa kluczowe


Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie; Biblioteka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; pracownicy bibliotek; przegląd piśmiennictwa; satysfakcja zawodowa; "Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej"

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adio G., Popoola S., Job satisfaction and career commitment of librarians in federal university libraries in Nigeria, “Library Review” vol. 59: 2010, no. 3, p. 175–184.

Badanie pracowników bibliotek UW. Raport Badawczy [on-line] Warszawa: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, 2008, 82 s. [dostęp 15 kwietnia 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.buw.uw.edu.pl/buwnet/images/buwnet/start_aktualnosci/25_03_09/badanie_pracownikow_bibliotek_uw_raport.pdf.

Berezkina E. I., „Bibliotekar' v biblioteke”, rezul'taty sociologičeskogo issledovanija, „Bibliotekovedenie” 1998, nr 2, s. 71–73.

Bilska G., Satysfakcja zawodowa bibliotekarzy – wyniki sondażu, „Poradnik Bibliotekarza” 2005, nr 7/8, s. 3–9.

Cybulski R., Marketing wewnętrzny, „Bibliotekarz” 1995, nr 6, s. 15–19.

Fitch D. K., Job satisfaction among library support staff in Alabama academic libraries, “College and Research Libraries” vol. 51: 1990, no. 4, p. 313–320.

Gros U., Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania, Warszawa 2003, s. 115.

Kazan A., Skubała E., Satysfakcja pracowników Biblioteki Politechniki Łódzkiej a wizerunek współczesnego bibliotekarza, [w:] Marketing wewnętrzny i zarządzanie zasobami ludzkimi, Białystok 2010, s. 249–274.

Koniaszewska T., Wojtczak J., Satysfakcja z pracy a zakres obowiązków pracownika biblioteki naukowej, [w:] Kultura organizacyjna w bibliotece, Białystok 2008, s.285–297.

Kreitz P. A., Ogden A., Job responsibilities and job satisfaction at the University of California libraries, “College and Research Libraries” vol. 51: 1990, no. 4, p. 297–312.

Leckie G. L., Brett J., Job satisfaction of Canadian university librarians, a national survey, “College and Research Libraries” vol. 58: 1997, no. 1, p. 31–47.

Leder-Niewola B., Waliszewska G., Związek między skuteczną komunikacją w bibliotece naukowej, a satysfakcją pracowników w świetle badań ankietowych. Marketing wewnętrzny Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, [w:] Marketing wewnętrzny i zarządzanie zasobami ludzkimi, Białystok 2010, s. 193–217.

Lifer E. S., Are you happy in your job? «LJ»'s exclusive report , «Library Journal» career survey, part 2: job satisfaction, “Library Journal” vol. 119:1994, no. 18, p. 44–49.

Liszka A., „Być czy mieć” – wpływ kultury organizacyjnej na satysfakcję zawodową i warunki pracy młodszych bibliotekarzy, [w:] Kultura organizacyjna w bibliotece, Białystok 2008, s. 298–308.

Lynch B. P., Verdin J. A., Job satisfaction in libraries, a replication, “The Library Quarterly” vol. 57: 1987, no. 2, p. 190–202.

Pawelec R., Bibliotekarze i biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego [on-line] Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [dostęp 15 kwietnia 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.buw.uw.edu.pl/buwnet/images/buwnet/start_aktualnosci/25_03_09/ankieta_podsumowanie.pdf.

Penc J., Kreowanie zachowań w organizacji. Konflikty i stresy pracownicze. Zmiany i rozwój organizacji, Warszawa 2001, s. 87.

Pors N. O., Job satisfaction among library managers, cross-cultural study of stress, freedom and job conditions, “New Library World” vol. 104: 2003, no. 11/12, p. 464–473.

Pors N. O., Johannsen C. G., Job satisfaction and motivational strategies among library directors, “New Library World” vol. 103: 2002, no. 6, p. 199–208.

Sadowska J., Na marginesie zarządzania – satysfakcja, czyli zadowolenie z pracy, „Bibliotekarz” 2010, nr 1, s. 9–12.

Sierpe E., Job satisfaction among librarians in English-language universities in Quebec, “Library and Information Science Research” vol. 21: 1999, no. 4, p. 479–499.

Thapisa A. P. N., The labourers who shift things around, the professionalisation of library and information work and its impact on library assistants' perceptions of their work, “Library Management” vol. 12: 1991, no. 6, p. 28–39.

Topper E. F., Job satisfaction in libraries, love it or leave it, “New Library World” vol. 109: 2008, no. 5/6, p. 287–290.

Williamson J. M., Pemberton A. E., Lounsbury J., An investigation of career and job satisfaction in relation to personality traits of information Professional, “The Library Quarterly”, vol. 75: 2005, no. 2, p. 122–141.

Żołędowska-Król B., Badanie opinii pracowników jako instrument wspomagający zarządzanie relacjami wewnętrznymi w bibliotece, [w:] Zarządzanie kadrami w bibliotece, pod red. J. Kamińskiej, B. Żołędowskiej-Król, Warszawa 2008, s. 54–55.

Zybert E. B., Szczęśliwy klient – szczęśliwy pracownik... czyli o satysfakcji bibliotekarzy, [w:] Zawód bibliotekarza dziś i jutro. Materiały z ogólnopolskiej konferencji Nałęczów 18–20 września 2003, Warszawa 2003, s. 49–61.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism